รายงานการตรวจสอบสารเคมีอันตรายในตะกอนดินบริเวณคลองที่รองรับน้ำทิ้ง

จากโรงงานฟอกย้อมบริเวณตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน พ.ศ. 2554

สิ่งพิมพ์ - มีนาคม 21, 2555
การตรวจสอบสารเคมีอันตรายในตะกอนดินบริเวณคลองที่รองรับน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมบริเวณตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างตะกอนดินคลองมหาวงศ์ บริเวณท่อน้ำทิ้งของบริษัท ถุงเท้าไทย จำกัด ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จังหวัดสมุทรปราการ และตะกอนดินคลองแค บริเวณท่อน้ำทิ้งของบริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง จังหวัดสมุทรสาคร  ตัวอย่างตะกอนดินจากคลองมหาวงศ์บริเวณใต้ท่อน้ำทิ้งจากบริษัทถุงเท้าไทย

จำนวนหน้า : 21

รายงานการตรวจสอบสารเคมีอันตรายในตะกอนดินบริเวณคลองที่รองรับน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมบริเวณตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน พ.ศ. 2554

หมวด