สารอันตรายที่พบจากรายงาน "เสื้อผ้าสกปรก" และผลกระทบ

สิ่งพิมพ์ - กรกฎาคม 14, 2554
สารอัลคิลฟีนอลและเพอร์ฟลูออริเนตที่พบจากรายงาน “เสื้อผ้าสกปรก” และผลกระทบ การกระจายตัวและการสะสมในสิ่งมีชีวิต การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน บริษัทที่ยุติการใช้และทางเลือกอื่นๆ

สารกลุ่มเพอร์ฟลูออริเนตเป็นสารที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์โดยมนุษย์ สารชนิดนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากคุณสมบัติที่ไม่เหนียวติดและกันน้ำ
อุตสาหกรรมสิ่งทอมีการใช้สารเพอร์ฟลูออริเนตกันอย่างกว้างขวาง (ทั้งการใช้สารเพอร์ฟลูออโรออคเทนซัลโฟเนตโดยตรง หรือการใช้สารอื่นที่มีการย่อยสลายออกมาได้สารเพอร์ฟลูออโรออคเทนซัลโฟเนต) เพื่อการผลิตผ้าและเครื่องหนังที่ป้องกันน้ำหรือคราบเลอะ

อัลคิลฟีนอลเป็นสารเคมีที่เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ นอกเหนือจากการเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์แล้ว สารอัลคิลฟีนอลไม่เคยมีปรากฏอยู่ในธรรมชาติ หนึ่งในสารในกลุ่มอัลคิลฟีนอลที่มีการใช้แพร่หลายมากที่สุดคือสารโนนิล
ฟีนอล (Nonylphenol; NP) โนนิลฟีนอลมักถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสิ่งทอในกระบวนการการทำความสะอาดและย้อมสี ซึ่งส่วนมากมักใช้ในรูปแบบที่เป็นอีทอกซิเลท (Etoxylate) คือ โนนิลฟีโนอีทอกซิเลท (Nonylphenoethoxylates; NPE)  

จำนวนหน้า : 9

chemical-found-in-report

หมวด