หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตในบริบทของประเทศกำลังพัฒนา: การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

สิ่งพิมพ์ - กันยายน 23, 2552
รายงานฉบับนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำหลักการขยายความ รับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ อีพีอาร์ (Extended Producer Responsibilityหรือ EPR) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักสามประการ คือ หนึ่ง เพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการอีพีอาร์ (บทที่ 2) สอง เพื่อตรวจสอบบริบทของประเทศว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรกับการนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ (บทที่ 3) และ สาม เพื่อทบทวนและวิเคราะห์นโยบายการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่ผ่านมาของประเทศไทย (บทที่ 4 และ 5)

รายงาน หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตในบริบทของประเทศกำลังพัฒนา การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Download document

Num. pages: 68

หมวด