เศรษฐกิจสีเขียวที่เท่าเทียมและเป็นธรรม

ความคาดหวังของกรีนพีซต่อการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กรุงริโอเดอ จา เนโร ประเทศบราซิล (20-22 มิถุนายน 2555)

สิ่งพิมพ์ - มิถุนายน 18, 2555
การประชุมที่ริโอในปี 2555 ต้องเป็นไปเพื่อประชาชนและเพื่อโลก การเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจ สีเขียวต้องมีความเป็นธรรมและเท่าเทียม ต้องทำให้ผู้คนพ้นจากความยากจน เคารพข้อจำกัด ของธรรมชาติ และมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างให้เกิดงานที่คำนึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เราเหลือเวลาไม่มากนักที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกจะเพิ่มถึงจุดสูงสุดและหลังจากนั้นต้อง ลดลง เราไม่อาจรอความล่าช้าไปอีกสองทศวรรษข้างหน้า เราต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้

18 มิถุนายน 2555

 

จำนวนหน้า : 7

เศรษฐกิจสีเขียวที่เท่าเทียมและเป็นธรรม