(ไม่ใช่) ขยะ

สิ่งพิมพ์ - มีนาคม 2, 2554
รวมบทความว่าด้วยมายาคติของการกำจัดของเสีย
กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการวัสดุเหลือใช้
และบทบาทของวิทยาศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์

แด่สามัญชนทั่วโลกทั้งที่มีชีวิตอยู่และจากโลกนี้ไป
ผู้ซึ่งท้าทายลัทธิบริโภคนิยม
และสวนกระแสโลกาภิวัฒน์
ผู้ซึ่งแข็งขืนต่อมายาคติของการกำจัดของเสียที่ปลายเหตุ
ภายใต้ความอยุติธรรมทางสัมคมและสิ่งแวดล้อม
และอิทธิพลครอบโลกของบรรษัทข้้ามชาติ
ผู้ซึ่งอุทิศตรในการแสวงหาทางเลือก
สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการวัสดุเหลือใช้
และลงมือทำอย่างสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดความยั่งยืนและศานติสุขแก่สังคม

(ไม่ใช่) ขยะ รวมบทความว่าด้วยมายาคติของการกำจัดของเสีย
กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการสัสดุเหลือใช้
และบทบาทของวิทยาศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์

Num. pages: 128

WasteNotBook_GPSEA