กรณีศึกษาสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำบริเวณตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งพิมพ์ - สิงหาคม 1, 2551
หน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำ สืบหาหลักฐานแหล่งกำเนิดมลพิษ และ ศึกษาผลกระทบจากมลพิษทางน้ำในพื้นที่ชุมชนบางแห่งในแหล่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอันตราย ทั้งนี้ หน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำของกรีนพีซได้เลือกเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นศึกษาของโครงการ เนื่องจากเป็นบริเวณที่ประกอบอุตสาหกรรมหนาแน่นและเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอันตราย และเป็นบริเวณที่ถูกใช้เป็นหนึ่งใน “ฐานการผลิตอุตสาหกรรม” หลักแห่งแรกๆ ของประเทศไทย โดยยกเป็นตัวอย่างศึกษาเบื้องต้นถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการอุตสาหกรรมในประเด็นสารพิษปนเปื้อนเรื้อรังในแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ซึ่งทำให้ชุมชนที่อาศัยโดยรอบสูญเสียการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ส่งผลกระทบต่ออาชีพและความเป็นอยู่ เป็นอุทาหรณ์ชี้ถึงความไร้ความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรม และความจำเป็นต่อการปรับปรุงแนวทางพัฒนาของประเทศไปสู่ทิศทางที่สมดุลไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ผลักดันสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและยุติการใช้สารเคมีอันตราย รายงานฉบับนี้ (ยังไม่สมบูรณ์) หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่สู่ชุมชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปให้ได้รับทราบถึงปัญหาและเกิดความตระหนักต่อการร่วมแก้ไขป้องกัน และเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนชุมชนในการเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำในพื้นที่ และต่อสู้เรียกร้องต่อผู้ก่อมลพิษในการรับผิดชอบต่อการแก้ไขป้องกันปัญหาและผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ

Download document

Num. pages: 10

หมวด