รายงานสรุปผลการศึกษา พื้นที่และแหล่งน้ำที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ำ ในประเทศไทย

สิ่งพิมพ์ - มีนาคม 20, 2552
กรีนพีซได้ศึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำจากแหล่งอุตสาหกรรม และรณรงค์แก้ปัญหาอย่างเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา มลพิษทางน้ำกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งนอกจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้ว มลพิษทางน้ำยังเป็นหนึ่งปัจจัยเร่งให้เกิดปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำสะอาดในประเทศอีกด้วย

แผนที่ของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ำในประเทศไทย ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยงสูง 2) ความเสี่ยงปานกลาง 3) ความเสี่ยงต่ำ 4) ไม่มีความเสี่ยง

Download document

Executive summary: จากสถิติและข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำที่ผ่านมา พื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่เมืองหลายแห่งได้ประสบปัญหามลพิษทางน้ำอย่างต่อเนื่อง พื้นที่หลายแห่งมีแนวโน้มของปัญหาที่รุนแรงและขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ที่ไม่เคย ประสบปัญหามาก่อน ทั้งนี้ข้อมูลพื้นที่และแหล่งน้ำที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ รวมไปถึงการประมาณการประชากรที่อาจได้รับผลกระทบยังไม่มีการศึกษาอย่างแพร่หลาย แม้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่สำคัญ อย่างยิ่งต่อการวางแผนป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดมลพิษทางน้ำในแต่ละพื้นที่ก็ตาม ดังนั้นกรีนพีซจึงได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ในเบื้องต้นถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อการคาดการณ์และประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันให้ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมแผนป้องกัน และประการสำคัญเพื่อสร้างความตระหนักต่อการร่วมแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

Num. pages: 11