Playing Dirty

หน้า - กุมภาพันธ์ 18, 2553

ทุกวันนี้สารเคมีอันตรายหลายประเภทในปริมาณมหาศาลถูกปล่อยทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีแหล่งกำเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น กรีนพีซจึงรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การปล่อยสารพิษให้เหลือศูนย์ โดยสิ่งที่ภาครัฐและอุตสาหกรรมจะต้องปฎิบัติเป็นขั้นพื้นฐานอย่างเร่งด่วนคือ จัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการที่จะ ลดและมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีเหล่านั้นในอนาคต และการจัดทำทำเนียบการใช้และปล่อยสารเคมีอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงงาน (หรือที่เรียกว่ากฎหมาย PRTRs: Pollutant Release and Transfer Registers) โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้