รายงานการตรวจน้ำทิ้งอุตสาหกรรมฟอกย้อมและคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา

หน้า - กรกฎาคม 12, 2553

รายงานการตรวจน้ำทิ้งอุตสาหกรรมฟอกย้อมและคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นลุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สองฝั่งของแม่น้ำเป็นชุมชนเมืองตามจังหวัดต่างๆ มี ปริมาณน้ำถึง 30% ของน้ำจืดในประเทศ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลจากภาคกลางตอนเหนือ ผ่านกรุงเทพมหานครและ สมุทรปราการก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรปราการมีคลองจำนวนมากที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง ซึ่งเป็นบริเวณรองรับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ตั้งอยู่มากมายหนาแน่นตลอดฝั่งคลอง

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโรงงานฟอกย้อม 2 แห่ง (บริษัท สามชัยพิมพ์ผ้า จำกัด และบริษัท โรงงงานฟอกและย้อมผ้านำบุญ จำกัด) ลงสู่คลองสำโรง และสารเคมีใน คลองใกล้เคียงที่มีลักษณะคล้ายกันอีก 2 แห่ง ได้แก่ คลองบางนางเกร็งและคลองบางปลากด

ตัวอย่างทั้งหมด 11 ตัวอย่าง (ตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานทั้งสองแห่ง ตัวอย่างน้ำคลองและตัวอย่างตะกอนจาก คลองทั้งสามแห่ง) ถูกเก็บในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2553 ตัวอย่างทั้งหมดถูกส่งไปตรวจสอบยังห้องปฏิบัติการและ วิจัยของกรีนพีซสากล ณ มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ เพื่อทำการวิเคราะห์ปริมาณโลหะ สารประกอบอินทรีย์ ระเหยง่าย รวมถึงวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารเคมีอื่นๆ และสารประกอบอินทรีย์กึ่งระเหยง่าย

จากการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าน้ำทิ้งที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสองเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดมลพิษ อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยสารเคมีอันตรายลงสู่คลองสำโรงซึ่งมีทางเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดยสารเคมีบางชนิดที่พบในตัวอย่างเป็นสารมลพิษที่ประเทศอื่นๆ กำหนดห้ามใช้หรือมีการควบคุมการปล่อย แม้ว่าโรงงาน สองแห่งนี้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในกิจกรรมทางอุตสาหกรรมทั้งหมดในบริเวณนี้ แต่ก็สามารถสะท้อนปัญหาและข้อกังวล มากมายที่เกิดจากการปล่อยน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ

ในตัวอย่างน้ำและตัวอย่างตะกอนจากคลองสำโรงและคลองบางนางเกร็ง พบว่ามีการปนเปื้อนจากโลหะหนักและ สารประกอบอินทรีย์อันตรายหลายชนิด บางชนิดก็พบในตัวอย่างน้ำจากโรงงานฟอกย้อมทั้งสอง นอกจากนี้ระดับของ โครเมียม ทองแดง นิกเกิล และสังกะสีในตะกอนจากคลองสำโรงและคลองบางนางเกร็งนั้น มีค่าสูงกว่าระดับ "การปนเปื้อน อย่างร้ายแรง" ตามที่บางประเทศได้กำหนดไว้

การปนเปื้อนโลหะพิษและสารประกอบอินทรีย์ที่พบในตัวอย่างจากคลองดังกล่าวนั้น ไม่ได้มาจากเพียงโรงงานทั้ง สอง แต่สารเคมีอันตรายที่พบปนเปื้อนในคลองเหล่านี้มาจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลายแห่งที่ตั้งอยู่อย่าง หนาแน่น ทั้งนี้การตรวจสอบที่มาของสารเคมีอันตรายต่างๆ ที่ตรวจพบนั้น จะต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดเพิ่มเติมและไม่ สามารถสรุปได้ในการศึกษาครั้งนี้

ดาว์นโหลดรายงานการตรวจสภาพน้ำที่นี่

รายงานการตรวจน้ำทิ้งอุตสาหกรรมฟอกย้อมและคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา

รายงานการตรวจน้ำทิ้งอุตสาหกรรมฟอกย้อมและคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา(Presentation)

Investigation of hazardous chemical discharges from two textile manufacturing facilities, and chemical contamination of nearby canals connecting to the lower Chao Phraya River, Thailand, 2010

หมวด