Nová kampaň Greenpeace sa zameriava na budúcnosť planéty bez prítomnosti toxických látok - bez výroby nebezpečných chemikálií, ich používania a hromadenia v životnom prostredí. Ide predovšetkým chemikálie, ktoré sú perzistentné, toxické, bioakumulatívne, karcinogénne, a ktoré narúšajú hormonálnu činnosť.

Pred dvomi rokmi sme začali na globálnej úrovni skúmať využívanie, produkciu a uvoľňovanie nebezpečných chemikálií do životného prostredia. Tento interný výskum bol súčasťou zámeru, v rámci ktorého prehodnocujeme našu „Detox“ stratégiu. Názory verejnosti, zástupcov korporátnej a politickej inteligencie, nám, okrem iného, pomohli pri rozhodovaní, na ktorý priemyselný sektor a chemické latky sa máme sústrediť. Pýtali sme sa: V ktorej časti dodávateľského reťazca priemyselného sektora X sa nebezpečné chemikálie používajú a/alebo uvoľňujú do životného prostredia? Aké sú súčasné trendy pre túto konkrétnu skupinu nebezpečných chemikálií? Môžeme identifikovať kľúčové spoločnosti zodpovedné za tento problém?

Mapovanie chemikálií globálne? To je jednoduchšie spočítať všetky hviezdy na nebi!

Existuje množstvo nebezpečných chemikálií, s ktorými sme sa v minulých aj súčasných kampaniach (Detox My Fashion alebo Detox Outdoor) vysporiadali. Existuje však veľa takých, ktoré sa nám ešte nepodarilo identifikovať. Každý deň pribúdajú nové „toxické škandály“, chýba nám dostatočná regulácia, transparentnosť. V priemyselnej výrobe koluje veľký počet chemických produktov. Existuje nespočetné množstvo príbehov ľudí, ktorých zasiahlo toxické znečistenie.

Preto sme sa rozhodli zamerať sa na nebezpečné a potenciálne nebezpečné chemické látky, ktoré sú už dobre známe, vytvoriť ich zoznam a detailne preskúmať špecifické sektory a skupiny chemikálií.

K našej práci týkajúcej sa chemikálií používaných v elektronických zariadeniach, hračkách, kozmetike a produktoch v domácnostiach sme pridali aj chemikálie používané v textilnom priemysle. Rozhodli sme sa analyzovať šesť skupín chemikálií: perfluorované uhľovodíky (PFC), ftaláty, ťažké kovy, bisfenol A (BFA), brómované spomaľovače horenia (BFR), alkyfenoly/alkylfenol etoxyláty (AP/APE).

Aký nebezpečný svet

Vytvorili sme dva dôležité dokumenty. Prvým je zoznam nebezpečných a potenciálne nebezpečných chemických látok, ktorý je zostavený z rôznych medzivládnych a vládnych zoznamov, a tiež zoznamov rôznych spoločností a mimovládnych organizácií. Druhý dokument obsahuje hlbšiu analýzu najdôležitejších zistení výskumu v štyroch vybraných sektoroch a šiestich vybraných skupín chemických látok.

 

V rámci výskumu sme identifikovali viac ako 17 000 potenciálne nebezpečných chemikálií. Objavili sme problémy v dodávateľskom reťazci vybraných sektorov aj v súčasných trendoch týkajúcich sa vybraných skupín chemikálií. Za hlavnú prekážku v boji za budúcnosť bez toxických látok považujeme nedostatok dostupných informácií a transparentnosti. Nebezpečné chemikálie sú prítomné všade, napr.  v smartfónoch, v opaľovacích krémoch, v tele ľudí pracujúcich v priemysle, riekach, rybách a dokonca aj v našom tele. A je veľmi náročné ich odhaliť. Vyzerá to tak, že toxické znečistenie už nemáme pod kontrolou...

Detox? Zvládneme to!

Existujú iniciatívy, ktoré nám dávajú nádej do budúcna. Vďaka práci, ktorú vykonal Greenpeace a iné organizácie, sú aktivity viacerých spoločností transparentnejšie a niektoré pokrokové vládne mechanizmy, ako napríklad REACH, sú na správnom mieste. Náš výskum dokázal, že nahrádzanie nebezpečných chemikálií bezpečnejšími alternatívami sa už v určitých sektoroch priemyslu deje, avšak nie dostatočne rýchlo. Tento proces potrebujeme urýchliť a vyhnúť sa tak škodlivým náhradám. 

Pozitívnou správou však je, že ľudia sú si čoraz viac vedomí prítomnosti nebezpečných chemikálií a toxického znečistenia. A to nielen v rozvinutých krajinách, ale aj v južnej časti sveta - v oblasti najväčšej produkcie.

Všetko zostáva otvorené

Po tom, čo sme výsledky nášho výskumu skompletizovali, rozoslali sme ich spoločnostiam, vládam a občanom, ktorí sa zaoberajú témou „detoxu“ planéty. Tento výskum nie je synonymom komplexnej pravdy a neposkytuje všetky riešenia. Je to jeden z príspevkov k téme o budúcnosti bez toxických látok, ktorá ostáva naďalej otvorená.

Tu môžete nájsť všetky informácie a údaje a tu sa nachádza celé zhrnutie.

Piere Terras je Senior Detox Campaigner v Greenpeace International.

Za preklad blogu ďakujeme našej dobrovoľníčke Kataríne Petrusovej.