Kritický moment pre biopalivo

Story - 27. apríla, 2012
V tejto chvíli, presne ako čítate tento článok, ničia európske zákony pre biopalivo veľké plochy lesov, savany a ďalšie nedotknuté lokality po celom svete.

Európska komisia pripúšťa, že bez lepších záruk pre udržateľnosť, bude rastúce spoliehanie sa na to najškodlivejšie biopalivo viesť k nezvrtanému poškodeniu klímy a životného prostredia. Avšak naďalej tento rastúci problém nerieši.

26. apríla 2012 Odlesňovanie na Sumatre

Kvôli pestovaniu plodín ana biopalivo miznú veľké plochy pôvodných biotopov. Ako tieto pralesy na Sumatre kvôli palmovému oleju.

 

Biopalivo je v EÚ videné ako všeliek na zníženie emisií z dopravy, ale plný dopad väčšiny typov biopaliva nie je zistený. Biopalivo z kŕmnych plodín vytvára potrebu dodatočnej poľnohospodárskej pôdy, čo môže spôsobiť zničenie biotopov a uvoľnenie veľkého množstva emisií skleníkových plynov.

Rúbanie lesov, mokradí a nedotknutých oblastí na pestovanie plodín pre palivo je v rozpore s pravidlami EÚ a v Európe môže byť predávané len to biopalivo, ktoré má menej emisií ako 35 percent. Ale nepriamy vplyv biopaliva – známy tiež ako nepriama zmena využívania pôdy (ILUC) - sa neobjasňuje.

Konzervatívny posudok komisie o vplyve biopaliva pripúšťa, že ILUC je významný problém, ktorý môže spôsobiť uvoľnenie viac oxidu uhličitého, než sú celkové ročné emisie v Taliansku alebo vo Francúzsku. Predpovedá sa, že najmenej 1,7 milióna hektárov, polovica územia Belgicka, bude musieť byť do roku 2020 vyrúbaných na pestovanie kŕmnych plodín pre biopalivo.

26. apríla 2012 Európsky parlament

Európska únia uplatňuje pravidlá na emisie skleníkových plynov pri pestovaní biopalív na jej území. Ako je to pri biopalivách dovezených zo zahraničia už tak nesleduje. Biopalivá používané na území EÚ s cieľom naplniť záväzky spoločenstva tak majú zväčša vyššiu uhlíkovú stopu ako samotné fosílne palivá.

Vlády európskych krajín sa príliš spoliehajú na biopalivo, aby splnili svoj cieľ v EÚ. V dôsledku toho Európania už teraz plnia svoje vozidlá biopalivom s horšou uhlíkovou stopou než má ropa.

Vedci varujú, že zostáva len veľmi málo času na odvrátenie klimatickej krízy. Európska komisia je pod tlakom verejnosti, vedeckých poznatkov a Európskeho parlamentu, aby konala. Ale lobisti za priemyselné poľnohospodárstvo a olej sa snažia udržiavať dotácie pre výrobu škodlivého biopaliva. S pribúdaním dôkazov o jeho vplyve sa musia prijať opatrenia. Komisia musí bezodkladne navrhnúť legislatívu, ktorá vylúči pre klímu najškodlivejšie biopalivo zavedením emisných hodnôt ILUC, ktoré by boli špecifické pre každú surovinu použitú na výrobu biopaliva (palma, sója a pod.). Mali by sa nájsť a podporovať nákladovo efektívnejšie a udržateľnejšie alternatívy na výrobu biopaliva, vrátane všeobecného prechodu od cestnej na železničnú dopravu, podpora verejnej dopravy, bicyklov a elektrických vozidiel prevádzkovaných len na skutočne udržateľnej energii z obnoviteľných zdrojov.