Povoľovanie dostavby JE Mochovce sa musí zopakovať!

Tlačová správa - 21. augusta, 2013
Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie Úradu jadrového dozoru SR, na základe ktorého sa realizuje dostavba blokov 3. a 4. v JE Mochovce! Práce na dostavbe JE Mochovce by sa mali zastaviť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol, že Úrad jadrového dozoru SR konal nezákonne, ak v procese povoľovania dostavby 3. a 4. bloku  JE Mochovce odmietol organizáciu Greenpeace Slovensko ako jedného z účastníkov konania. Celý proces povoľovania, ktorý ÚJD SR viedol ako konanie o zmene stavby pred dokončením, sa musí zopakovať. Navyše, Najvyšší súd tiež konštatoval, že bude treba uskutočniť aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Súd tak dal v plnej miere za pravdu žalobcovi, organizácii Greenpeace Slovensko, ktorá postup ÚJD SR napadla právnou cestou. Rozsudok najvyššieho súdu bol združeniu Greenpeace Slovensko doručený v týchto dňoch a keďže ide o konečný verdikt, nie je možné sa proti nemu odvolať.

“Preskúmavané povolenie o zmene stavby pred dokončením bolo vydané ešte v roku 2009. Teraz, po štyroch rokoch, sa bude musieť konanie zopakovať, a to len pre nezákonný postup a svojvoľné rozhodovanie Úradu jadrového dozoru SR, ktorý ignoroval nielen účastníkov konania z radov verejnosti, ale predovšetkým platné zákony a medzinárodné dohovory všeobecne známe a záväzné aj na území Slovenska. Úrad jadrového dozoru SR v konaní bagatelizoval až zosmiešňoval argumenty Greenpeace Slovensko, hoci tieto, aj podľa rozsudku Najvyššieho súdu, majú zrejmú oporu v zákonoch a iných právnych predpisoch”, povedala Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS, ktorá združenie Greenpeace Slovensko v konaní zastupuje.

Rozhodnutie Najvyššieho  súdu SR v spore Greenpeace Slovensko vs. UJD SR môže mať významný dopad na dostavbu JE Mochovce.  Text rozhodnutia nájdete na webe.

„Tým, že Najvyšší súd SR  pre nezákonnosť zrušil rozhodnutie ÚJD SR o povolení zmeny stavby pred dokončením pre nezákonnosť, prišiel investor o kľúčové povolenie nutné na pokračovanie dostavby blokov 3. a 4. v JE Mochovce. V praxi to znamená, že ÚJD SR by mal teraz vyzvať stavebníka, teda Slovenské elektrárne, a.s., aby okamžite zastavil stavebné práce na dostavbe 3. a 4. bloku  JE Mochovce. Celý proces povoľovania dostavby, doplnený o proces posudzovania vplyvov na životné prostredie sa musí začať odznova,“ konštatoval riaditeľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman.

Kategórie