Európania podporujú obnoviteľné zdroje energie

Podľa rozsiahleho prieskumu verejnej mienky, ktorý v týchto dňoch zverejnila Európska komisia, podporuje veľká väčšina Európanov využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Tlačová správa - 26. januára, 2007
Výskum Eurobarometer, pod názvom „Energy Technologies – knowledge, perception, measures“, tvorila skupina šestnástich otázok venovaná znalostiam a postojom občanov EÚ v oblasti energetiky. Prieskum sa uskutočnil v 25 krajinách únie na vzorke 24 815 respondentov.

Detail solárneho - tzv. fotovoltaického článku.

Výsledky prieskumu ukázali, že v Európe má najväčšiu podporu obyvateľov solárna energia Slnko preferuje až 80 percent Európanov (14 % má neutrálny postoj, 2 % sú proti). Na druhom mieste sa umiestnili veterné elektrárne, ktoré majú podporu 71 % (21 % neutrálny postoj, 3 % proti) a na treťom mieste sa umiestnili vodné elektrárne so 65 percentami (23 % neutrálny postoj, 3 % proti). Nad úroveň väčšinovej podpory sa dostala už len energia oceánu (tzv. prílivové a príbojové elektrárne) so 60-timi percentami podpory (24 % neutrálny postoj, 2 % proti) a energetické využitie biomasy 55 % (27 % neutrálny postoj, 8 % proti).

Z klasických zdrojov je najmenej kontroverzný plyn, ktorý získal podporu 42% (47 % neutrálne a 7 % proti), nasledovaný energetickým využitím ropy 27 % (52 % neutrálny postoj a 17 % proti) a uhlia 26 % (49 % neutrálny postoj a 20 % proti). Na poslednom mieste sa umiestnili atómové elektrárne, ktorým podporu vyjadrilo len 20% respondentov (36 % neutrálny postoj, 37 % proti).

Ak sa bližšie pozrieme na výsledky výskumu relevantné pre SR zistíme, že aj u nás v kategórii Strongly in favour (silne podporujem) dominujú obnoviteľné zdroje energie. Na prvom mieste podpory sa u občanov SR umiestnila slnečná energia (58%), na druhom mieste vodná energia (57%) a tretie miesto získalo využívanie veternej energie (54%). Tesne pod hranicu väčšinovej podpory sa dostalo využívanie biomasy (47%) a najhoršie dopadli tzv. klasické energetické zdroje - plyn (33%), ropa (18%), atóm (17%) a uhlie (13%).

Zaujímavé sú aj výsledky prieskumu v oblasti dôvery občanov EÚ k jednotlivým inštitúciám, ktoré sa energetike venujú. Najviac Európanov dôveruje odborníkom (71 %), ekologickým organizáciám (64 %) a inštitúciám Európskej únie (44%). Najmenej ľudí v energetickej oblasti dôveruje vládam (29%) a politickým stranám (12%).

Zdroj: Centrum energetických alternatív