Energia v číslach

Stránka - 5. septembra, 2011

Slovensko

Podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na primárnej spotrebe bol v roku 2010 iba okolo 9,5 %. Slovenská republika sa však Európskej únii (EÚ) zaviazala dosiahnuť 14 % spotreby z OZE do roku 2020, čo považujeme za málo ambiciózny plán.

Energetická náročnosť Slovenska bola v roku 2010 štvrtá najvyššia zo všetkých členských štátov EÚ. Aj tento fakt poukazuje na vysoký potenciál pre úspory energie.

Podiel jadrovej energetiky na výrobe elektriny predstavuje 55 % a radí Slovensko na tretie miesto na svete (po Francúzku a Litve). V súčasnosti však dochádza k dostavbe ďalších dvoch reaktorov v lokalite Mochovce, a o ďalších sa uvažuje v Jaslovských Bohuniciach. Slovensko však dováža 100 % jadrového paliva z Ruska, čo ohrozuje našu energetickú bezpečnosť.

Výroba elektriny na Slovensku (2009):
Jadrové elektrárne – 54 %
Uhoľné elektrárne – 28 %
Vodné elektrárne – 18 %
Podiel ostatných zdrojov na výrobe elektriny bol minimálny.

Spotreba energie na Slovensku (2008):
Jadro – 24,1 %
Uhlie  – 22 %
Plyn - 28,3 %
Ropa – 20 %
Obnoviteľné zdroje energie – 5,7%
Iné – 1 %

Európska únia
Aj keď v Európskej únii stále dominujú fosílne a jadrové zdroje, trend inštalovania nových kapacít poukazuje na rýchly rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (viď graf 1).

Výroba elektriny v EÚ (2008)
Jadro - 27,8 %
Plyn – 23 %
Pevné palivá – 29,8 %
Obnoviteľné zdroje energie – 17,3 %


Spotreba energie v EÚ (2008)
Ropa - 36,4 %
Zemný plyn - 23,9 %
Uhlie - 18,3 %
Jadro - 13,4 %
Ooboviteľné zdroje energie - 8 %

Graf 1 – Inštalované kapacity v EÚ v rokoch 2000 – 2010 (v MW)

Svet
Spotreba energie (2008)
Ropa - 33,5 %
Uhlie - 26,8%
Zemný plyn - 20,8%
Jadro - 5.8%
Obnoviteľné zdroje energie - 12,9 %

Výroba elektriny (2007)
Jadro – 13,8 %
Uhlie – 41,5 %
Zemný plyn – 20,9
Ropa – 5,6 %
Obnoviteľné zdroje energie – 18,2 %

Celosvetový trend je jasný. Kým je výroba elektriny z jadra na ústupe, sektor obnoviteľných zdrojov energie rastie (graf 2).

Graf 2 - Porovnanie novej ročnej inštalovanej kapacity vo svete (v MW)