Uhoľné elektrárne

Stránka - 5. septembra, 2011
Uhoľné elektrárne patria medzi najväčších emitentov CO2 v procese výroby energie. Emisie vyprodukované počas výroby energie z uhlia predstavuje jednu z najväčších hrozieb, ktorej čelí naša klíma. Celkovo sa uhlia na Slovensku podieľa na emisiách skleníkových plynov 40 precentami.

Okrem klimatických zmien uhlie tiež spôsobuje nenapraviteľné škody na životnom prostredí, na zdraví ľudí a na komunitách celého sveta. Respiračné choroby, ničenie lesov, kontaminácia vôd, ako aj priame smrteľné úrazy sú častými dôsledkami ťažby a spaľovania uhlia. Ale za škody, ktoré spôsobuje využívanie uhlia, uhoľný priemysel neplatí prakticky nič.

26. apríla 2012 Uhlie

Surovina, ktorej využívanie má vysoký vplyv na klimatické zmeny.

Spaľovanie uhlia tvorí celosvetovo tretinu všetkých emisií oxidu uhličitého. Produkuje takmer 40% svetovej energie a na ďalšie roky sú naplánované ešte stovky nových uhoľných elektrární.

Uhlie sa tradične považuje za najlacnejšie dostupné palivo, jeho cena však ignoruje jeho najvýznamnejšie dopady. Tieto tzv. „externé náklady“ sa prejavujú škodami ako sú respiračné choroby, banské nešťastia, kyslý dážď, znečistenie smogom, znížené poľnohospodárske výnosy a klimatické zmeny. Škody spôsobené ťažbou a spaľovaním uhlia sa neodrážajú v jeho cene za tonu alebo v jeho nákladoch na vyrobenú kilowatthodinu elektriny, ale svet ako celok ju napriek tomu platí.

Pozrite si publikáciu Reálna cena uhlia

„Čisté“ uhlie

Vlády sveta boli z časti zvedené ilúziou „čistého“ uhlia. Jednou z nich je aj technológia Záchytu a uskladnenia uhlíka (CCS – Carbon Capture and Storage). Je to plán na zachytávanie emisií z uhlíka z elektrární a ich úschovu pod zemou. Technológia ale nebude pripravená najmenej najbližších 20 rokov, čo je príliš neskoro na záchranu klímy. Nejasné sľuby CCS sú použité na ospravedlnenie budovania uhoľných elektrární. V skratke, akékoľvek nové uhoľné elektrárne budú masívne prispievať ku klimatickej kríze.

Ďalšia technológia, ktorá sa používa pod hlavičkou „čistého uhlia“ je použitie najlepšej dostupnej technológie (BAT – Best Available Technology). Avšak to, že investor použije najlepšie dostupnú technológiu, neznamená, že je šetrná k životnému prostrediu. Súčasné spaľovacie kotly už síce dokážu zachytiť veľké množstvo splodín ako napríklad oxidy síry a dusíka, stále však produkujú obrovské množstvo odpadov ako je napríklad popolček a škvara.

Slovensko

Približne 20 % elektriny pochádzalo v roku 2008 zo spaľovania uhlia, pričom uhlie poskytovalo až 22 % z celkovej spotreby energie.

Najväčším výrobcom elektriny z uhlia je spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá prevádzkuje dve tepelné elektrárne: Nováky a Vojany, s celkovým inštalovaným výkonom 1 398 MW. Práve v elektrárni Nováky sa spaľuje domáce ale za to nekvalitné hnedé uhlie - lignit. Vojany a Nováky vyprodukujú ročne okolo 4 miliónov ton emisií CO2!

Ministerstvo hospodárstva podporuje domácu ťažbu uhlia aj vo forme priamych dotácií zo štátneho rozpočtu. Každoročne sa na Slovensku vyťaží asi 2 až 3 milióny ton hnedého uhlia. Využívanie domáceho uhlia je naplánované do roku 2035 v objeme približne 2 miliónov ton ročne (Stratégioa energetickej bezpečnosti SR z roku 2008).

Plánovaná výstavba uhoľných elektrární

26. apríla 2012 Trebišov

Protest proti plánom postaviť uholnú elektráreň v Trebišove.

Občania Trebišova už roky bojujú proti plánom na výstavbu veľkej uhoľnej elektrárne neďaleko centra mesta a len niekoľko sto metrov od obytnej zóny. Táto uhoľná elektráreň by zdvihla celoslovenské emisie CO2 až o 10 percent pri vyprodukovaní viac ako 4 miliónov ton CO2 a 465 000 ton odpadov (popolček, popol, škvara a prach z kotlov) ročne. Doposiaľ sa darí vyhrávať boj proti výstavbe tejto elektrárne. 22. februára 2010 Krajský stavebný úrad v Košiciach zamietol návrh Československej energetickej spoločnosti a.s., na umiestnenie stavby Nový energetický zdroj (NEZ) Trebišov. 24. Júna 2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zamietlo odvolanie investora proti zamietnutiu návrhu na umiestnenie stavby Krajským stavebným úradom v Košiciach.

Pevne veríme, že sa aj naďalej bude dariť, nielen v Trebišove, úspešne bojovať proti výstavbe uhoľných elektrární na Slovensku, ktoré určite nepatria do energetickej budúcnosti našej krajiny.

Kategórie
Tagy