Jadro na Slovensku

Stránka - 5. septembra, 2011
Všetky prevádzkované jadrové elektrárne na Slovensku vlastní spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s.. Od roku 2006 vlastní väčšinový podiel tejto spoločnosti taliansky Enel (66 %), zvyšok Fond národného majetku (34 %).

V roku 2010 bolo na Slovensku vyrobených asi 55 % elektriny z jadra v štyroch tlakovodných reaktoroch typu VVER 440/213, ktoré sú umiestnené v dvoch lokalitách. 

Viac o lokalite Jaslovské Bohunice.

Viac o lokalite Mochovce. 

Vyraďovaniu jadrových elektrární sa venuje spoločnosť JAVYS, a.s.. Táto spoločnosť sa zaoberá aj nakladaním s rádioaktívnymi materiálmi a vyhoretým jadrovým palivom. JAVYS je vlastnený štátom v zastúpení Ministerstva hospodárstva SR. 

Finančné prostriedky na vyraďovanie elektrární, ako aj na nakladanie s rádioaktívnymi materiálmi spravuje Národný jadrový fond, ktorý má momentálne deficit finančných prostriedkov

Dozorným orgánom nad jadrovou bezpečnosťou je na Slovensku Úrad jadrového dozoru. Medzi hlavné zásady činnosti tohto orgánu štátnej správy oficiálne patrí aj nezávislosť, otvorenosť a transparentnosť. Často sa však správa ako predĺžená ruka jadrového priemyslu, ktorá háji len jeho záujmy. V roku 2010 si tento úrad presadil prijatie zmeny zákona o prístupe informácií, aby nemusel zverejňovať informácie týkajúce sa povoľovacích procesov k jadrovým zariadeniam.