Deficit v Národnom jadrovom fonde

Stránka - 5. septembra, 2011
Národný jadrový fond (NJF) bol zriadený v roku 2006 po tom, ako bol zrušený Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Tento fungoval len od roku 1994, aj keď sa prvá jadrová elektráreň na Slovensku začala stavať v roku 1958 a začala svoju prevádzku v roku 1972.

 

NJF má slúžiť na sústreďovanie a spravovanie finančných prostriedkov na záverečnú časť jadrovej energetiky, čiže na vyraďovanie jadrových elektrární, či nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom. Na Slovensku od roku 1994 je uzákonené, že zodpovednosť za financovanie týchto činností má štát, a nie prevádzkovateľ jadrových zariadení.

Keďže však do roku 1994 neboli odkladané žiadne finančné prostriedky na tieto činnosti,a aj po jeho zriadení sú do dnešného dňa nedostatočné, vo fonde vznikol deficit cca. 3 miliardy eur. Ten sa práve nedostatočnými odvodmi od Slovenských elektrární každoročne prehlbuje.

V roku 2010 sa Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo začať sanovať tento deficit zvýšením ceny elektrickej energie o odvode z dodanej elektriny koncovým odberateľom vo výške 3 eur/MWh. Občania by mali tento odvod platiť najbližších 50 rokov.

Podľa Greenpeace by však mal byť tento poplatok platený len z jadrovej energie a nie zo všetkých zdrojov. Za nespravodlivé považujeme aj to, že zahraniční odberatelia elektriny sú od platenia tohto odvodu oslobodení.