Obnoviťeľné zdroje energie (OZE)

Greenpeace presadzuje rozvoj čistých a moderných technológií, ktoré sú v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti.

Čistá energia z OZE pochádza z prírodných zdrojov Zeme - slnečné žiarenie, vietor, voda, biomasa a geotermálne teplo. Ako zdroj energie má dve veľké výhody: pri správnom používaní sa nikdy nevyčerpá ako uhlie či urán, ako aj nezaťažuje planétu a nespôsobuje nebezpečné klimatické zmeny.

Energia zo slnka, vetra, vody, či zo zemského tepla je prakticky nevyčerpateľná a na výrobu energie nie je potrebné palivo. Biomasa sa označuje ako obnoviteľný zdroj preto, lebo pri využívaní, ktoré je v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti, napr. pri používaní odpadových materiálov, ale aj pri účelnom pestovaní rastlín, pri ktorom nedochádza k výrubu pôvodných lesov či inému poškodzovaniu životného prostredia, je možné jej zásoby využívať opakovane.

Čistá energia je použiteľná všade. Môže pokryť široké spektrum našej energetickej náročnosti - od zásobovania veľkých miest až po malé dedinky v odľahlých lokalitách, kde nie je rozvinutá infraštruktúra a prenosové siete.

OZE je možné použiť úplne všade, kde sú k dispozícii tieto prírodné zdroje. Veľkou výhodou je, že sa obyvateľstvo sa nemusí spoliehať na veľké centralizované zdroje desiatky až stovky kilometrov od miest, kde energiu spotrebúvajú. Aj pre minimalizovanie prenosových strát je vhodné vyrábať energiu blízko miesta spotreby.

Na to, aby sme sa mohli na energiu z OZE spoľahnúť, je nutné navrhnúť správnu kombináciu jednotlivých zdrojov, ktoré sa dopĺňajú a nespoliehať sa len na jeden. Napríklad s rozvojom slnečných elektrární by malo dochádzať k rozvoju veternej energie, pretože tieto zdroje sa výborne dopĺňajú. Ako doplnkový zdroj k nim je vhodné použiť biomasu, či vodnú energiu, ktorá sa dá dobre regulovať.

Bez modernizácie prenosových sietí to však nepôjde. V podstate celá Európa má zastarané prenosové siete, ktoré tak či tak potrebujú investície. Aby sme mohli nahradiť fosílne a jadrové palivo za čistú energiu, je potrebný rozvoj tzv. inteligentných sietí (smart grids), aby bolo možné jednotlivé výrobné miesta, ako aj miesta odberu kontrolovať a zosúladiť tak, aby nedochádzalo k nedostatku elektrickej energie. Ide v podstate o zapojenie internetu do prenosových sietí.

Podľa scenára Energetickej [r]evolúcie je možné celosvetovo odstaviť všetky uhoľné a jadrové elektrárne do roku 2050 a tým zastaviť ich negatívne dopady na životné prostredie.

Aj Slovensko má obrovský potenciál pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celosvetovo rozvoj týchto technológií zaznamenal veľký boom a každoročne stúpa inštalovaný výkon.

Rozvoj obnoviteľných zdrojov by aj na Slovensku znamenal zníženie emisií CO2 a tým aj zmierňovanie klimatických zmien, postupné odpútanie sa od jadrových a fosílnych palív (ropa, uhlie, zemný plyn), diverzifikáciu a decentralizáciu energetických zdrojov, energetickú bezpečnosť, zvýšenie zamestnanosti a podporu a rozvoj regiónov.

Ukážka: Budúcnosť decentralizovanej energie

  1. Fotovoltaické fasády sa stanú dekoratívnym prvkom na kancelárskych a obytných budovách. Fotovoltaické systémy budú konkurencieschopnejšie a ich vylepšený dizajn umožní širšie architektonické využitie.
  2. Renovácia môže znížiť spotrebu energie starých budov až o 80% - zlepšením tepelnej izolácie, izolovanými oknami a moderným vetracím systémom
  3. Solárne tepelné kolektory vyrábajú horúcu vodu ako pre vlastnú, tak aj pre susedné budovy
  4. Účinné kogeneračné zdroje (teplárne) sa budú vyrábať v rôznych rozmeroch – od rozmeru pivnice v rodinnom domčeku po stanicu schopnú zásobovať komplex budov alebo obytný blok elektrinou a teplom bez straty pri prenose.
  5. Čistá energia pre mesto bude prichádzať taktiež z väčších vzdialeností. Námorné veterné elektrárne a solárne elektrárne v púšťach majú obrovský potenciál.

Najnovšie

 

Stráž pod Ralskom

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Stráž pod Ralskom, ČR - V Stráži pod Ralskom sa urán ťažil i podzemným lúhovaním. Počas niekoľkých desaťročí tu boli tisíckami vrtov do podzemia vtlačené 4 milióny ton kyseliny sírovej, 320 tisíc ton kyseliny dusičnej, ale aj ďalšie chemikálie...

Stráž pod Ralskom, ČR

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Stráž pod Ralskom, ČR

Mydlovary

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Mydlovary, ČR - Uránové odkaliská sú vyhľadávaným miestom pre dovoz ďalších odpadov. V Dolnej Rožínke si napríklad DIAMO privyrába ukladaním jedovatých galvanických odpadov, v Mydlovaroch do nich zas sypú teplárenský popolček a drvené pneumatiky.

Mydlovary

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Mydlovary, ČR - Na spracovanie jednej tony uránovej rudy z Jahodnej odhaduje firma Tournigan spotrebu 20 kg alkalickej žeraviny, 50 kg sódy, 5 kg peroxidu a 80 kWh elektrickej energie. Celkovo tu chcú Kanaďania vyťažiť a spracovať viac než milión...

Mydlovary

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Mydlovary, ČR - K niekoľkým haváriám odkalísk došlo už i v Českej republike. Najväčšia takáto nehoda vo svete nastala roku 1979 v Church Rock v USA, kedy do blízkej rieky uniklo tisíc ton kalu a 400 miliónov litrov kontaminovanej vody.

Mydlovary

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Mydlovary, ČR - Rádioaktívne kaly sú toxickým a rádioaktívnym odpadom. Hrozí ich erózia a vyplavovanie škodlivín do povrchových i spodných vôd.

Mydlovary

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Mydlovary, ČR - Jedna z upravovní uránovej rudy v Českej republike, v juhočeských Mydlovaroch.

Dolní Rožínka

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Dolní Rožínka, ČR - Letecký pohľad na odkalisko „K2“ v Dolnej Rožínke. Pri odkaliskách hrozí nebezpečenstvo pretrhnutia hrádze, napríklad pri prívalových dažďoch a následné zamorenie vodných tokov v okolí.

Dolní Rožínka

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Dolní Rožínka, ČR - Pri spracovaní vyťaženej uránovej rudy vznikajú aj rádioaktívne a toxické kaly. Ukladajú sa v umelých nádržiach, ktoré sú obklopené sypanými a postupne navyšovanými hrádzami. Dve odkaliská v Dolnej Rožínke obsahujú 10 miliónov...

Dolní Rožínka

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Dolní Rožínka, ČR - Uránová ruda, ktorá väčšinou obsahuje len niekoľko desatín percent uránu, sa obvykle hneď po vyťažení na mieste ďalej spracováva. Po rozomletí na jemný prach sa uránová ruda chemicky rozpúšťa, väčšinou v kyseline sírovej alebo...

451 - 460 z 512 výsledkov.