Druhy OZE

Stránka - 5. septembra, 2011

Slnečná energia

Energia slnečného žiarenia sa v súčasnosti využíva predovšetkým na ohrev vody v systémoch so solárnymi kolektormi a na výrobu elektriny pomocou fotovoltaiky. Pri príprave teplej úžitkovej vody môžu slnečné kolektory nahradiť fosílne palivá, resp. spotrebu elektriny počas 8 mesiacov v roku.

2. apríla 2012 Fotovoltické panely

Panely nainštalované vo fotovoltickej elektrárni na Slovensku.

Ďalej je možnosť využitia koncentračných solárnych tepelných elektrární, ale môžu využívať len priame slnečné svetlo, a preto sú závislé na oblastiach s vysokým príkonom slnečného žiarenia.

Vodná energia

Využívanie energie vody na výrobu elektriny patrí k tradičným energetickým technológiám. Energia vody získaná v dôsledku rozdielnej výšky hladiny na dvoch blízkych miestach uvádza do pohybu turbíny vyrábajúce elektrickú energiu. Z celosvetového hľadiska je dôležité využitie potenciálu energie oceánov, hlavne energiu vĺn na voľnom mori.

2. apríla 2012 Veterná energia

Veterné elektrárne v Rakúsku.

Vietor

Energia vetra sa využíva prakticky iba na výrobu elektriny vo veterných elektrárňach. V súčasnosti sa najčastejšie využívajú veľké veterné elektrárne s výkonom až 6 MW. Na ich inštaláciu sú vhodné lokality s priemernou ročnou rýchlosťou vetra okolo 6 m/s. Tejto požiadavke vyhovujú najmä horské oblasti a rozľahlé roviny. Predovšetkým z dôvodu ochrany krajinného rázu však nemožno stavať veterné elektrárne na územiach národných parkov ani v iných cenných lokalitách. Potrebné je aj rešpektovanie rastlinstva a živočíšstva v danej lokalite. Na výstavbu veterných parkov sú vhodné aj prímorské lokality, čo sa vo svete čím ďalej tým viac využíva.

Biomasa

Popri tradičnom vykurovaní drevnou biomasou sa v súčasnosti využíva niekoľko ďalších technológií na energetické využitie biomasy. Ide o spoločnú výrobu tepla a elektriny v kogeneračných jednotkách, či využívanie biopalív na pohon spaľovacích motorov. Na vyčíslenie energetického potenciálu možno biomasu rozdeliť na poľnohospodársku a lesnú. Dôležité však je, aby sa biomasa využívala v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti.

Geotermálna energia

V dôsledku procesov prebiehajúcich v zemskej kôre sa hlboko pod povrchom nachádzajú zásoby teplých vôd a hornín. Za určitých podmienok sa dá geotermálna energia používať na vykurovanie, prípadne na výrobu elektriny. Teplú vodu možno dostať na povrch prostredníctvom vrtov, výhodné sú najmä lokality, kde nie je príliš hlboko pod povrchom. Vďaka svojim prírodným podmienkam má Slovensko vysoký potenciál využívania tohto druhu energie. Geotermálna energia sa v súčasnosti využíva v približne 36 lokalitách Slovenska.