Energetická [r]evolúcia

Stránka - 5. septembra, 2011
Energetická [r]evolúcia jasne a na konkrétnych číslach vyvracia mýtus, že podpora čistých technológií je ekonomicky nevýhodná. Pokiaľ začneme miesto do fosílnych palív a uránu investovať do zvyšovania energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov, bude to výhodnejšie pre energetickú bezpečnosť Európy, klímu i naše peňaženky.

Čo je energetická [r]evolúcia?


Európania môžu do roku 2030 ušetriť 55 miliárd eur ročne a zároveň znížiť svoje emisie oxidu uhličitého takmer o polovicu. Návod, ako na to, sa volá „Energetická [r]evolúcia".

„Energetická [r]evolúcia jasne a na konkrétnych číslach vyvracia mýtus, že podpora čistých technológií je ekonomicky nevýhodná. Pokiaľ začneme miesto do fosílnych palív a uránu investovať do zvyšovania energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov, bude to výhodnejšie pre energetickú bezpečnosť Európy, klímu i naše peňaženky," uviedol Ing. Sven Teske z Greenpeace International pri príležitosti predstavenia českej verzie tejto trvalo udržateľnej energetickej koncepcie.

Práve zvyšovaním energetickej účinnosti a mohutný rozvoj obnoviteľných zdrojov predstavujú základné piliere Energetickej [r]evolúcie. Do roku 2050 tak môžeme pokryť 56 % spotreby energie z obnoviteľných zdrojov a znížiť naše emisie oxidu uhličitého takmer o 80 %. Koncepcia nepočíta s využitím žiadnych „zázračných", dosiať neobjavených technológií, ale výlučne s dnes známymi a technicky dostupnými riešeniami. Je preto pravdepodobné, že v dôsledku ďalšieho vedeckého vývoja by bol podiel čistých technológií ešte vyšší.

Päť hlavných princípov energetickej [r]evolúcie:

Rešpektovanie prirodzených limitov – ukončenie používania fosílnych palív do konca storočia
Musíme sa naučiť rešpektovať prirodzené limity. Atmosféra môže absorbovať len konečné množstvo uhlíka. Každý rok vypúšťame 25 miliárd ton CO2, doslova ním plníme atmosféru. Geologické zdroje môžu poskytnúť palivo na niekoľko ďalších storočí, nemôžeme ich ale spáliť a pritom sa držať v bezpečných medziach. Rozvoj postavený na rope a uhlí musí skončiť. Scenár energetickej [r]evolúcie má za cieľ obmedziť emisie spojené s výrobou energie na maximálne 10 Gt (gigaton) do roku 2050 a úplne odbúrať fosílne palivá do roku 2085.

Spravodlivosť a férovosť

Je dôležité, aby boli zisky a náklady v globálnej spoločnosti rozdelené spravodlivo. Na jednej strane tretina populácie sveta nemá vôbec prístup k elektrine, na druhej strane najpriemyselnejšie krajiny spotrebúvajú viac, než je ich spravodlivý diel.

Vplyvy klimatických zmien na najchudobnejšie spoločnosti sú zvýšené obrovskou globálnou energetickou nerovnosťou. Pokiaľ sa máme vysporiadať s klimatickými zmenami, jedným z princípov musí byť spravodlivý a férový prístup, aby energetické služby ako je osvetlenie, elektrina, teplo a doprava, boli dostupné všetkým – na severe a juhu, chudobným aj bohatým. Jedine tak zaistíme naozajstnú energetickú bezpečnosť a podmienky pre prosperitu ľudstva.
Scenár energetickej revolúcie má za cieľ dosiahnuť energetickú spravodlivosť, ako len to bude technicky možné. Okolo roku 2050 by mali byť priemerné emisie CO2 na hlavu medzi 1 a 2 tonami.

Zavedenie čistých, obnoviteľných riešení a decentralizácia energetických systémov

V Európe netrpíme žiadnym nedostatkom energie. Všetko, čo musíme urobiť, je využiť existujúce technológie a využívať s ich pomocou energiu efektívne a úsporne.

Obnoviteľné zdroje energie a opatrenia k zvýšeniu energetickej účinnosti sú dostupné, realizovateľné a stále viac konkurencieschopné. Podiel veternej a solárnej energie (a ďalších obnoviteľných energií) na trhu sa za poslednú dekádu zdesaťnásobil.

Tak, ako je reálna zmena klímy, je celkom reálny obnoviteľný energetický sektor. Trvalo udržateľné decentralizované energetické systémy produkujú menej emisií uhlíka, sú lacnejšie a vyžadujú menšiu závislosť na dovoze paliva. Vytvárajú viac pracovných príležitostí a posilňujú miestne komunity.
Decentralizované systémy sú bezpečnejšie a efektívnejšie. Vytvárať také systémy musí byť cieľom energetickej [r]evolúcie. Aby sa klimatické zmeny nevymkli z kontroly, väčšina fosílnych palív – uhlie, ropa, plyn – musí zostať v zemi. Naším cieľom je, aby ľudstvo žilo v rámci prírodných možností našej malej planéty.

Oddelenie ekonomického rastu od spotreby fosílnych palív

Začínajúc rozvinutými krajinami musíme prestať spojovať ekonomický rozvoj s využívaním fosílnych palív. Je omylom tvrdiť, že ekonomický rast závisí na miere ich spotreby.
Energiu, ktorú produkujeme, musíme využívať omnoho účinnejšie a musíme prejsť k obnoviteľným energiám – teda opustiť fosílne palivá. Jedine tak zaistíme čistý a trvalo udržateľný rozvoj.

Postupné obmedzovanie špinavých a neobnoviteľných energií

Musíme odstaviť uhoľné a jadrové elektrárne. Nemôžeme pokračovať v stavbe uhoľných elektrární v dobe, keď emisie predstavujú reálne nebezpečenstvo ako pre prírodu, tak pre ľudstvo. A nemôžeme ani naďalej živiť obrovské množstvo jadrových hrozieb a predstierať, že jadrová energia môže pomôcť v boji s klimatickými zmenami. V energetickej [r]evolúcii nie je miesto pre jadrovú energiu.

Informácie o všetkých zatiaľ vypracovaných scenároch pre jednotlivé kontinenty a krajiny môžete nájsť na www.energyblueprint.info