Aký je vývoj emisií skleníkových plynov na Slovensku?

Stránka - 5. septembra, 2011
Z úst politikov a zástupcov znečisťujúceho priemyslu často počujeme, že znižovanie emisií skleníkových plynov môže vážne ohroziť našu ekonomiku a spôsobiť ďalšie znižovanie zamestnanosti. Je to však naozaj tak? V skutočnosti je opak pravdou. Od roku 1998 (kedy sa začala naša ekonomika oživovať) do roku 2008 rástol hrubý domáci produkt (HDP) o 1 až 10% ročne. Reálne emisie skleníkových plynov však za toto obdobie klesli o cca 3%.Podobne je to aj so spotrebou primárnych energetických zdrojov (všetky základné zdroje energie - ropa, plyn, uhlie, urán, obnoviteľné zdroje):


Naša spotreba, pri výraznom raste ekonomiky, klesla do roku 2008 (kým sa naplno prejavila ekonomická a hospodárska kríza) o 7%. Treba tiež pripomenúť, že počas tohto obdobia neexistovali žiadne výrazne dotačné mechanizmy, verejné kampane ani zákony, ktoré by motivovali a podporovali efektívne využívanie energií a ich úspory.

Takže tvrdenie o neekonomickosti znižovania emisií a spotreby energií sa nezakladajú na reálnom vývoji. Naopak, znižovanie energetickej náročnosti, úspory energií a následne aj nižšie emisie CO2 znamenajú rozvoj ekonomiky, zlepšenie konkurencie schopnosti našich firiem a v neposlednej rade aj znižovanie nezamestnanosti.

Keď sa pozrieme na podiel jednotlivých sektorov emisií skleníkových plynov, zistíme, že najviac sa na emisiách podieľa energetika 52%, priemysel 22,8%, doprava 14%, poľnohospodárstvo 6,3% a odpady 4,9%. Toto sú aj sektory na ktoré je dôležité zamerať našu pozornosť z hľadiska legislatívnych opatrení, dotačných mechanizmom a osvety.

Kategórie