Morské rezervácie

Stránka - 6. októbra, 2011
Čoraz viac vedeckých výskumov potvrdzuje to, čo Greenpeace tvrdil už dávno: založenie rozsiahlej siete morských rezervácií by pomohlo zachovať mnohé morské druhy. Vyriešil by sa tak celosvetový problém poklesu druhov rýb zapríčinený nadmerným rybolovom.

Z morských rezervácií môžu mať úžitok rybárske oblasti, ktoré s nimi hraničia. Vnútri rezervácií vzrastie populácia a dĺžka života jedincov. Narastú tým pádom do väčších rozmerov a budú mať šancu rozvinúť svoj silný reprodukčný potenciál. A budú sa šíriť aj mimo plochu rezervácií.

Morské rezervácie tiež predstavujú osoh pre sťahovavé druhy - napríklad žraloky či tuniaky; ak by sa vytvorili v oblastiach, v ktorých týmto živočíchom hrozil lov. Boli by to oblasti, kde dorastajú mláďatá či v okolí párisk.

Rezervácie sú územia neprístupné pre akékoľvek vonkajšie využitie, ako sú rybolov, banský priemysel, zbavovanie sa odpadu a nebezpečných látok. Pravdepodobne by boli tiež ustanovené oblasti so zákazom akýchkoľvek ľudských aktivít –určené pre vedecké pozorovania alebo v miestach s prostredím náchylným na akúkoľvek nerovnováhu.

Niektoré územia, najmä v pobrežných oblastiach, môžu byť sprístupnené rybolovu vykonávanom v malom meradle, s trvalo udržateľnými ekologickými limitmi. Môže tak byť rozhodnuté jedine s plným súhlasom lokálnych komunít.

Morské rezervácie nie sú len o zastavení lovu rýb. Všeobecne sa hovorí o morských rezerváciách ako o komplexnom nástroji na ochranu morského prostredia, vrátane ochrany pred znečistením spôsobeným vhadzovaním a vlievaním odpadov (rádioaktívny odpad, vojnový materiál, oxid uhličitý).

Kategórie