Narastajúca svetová spotreba elektrických spotrebičov a elektroniky vytvorila zodpovedajúcu explóziu elektronického odpadu, ktorý obsahuje toxické, trvalé chemikálie a ťažké kovy. Pretože tieto produkty boli vyrobené s použitím týchto látok, nie je možné ich bezpečne zlikvidovať alebo recyklovať.


Problém
Čo sa nachádza v elektronických prístrojoch?
Kde končí e-odpad?

Ako sa obchod vyvíjal?
Nariadenia

Riešenie

Čo môžete urobiť vy

Každý rok sú státisíce starých počítačov a mobilných telefónov vyhadzované na skládky alebo spaľované v taviacich zariadeniach. O tisíce viac z nich sú vyvážané, často ilegálne, z Európskej únie, Spojených štátov, Japonska a iných industrializovaných krajín do Ázie. Tam sú pracovníci na šrotoviskách, z ktorých niektorí sú deti, vystavení zmesi toxických chemikálií a  jedov, keď výrobky rozoberajú.

Pomer, v ktorom tieto hory zastaraných elektronických výrobkov narastajú, dosiahne krízové rozmery, ak elektronické korporácie, ktoré profitujú z výroby a predaja týchto prístrojov, neprijmú svoju vlastnú zodpovednosť. Je možné vyrábať čisté, trvácne výrobky, ktoré sa dajú rekonštruovať, recyklovať alebo bezpečne likvidovať a neskončia ako nebezpečný odpad na niekoho zadnom dvore.

Množstvo vyhodených elektronických produktov na celom svete sa za posledných pár rokov rapídne zvýšilo, každý rok na celom svete vzniká 20-50 miliónov ton. Elektronický odpad (e-odpad) teraz tvorí päť percent z celkového komunálneho odpadu na svete, takmer  rovnaké množstvo, ako  všetok plastový obalový materiál, ale oveľa  nebezpečnejší. A nie sú to len západné krajiny, ktoré produkujú e-odpad; Ázia vyhodí každý rok odhadom 12 miliónov ton.

E-odpad je teraz najrýchlejšie rastúci komponent prívalu komunálneho pevného odpadu, pretože ľudia nahrádzajú svoje mobilné telefóny, počítače, televízory, audio zariadenia a tlačiarne častejšie, ako kedykoľvek predtým. Mobilné telefóny a  počítače spôsobujú najväčší problém, pretože sú vymieňané najčastejšie. Napríklad v Európe e-odpad narastá za rok o tri až päť percent, takmer trikrát rýchlejšie ako celkový príliv odpadu. Očakáva sa, že aj rozvojové krajiny v nasledujúcich piatich rokoch produkciu svojho e-odpadu strojnásobia.


Elektronické prístroje sú komplexnou zmesou niekoľkých sto materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké kovy ako olovo, ortuť, kadmium a berýlium, a tiež nebezpečné chemikálie, ako brómové ohňovzdorné látky - polybrómové bifenyly (PBBs), polybrómové difenylétery (PBDEs) a tetrabrómobisfenol-A (TBBPA alebo TBBA). PVC plasty sú tiež často používané. Mobilný telefón napríklad obsahuje 500 až 1000 komponentov z PVC.

Tieto nebezpečné látky spôsobujú vážne znečistenie a pracovníkom hrozí riziko, že im budú vystavení, keď sa produkty vyrábajú alebo likvidujú. Týka sa to obzvlášť prípadov, keď sú deti a tehotné ženy vystavené pôsobeniu olova a ortuti. Tieto kovy sú vysoko toxické a môžu spôsobiť deťom a vyvíjajúcim sa   plodom poškodenie dokonca pri nízkych úrovniach vystavenia.

Na mnoho starých elektronických výrobkov padá prach v sklade, kde čakajú na opätovné použitie, recyklovanie alebo likvidáciu. Americká agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) odhaduje, že práve tri tretiny počítačov predaných v Spojených štátoch sa hromadí v garážach a pivniciach.  Keď sú vyhodené, končia na skládkach alebo v spaľovniach, od nedávna sú vyvážané do Ázie.

Skládka: Podľa US EPA skončilo v roku 2000 viac ako 4,6 milióna ton e- odpadu na amerických skládkach. Toxické chemikálie v elektronických produktoch sa časom môžu dostať do pôdy alebo sa uvoľňujú do atmosféry,  zasahujúc blízke komunity a životné prostredie. V mnohých európskych krajinách bolo predstavené nariadenie, aby sa zabránilo vyhadzovaniu elektronického odpadu na skládky kvôli ich nebezpečnému obsahu. V mnohých krajinách však táto činnosť stále pokračuje. Odhaduje sa napríklad, že v Hong Kongu 10-20 percent vyhodených počítačov končí na skládke.

Spopolňovanie: Spopolňovanie elektronických produktov uvoľňuje ťažké kovy ako olovo, kadmium a ortuť do ovzdušia a popola.  Ortuť uvoľnená do atmosféry sa môže bioakumulovať v potravinovom reťazci, obzvlášť v rybách - na hlavnej trase vystavenia pre verejnosť. Ak produkty obsahujú PVC plasty, tiež sa uvoľňujú chlórové dioxíny a furány. Brómové ohňovzdorné látky produkujú brómové dioxíny a furány pri spaľovaní e-odpadu.

Opätovné použitie: Opätovné použitie je dobrým spôsobom pre zvýšenie životnosti produktu. Mnoho starých výrobkov sa vyváža do rozvojových krajín. Hoci sú výhody opätovného použitia elektroniky týmto spôsobom jasné, táto činnosť spôsobuje vážne problémy, pretože staré produkty sú po krátkej dobe používania vyhadzované v oblastiach, ktoré pravdepodobne nemajú vybavenie na zaobchádzanie s nebezpečným odpadom.

Recyklovanie: Hoci recyklovanie môže byť dobrým spôsobom opätovného použitia surovín vo výrobku, nebezpečné chemikálie v e-odpade znamenajú, že elektronika môže spôsobiť poškodenia pracovníkom v recyklačných skládkach ako aj ich susedným komunitám a životnému prostrediu.

V rozvinutých krajinách sa recyklovanie elektroniky uskutočňuje v recyklačných závodoch vybudovaných na tento účel za viac-menej kontrolovaných podmienok. Napríklad v mnohých štátoch EÚ nie sú plasty z e-odpadu recyklované, aby sa predišlo uvoľňovaniu brómových furánov a dioxínov do atmosféry. Avšak v rozvojových krajinách takéto kontroly nie sú. Recyklovanie sa uskutočňuje ručne na šrotoviskách, často ho vykonávajú deti.

Export: Rozvinuté krajiny obvykle vyvážajú e-odpad do rozvojových krajín, často  s porušením Bazilejského konventu. Pri kontrolách 18 európskych prístavov v roku 2005 sa zistilo, že až 47 percent odpadu určeného na vývoz je ilegálny e-odpad. Len vo Veľkej Británii bolo v roku 2003  ilegálne dopraveného loďou minimálne 23 000 metrických ton neprecleného alebo elektronického odpadu 'sivého' trhu na Ďaleký Východ, do Indie, Afriky a Číny. Odhaduje sa, že v Spojených štátoch 50-80 percent odpadu zbieraného na recyklovanie sa vyváža týmto spôsobom. Táto činnosť je legálna, pretože USA neratifikovali Bazilejský dohovor.

Vnútrozemská Čína sa v roku 2000 pokúšala zabrániť tomuto obchodu zákazom dovozu e-odpadu. Avšak Greenpeace objavil, že zákony nefungujú; e-odpad stále prichádza do Guiya Provincie Guangdong, hlavného centra šrotovania e-odpadu v Číne.

Greenpeace tiež našiel rastúci problém obchodu s e-odpadom v Indii.

Len v Dílí je zamestnaných 25 000 pracovníkov na zberných dvoroch, kde  sa každý rok spracuje 10-20 000 ton e-odpadu, z čoho 25 percent sú počítače. Iné šrotoviská boli nájdené v Meerute, Ferozabade, Chennai, Bangalore a Bombaji.

V 90. rokoch zostavili vlády Európskej únie, Japonska a niektorých štátov USA "recyklačné" systémy  e-odpadu. Ale mnohé krajiny nemali kapacitu, aby sa zaoberali  veľkým množstvom e-odpadu, ktorý vyprodukovali, alebo jeho nebezpečnou povahou.

Preto začali ten problém vyvážať do rozvojových krajín, kde sú neadekvátne alebo neplatné  zákony na ochranu pracovníkov a životného prostredia. Je tiež lacnejšie  'recyklovať' odpad v rozvojových krajinách; cena glass-to-glass recyklácie počítačových monitorov v Spojených štátoch je $0,50 za libru v porovnaní s $0,05 v Číne.

Dopyt po elektronickom odpade v Ázii začal narastať, keď zberné dvory zistili, že počas procesu recyklovania môžu získavať cenné látky ako meď, železo, silikón, nikel a zlato. Napríklad mobilný telefón je z 19 percent meď a z ôsmich percent železo.

Bazilejský konvent: Pod Bazilejským konventom pre kontrolu cezhraničného pohybu nebezpečného odpadu a jeho likvidácie, ktorý vstúpil do platnosti v roku 1992, Doplnok Bazilejského zákazu, prijatý v roku 1995, zakazuje všetok vývoz nebezpečného odpadu z rozvinutých krajín do rozvojových krajín, ktoré sú obe zmluvnými stranami konventu. Konvent považuje elektronický odpad za nebezpečný, a preto je obchod s ním predmetom nariadení Bazilejského zákazu.

Nové zákony v Európe a Japonsku presúvajú zodpovednosť za e-odpad z platcov daní, miestnych úradov a vlád na výrobcov týchto produktov. Zákony tiež zakazujú používanie určitých nebezpečných látok. Ako odpoveď nahrádzajú spoločnosti na trhoch EÚ a Japonska zakázané látky a prerábajú svoje produkty, aby sa dali ľahšie a bezpečnejšie odstraňovať a recyklovať, keď budú vyhodené a vrátia sa k nim.

Greenpeace víta túto progresívnu stratégiu, ale očakáva, že pravdepodobne zvýšia export e-odpadu, ak nebudú podporovaní iniciatívami, ktoré zabezpečia, že spoločnosti budú produkty bezpečne recyklovať, opätovne používať alebo likvidovať, keď ich už raz vezmú späť.

Európske smernice: Európska únia zistila, že e-odpad predstavuje problémy, či je spaľovaný, vyhadzovaný na skládkach alebo recyklovaný. V roku 2002 prijala dve smernice, aby vyriešila problém elektronického odpadu, Smernicu RoHS a Smernicu WEEE:

1. Čistenie

Obmedzenie nebezpečných látok (RoHS) - Smernica RoHS vyžaduje, aby výrobcovia elektroniky zastavili používanie toxických chemikálií a ťažkých kovov vo svojich produktoch. Zakazuje používanie kadmia, ortuti, olova, hexavalentného chrómu a dvoch typov brómových ohňovzdorných látok

(PBDEs a PBBs) v produktoch, ktoré boli uvedené na trh po júli roku 2006, so špecifickými výnimkami. Bude to zahŕňať všetky elektronické výrobky na európskom trhu, či už vyrobené v EU alebo dovezené.

Greenpeace víta Smernicu RoHS, ale chce, aby bola rozšírená o zákaz používania všetkých nebezpečných chemikálií. Obzvlášť chce, aby ďalšie obmedzenia zahŕňali všetky brómové ohňovzdorné látky a iné halogénové materiály vrátane PVC.

2. Smernica o Prevzatí odpadu z elektrického a elektronického zariadenia (WEEE), prijatá v novembri 2002, robí výrobcov zodpovednými za prevzatie svojho e-odpadu, keď sú ich produkty vyhodené, od augusta 2005.

Japonská rozšírená zodpovednosť výrobcu: Nariadenia Rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktoré vstúpili do platnosti v Japonsku v apríli  2001, vyžadujú, aby výrobcovia vzali späť päť typov domácich  spotrebičov, keď sa vyhodia: chladničky; práčky, klimatizačné zariadenia; televízory a najnovšie aj osobné počítače.

Greenpeace verí, že výrobcovia elektronického tovaru, ktorí profitovali z predaja svojich výrobkov, by mali za ne prevziať zodpovednosť od výroby až po koniec ich životnosti. Aby  zabránili kríze e-odpadu, výrobcovia musia  navrhovať  čistú elektroniku s dlhšou životnosťou, ktorá sa ľahko a bezpečne recykluje a nevystaví pracovníkov a životné prostredie nebezpečným chemikáliám.

Vyčistenie: Výrobcovia elektroniky musia zastaviť používanie nebezpečných materiálov. V mnohých prípadoch v súčasnosti existujú bezpečnejšie alternatívy.

Prevzatie: Platca dane by nemal niesť náklady za recyklovanie starých elektrických výrobkov. Za výrobky by mali prevziať zodpovednosť výrobcovia počas celého ich životného cyklu, a keď raz dosiahnu koniec ich úžitkovej životnosti, mali by svoj tovar vziať späť na opätovné použitie, bezpečné recyklovanie alebo likvidáciu.

  • Podporovať spoločnosti, ktoré vyrábajú čisté produkty. Keď kupujete výrobok, zistite si informácie o správaní sa spoločnosti voči životnému prostrediu alebo skontrolujte stránku  www.greenpeace.org
  • Dobre si rozmyslite, či naozaj prístroj potrebujete, kým si ho kúpite
  • Vráťte svoje zariadenie výrobcovi, keď ste s ním skončili

Najnovšie

 

GREENPEACE Slovensko hľadá posilu do tímu!

Blog od kmarkova | 18. augusta, 2017

Hľadáme šikovného človeka! GREENPEACE SLOVENSKO potrebuje do svojho tímu posilu- niekoho, kto sa postará o mediálnu stránku našich aktivít. Bližšie informácie o pozícii nižšie (ponuka je v anglickom jazyku, ktorý je nevyhnutný pre túto...

Odhalili sme únik nebezpečného infekčného odpadu v Rumunsku

Blog od kmarkova | 21. júla, 2017

Na začiatku júna 2017 sme spolu s kolegami z Maďarska a Rumunska sk úmali znečistenie rieky Someș v Rumunsku. Merania, ktoré sme vykonali, preukázali prítomnosť infekčných kontaminantov. Tie do rieky vypustil spolu s odpadovými vodami...

O tom, ako sme od Ministerstva životného prostredia SR žiadali informácie

Blog od kmarkova | 23. mája, 2017

Od začiatku marca sme sa zaujímali o výsledky ministerskej kontroly v prevádzke Fortischem, a.s. Nováky, ktorá prebehla v decembri 2016   po tom, ako sme upozornili na znečisťovanie rieky Nitry odbermi vzoriek odpadových vôd.   ...

Dokázali ste to! Samsung prisľúbil recykláciu miliónov smartfónov Galaxy Note 7.

Blog od mabelova | 5. apríla, 2017

Pamätáte sa, keď sme robili toto... Aktivisti Greenpeace vytvárajú satiristické scény poukazujúce na problémy s vybuchujúcimi smartfónmi Galaxy Note 7, ako aj na možnosť ich opätovnej recyklácie, pred bránami centrály...

Čo znamená 10 rokov používania smartfónov pre planétu?

Blog od mabelova | 16. marca, 2017

Smartfóny vp veľmi krátkom čase nespochybniteľne zmenili naše životy - a svet. Len pred 10 rokmi sme fotili fotoaparátmi, na plánovanie ciest používali mapy a boli sme kontakte s priateľmi a rodinou vďaka T9 sms správam. Pokiaľ...

Last minute manuál pre zelenšie Vianoce

Blog od mabelova/ikohutkova/kjurikova | 19. decembra, 2016

Predvianočné obdobie sa v našom geografickom kontexte už nejaký čas spája s nakupovaním. Obchody sú preplnené ľuďmi, ktorí sa snažia uloviť ten najlepší vianočný darček alebo nakúpiť dostatok (povedzme si však úprimne – až prebytok)...

Samsung, je načase splniť sľuby

Blog od mabelova/ Jude Lee | 1. decembra, 2016

Firma Samsung dorazila na svojej ceste na križovatku. Po tom, čo prepočítala škody spôsobené fiaskom ich posledného modelu Galaxy Note7, firma priznala, že potrebuje začať odznova. A tým nemyslí len nový začiatok propagácie nového...

Elektrospotrebiče:OBMEDZUJEME POUŽÍVANIE NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Blog od mabelova/ikohutkova | 29. novembra, 2016

Pred časom podpísal prezident SR Andrej Kiska návrh nového zákona, ktorý obmedzí používanie určitých nebezpečných látok v elektronických zariadeniach (EEZ). Patria medzi ne zariadenia ako napríklad domáce spotrebiče (chladničky,...

Od firmy L'Oréal až po Revlon alebo ktoré značky znečisťujú oceán mikroguľôčkami?

Blog od mabelova | 15. novembra, 2016

Na základe zistenia, že 170 druhov  jedál z darov mora obsahovalo stopy mikroplastov, sa organizácia Greenpeace Východná Ázia rozhodla otestovať 30 najväčších svetových výrobcov kozmetiky a výrobkov osobnej hygieny.  ...

5 spôsobov ako premeniť svoj starý smartphone na niečo nové

Blog od mabelova | 10. októbra, 2016

Pozrite sa doma do svojej zásuvky. Je pravdepodobné, že tam ukrývate staré telefóny, ktoré tam len tak ležia a zaberajú miesto. Podľa nedávnych prieskumov uskutočnených organizáciou Greenpeace Východná Ázia ľudia v Spojených štátoch...

1 - 10 z 245 výsledkov.