Ťažba zlata

Luhovanie zlata toxickým kyanidom nadmerne zaťažuje životné prostredie a ohrozuje všetko živé v okolí niekoľko desiatok kilometrov.

Organizácia Greenpeace vystupuje proti plánom developerov a banských spoločností ťažiť na Slovensku zlato z dvoch základných dôvodov :

  • prvým je povrchová ťažba, ktorá predstavuje obrovský zásah do krajiny,

  • druhým je následná úprava zlata pomocou kyanidu, čo predstavuje širšie environmentálne riziko (napr. pre vodu, pôdu, či z hľadiska vzniku odpadov).

Od roku 2007 platia v SR obmedzenia povoľovania ťažby a úpravy zlata pomocou kyanidu. Zmenu zákona sa vtedy podarilo presadiť aktivistom z Kremnice, v spolupráci s Greenpeace. Platí, že v prípade povoľovania ťažby zlata kyanidovou metódou musia dať s touto aktivitou súhlas dotknuté obce a príslušný VÚC. Ak súhlasné stanoviská nedajú, v tom prípade sa ťažba zlata kyanidovým lúhovaním nepovoľuje.

Vďaka nášmu úspechu a zmene zákona dnes majú miestne komunity a samosprávy ohrozené ťažbou zlata viac možností, ako sa brániť plánom ťažiarov. Je teda len a len na nich, ako sa k plánom ťažby postavia. Greenpeace však aj napriek tomu, že svojou kampaňou dosiahol zmenu právneho systému, neprestáva situáciu sledovať. Poskytujeme poradenstvo občianskym iniciatívam bojujúcim proti zámerom baníkov, radíme samosprávam a ďalej sa snažíme zlepšovať legislatívu, aby viac reflektovala názory verejnosti a dbala na záujmy ochrany životného prostredia.

Aktuálna situácia na Slovensku

Banské spoločnosti mali k 1. januáru 2011 registrované povolenia na prieskum zásob zlata v 23 oblastiach Slovenskej republiky. Celková rozloha týchto území, ktoré sa nachádzajú najmä na strednom a východnom Slovensku, predstavuje viac ako 755 kilometrov štvorcových. Väčšinu licencií na prieskum slovenských zásob zlata vlastnia cez svoje dcérske spoločnosti firmy z Austrálie, Cypru, Kanady, Ruska a Veľkej Británie.

Environmentálne výhrady voči technológii kyanidového lúhovania

Technológia lúhovania zlata kyanidom sa využíva v prípade, že rudy majú veľmi nízky obsah zlata (1–2 gramov na tonu vyťaženej hlušiny), aby bola čo najvyššia výťažnosť. Kyanid je chemická látka zložená z atómu uhlíka a dusíka (-CN). Vyskytuje sa v spojení s inými prvkami, s ktorými tvorí jednoduché alebo komplexné zlúčeniny. Kyanid sodný (NaCN), ktorý sa používa práve pri lúhovaní zlata, je biela tuhá látka rozpustná vo vode. Kávová lyžička 2% roztoku tejto vysoko toxickej látky môže zabiť človeka. V Kirgizku v meste Kumtor pri havárii nákladného auta, ktoré viezlo viac ako 1,7 tony kyanidu sodného, unikol tento do zdroja pitnej vody. Zapríčinil tak smrť dvoch ľudí a stovky ľudí skončili v nemocnici.

Na kyanidové zlúčeniny sa viažu atómy kovu a vzniká komplex. Táto vlastnosť sa využíva pri lúhovaní zlata kyanidom. V štádiu, keď sa oddeľuje kal od kvapaliny, sa redukciou na aktívnom uhlíku získava zlato. V uzavretom systéme sa kyanid použije pri ďalšom procese lúhovania. Práve tento krok so sebou prináša značné environmentálne a zdravotné riziká.

KAL - v odpade zostáva istá časť kyanidu. Ten je potrebné neutralizovať. V súčasnej dobe prevažuje neutralizácia oxidom siričitým, ktorý je známy pre svoje toxické vlastnosti. Tento postup nezaručuje bezpečnosť kyanidovej technológie. Pri likvidácii kyanidov vznikajú ďalšie nebezpečné produkty: tiokyanatany, kyanatany, amoniak. Z toho vyplýva, že kyanid je ako chemická látka nebezpečný. Je schopný na seba viazať ťažké kovy a tvoriť komplexy, ktoré sú veľmi stabilné. Kyanid ako taký sa rozkladá pomerne rýchlo a to hlavne na slnku, ale komplexy majú schopnosť pretrvávať v prírode a tak sa ťažké kovy dostávajú do potravinového reťazca.

ODKALISKÁ - Európska únia povoľuje iba koncentráciu 0,05 mg/l kyanidu vo vode. Otvorené skladiská toxického kalu, ktoré sú umiestnené v blízkosti riek sú opatrené chabými priehradami a násypmi. Trvalo zavodnené odkalisko je technicky prepracovanejšie a aj náročnejšie pre ekológiu.

Hlavná aj sekundárna hrádza musia byť vybavené prístrojmi a zariadeniami umožňujúcimi priebežné monitorovanie stability hrádze a monitorovanie podzemnej a povrchovej vody. To znamená neustálu kontrolu monitorovacích prístrojov. Otázkou však je, kto a ako často bude tieto prístroje kontrolovať a to najmä vtedy, keď spoločnosť dokončí ťažbu a opustí miesto.

HAVÁRIE - to, že prevádzka odkaliska nie je bezpečná potvrdzujú aj havárie, ktoré sa stali v minulosti. Banská toxická havária v máji 1998 v Los Frailes, Španielsko, kontaminovala unikátnu rezerváciu vtákov Coto Donana, juhozápadne od Sevily. Vo februári 2000 boli znečistené rieky Szamos, Tisa a Dunaj. Po pretrhnutí hrádze na odkalisku bola 300-krát prekročená koncentrácia kyanidu v rieke Szamos, 100-krát väčšia na hornom toku Tisy. To dokazuje, že aj po neutralizácii nie je možné dosiahnuť ideálny stav a koncentrácia kyanidu v odkalisku je stále vysoká. Všetky tieto udalosti nie sú oddelené, ale sú časťou každoročne sa opakujúcich „klasických nehôd” ťažobného priemyslu. Sú to dôsledky jeho chronického problému: otvorené skládky toxického kalu.

V obci Horná Ves si ešte teraz pamätajú ako sa v roku 1971 po silnom daždi pretrhla hrádza odkaliska s kyanidovým kalom a obyvatelia nemohli zbierať úrodu a museli sa vysporiadať so škodami na majetku.

Ako ďalej?

Myslíme si, že je potrebné vylúčiť extrémne rizikovú technológiu lúhovania v kyanide. V štáte Montana, USA, zaviedli takýto zákaz už v roku 1998. Bola to reakcia na kyanidové havárie. Od roku 1982 sa tam stalo 50 havárií s kyanidom. Ako reakcia na udalosti vo svete zakázali ťažbu zlata kyanidom aj v Českej republike a Nemecku.

Organizácia Greenpeace sa zasadzuje proti ďalšiemu používaniu lúhovania zlata kyanidom na Slovensku. Bojujeme za právne vylúčenie ťažby zlata lúhovaním kyanidom. Ide o princíp opatrnosti, ktorý je v legislatíve uplatňovaný od roku 1992.

Najnovšie

 

Lokalita prieskumných vrtov nad mestom Kremnica

Obrázok | 10. apríla, 2008 o 11:15

Lokalita prieskumných vrtov nad mestom Kremnica.

Lokalita prieskumných vrtov nad mestom Kremnica

Obrázok | 10. apríla, 2008 o 11:09

Lokalita prieskumných vrtov nad mestom Kremnica.

Lokalita prieskumných vrtov nad mestom Kremnica

Obrázok | 10. apríla, 2008 o 0:00

Lokalita prieskumných vrtov nad mestom Kremnica.

Lokalita prieskumných vrtov nad mestom Kremnica

Obrázok | 9. apríla, 2008 o 15:53

Lokalita prieskumných vrtov nad mestom Kremnica.

Lokalita prieskumných vrtov nad mestom Kremnica

Obrázok | 9. apríla, 2008 o 15:47

Lokalita prieskumných vrtov nad mestom Kremnica.

Lokalita prieskumných vrtov nad mestom Kremnica

Obrázok | 9. apríla, 2008 o 15:38

Lokalita prieskumných vrtov nad mestom Kremnica.

Koordinátorka toxickej kampane Greenpeace

Obrázok | 9. apríla, 2008 o 15:27

Koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Kateřina Věntusová na mieste prieskumných vrtov pri Kremnici.

Lokalita prieskumných vrtov nad mestom Kremnica

Obrázok | 9. apríla, 2008 o 0:00

Lokalita prieskumných vrtov nad mestom Kremnica.

Legislatíva musí chrániť práva vlastníkov

Obrázok | 17. októbra, 2007 o 0:00

Legislatíva musí chrániť práva vlastníkov - aj proti ťažiarom! Novela zákona uprednostňuje záujmy ťažiarov pred vlastníckymi právami majiteľov pozemkov

Aktivistka Greenpeace rozdáva informačné

Obrázok | 13. marca, 2007 o 0:00

Aktivistka Greenpeace rozdáva informačné materiály proti kyanidovej metóde ťažby zlata poslancom Výboru NR SR pre hospodársku politiku.

11 - 20 z 43 výsledkov.