Nové posudzovanie dostavby Mochoviec je opäť fraškou

Tlačová správa - 17. októbra, 2013
Tento týždeň v utorok sa zástupcovia Greenpeace Slovensko oboznámili s dokumentáciou v obnovenom konaní o zmene stavby pred dokončením vo veci jadrovej elektrárne Mochovce 3,4. Zverejnené dokumenty, ktoré majú byť podkladom rozhodnutia, však organizácii ako účastníkovi konania neposkytujú dostatočné informácie, na základe ktorých by sa mohli zmysluplne v konaní vyjadriť. Podľa Greenpeace je tak znovuotvorený proces opäť len fraškou z donútenia, čo naznačuje aj to, že výstavba elektrárne napriek znovuotvoreniu posudzovania stále prebieha.

„Dokumenty nám boli zverejnené v podobe, ktorá sa nedá nazvať inak ako absurdnou. Napriek tomu, že sme sa tentoraz dostali na rozdiel od minulosti aj k predbežnej bezpečnostnej správe, ktorá je pre posudzovanie kľúčová, informácie v nej boli vyčiernené, alebo vybielené tak, že sa z nej nič nedozviete. A to aj dáta, ktoré je možné si inak vyhľadať z verejne dostupných zdrojov. Považujeme takéto správanie za výsmech  princípu účasti verejnosti na posudzovacích procesoch,“ povedal koordinátor kampaní Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Úrad jadrového dozoru musel opätovne začať rozkladové konanie[1] po tom, čo organizácia Greenpeace vyhrala súdny spor na Najvyššom súde SR[2]. Organizácia však upozorňuje, že v podobe, kedy nie je možné sa dostať k žiadnym dôležitým  informáciám, takýto proces opäť nedáva žiaden zmysel a nezaručuje dostatočný prístup verejnosti k povoľovaciemu procesu ohľadom jadrovej elektrárne.

„V dokumentoch  sa síce dozviete, že elektráreň bude produkovať rádioaktívny odpad, ale aký a koľko už nie. Nedozviete sa žiadnu informáciu, ako je elektráreň pripravená na zemetrasenie, záplavy či nedostatok vody na chladenie. My nechceme vedieť žiadne citlivé informácie, ktoré by mohli viesť k obavám z útoku na elektráreň, my chceme využiť naše právo účastníka konania vyjadriť sa ku všetkým podkladom rozhodnutia,“ dodal Široký.

V tomto prípade ÚJD využil spornú novelizáciu  atómového zákonu z roku 2010, ktorý umožňuje nesprístupniť informácie účastníkom konania, ak by ich sprístupnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť verejnosti. „Paušálne, vopred nepredvídateľné znemožnenie prístupu k informáciám umožňuje utajiť prakticky každú informáciu týkajúcu sa jadrových zariadení. Takáto legislatívna úprava je však neprípustná a hrubo porušuje medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky, ktoré pre nás vyplývajú z tzv. Aarhuskeho dohovoru,“ povedala Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS, ktorá Greenpeace Slovensko v konaní zastupuje.

Podstata aktuálneho sporu okolo dostavby zvyšných dvoch blokov JE Mochovce spočíva v tom, že Úrad jadrového dozoru podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu nerešpektoval zákony a medzinárodné záväzky Slovenskej republiky a nezákonne vylúčil združenie Greenpeace Slovensko ako účastníka konania. ÚJD otvoril opäť povoľovací proces, v rámci ktorého si môže dokumentáciu na pripomienkovanie ktokoľvek pozrieť v jadrovej elektrárni Mochovce od 15.10. do 30.11. 2013.[1] http://www.ujd.gov.sk/ujd/web.nsf/$All/1EDFDDE44F521F35C1257BCF0041790A

[2] http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/tlacove_spravy/scan-ns-sr-gp.tif

Kategórie