Greenpeace sa obrátil kvôli Mochovciam na Generálnu prokuratúru

Tlačová správa - 9. septembra, 2013
Organizácia Greenpeace Slovensko dnes podala na Generálnu prokuratúru SR podnet na podanie protestu generálneho prokurátora proti rozhodnutiu Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR), ktorým úrad umožnil pokračovanie dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce. Podľa organizácie je rozhodnutie ÚJD SR v rozpore so zákonom.

Najvyšší súd SR koncom júla 2013 zrušil pre nezákonnosť rozhodnutie ÚJD SR o povolení zmeny stavby pred dokončením. Investor tak prišiel  o kľúčové povolenie, nutné na pokračovanie dostavby blokov 3. a 4. v JE Mochovce. ÚJD SR následne 21.08.2013 vydal rozhodnutie o vylúčení odkladného účinku odvolania účastníka, ktorým chcel zabezpečiť, že dostavba  3. a 4. bloku JE Mochovce bude môcť pokračovať počas celej doby trvania znovuotvoreného procesu povoľovania dostavby elektrárne.

„Najvyšší súd rozhodol, že aj v prípade stavieb, akou je jadrová elektráreň, je nevyhnutné umožniť plnohodnotnú účasť verejnosti v konaní, ako to predpokladá Aarhuský dohovor. Úrad jadrového dozoru však tento rozsudok obchádza a formalistickým výkladom sa snaží znemožniť reálnu účasť verejnosti v konaní,“ vysvetľuje Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS. Podľa Evy Kováčechovej, ktorá Greenpeace Slovensko v konaní zastupuje, možno vylúčiť odkladný účinok odvolania vtedy, keď sú splnené prísne zákonné podmienky, ktoré v tomto prípade splnené neboli. Preto by mali byť práce na dostavbe bez odkladu pozastavené až do konečného rozhodnutia ÚJD SR.

„Rozhodnutie ÚJD SR, ktorým sa snaží zabezpečiť pokračovanie prác na dostavbe elektrárne v Mochovciach, je podľa nášho názoru nezákonné a plné účelových a nepodložených tvrdení. V podaní na generálnu prokuratúru sme vyvrátili všetky argumenty, ktorými úrad podložil svoje tvrdenia o tom, že dostavba JE Mochovce je stavbou v realizovanou v naliehavom všeobecnom záujme a že dočasným zastavením prác na dostavbe vznikne nenahraditeľná ujma,” konštatuje riaditeľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman.

Podstata aktuálneho sporu okolo dostavby zvyšných dvoch blokov JE Mochovce spočíva v tom, že Úrad jadrového dozoru podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu nerešpektoval zákony a medzinárodné záväzky Slovenskej republiky a nezákonne vylúčil združenie Greenpeace Slovensko ako účastníka konania.

„Úrad jadrového dozoru od roku 2008 systematicky znemožňuje reálnu účasť verejnosti na povoľovaní dostavby JE Mochovce. Takýto postup je v rozpore s Aarhuským dohovorom, ktorý platí tak pre Slovenskú republiku, ako aj pre EÚ. Podľa neho má  verejnosť  právo na reálnu a efektívnu účasť v konaní, týkajúcom sa životného prostredia – a to ešte v štádiu, keď môže dianie reálne ovplyvniť,“ zdôrazňuje Eva Kováčechová.

Kategórie