Greenpeace upozorňuje na niekoľkonásobné prekročenie hodnôt arzénu

Tlačová správa - 22. júna, 2017
Pracovníci organizácie Greenpeace odobrali v máji 2017 vzorky odpadových vôd, ktoré vytekajú zo skládok priemyselného odpadu pri obci Široká na Orave. Analýzy v nezávislom laboratóriu potvrdili niekoľkonásobné prekročenie hodnoty arzénu. Podľa environmentalistov je alarmujúce, že takto kontamimované vody vytekajú priamo do rieky Orava.

Environmentalisti odobrali vzorky vypúšťaných odpadových vôd v máji 2017, v priebehu dvoch dní. Jednu vzorku odobrali v deň pracovného pokoja (štátny sviatok)  a druhú počas bežného pracovného dňa. V oboch vzorkách zaznamenali viac ako osemnásobné prekročenie povolenej koncentrácie arzénu (1,66 mg/l, 1,64 mg/l). Navyše, vo vzorke, odobratej počas prevádzkových hodín čistiarne odpadových vôd, ktorá by mala odpadové vody čistiť pred ich vypustením do životného prostredia, bolo tiež zistené mierne prekročené pH a hodnota amoniaku. Čistiareň má síce vydané povolenie na vypúšťanie odpadových vôd, hodnoty uvedené v povolení však boli výrazne prekročené a to nielen v čase odstávky čistiarne, ale aj počas bežného prevádzkového dňa (čistiareň totiž nefunguje nonstop, ale iba počas vyčlenených prevádzkových hodín počas pracovných dní).

Skládky pri obci Široká predstavujú komplikovaný prípad. Na mieste sa nachádza stará skládka priemyselného odpadu, ktorá nie je odizolovaná od okolitého prostredia a chemické látky sa z nej dostávajú do okolitého prostredia. Táto skládka predstavuje zároveň environmentálnu záťaž, ktorej sanáciu má v kompetenciách Ministerstvo životného prostredia SR. Časť tejto starej skládky je prekrytá novovybudovanou skládkou priemyselného odpadu, ktorej súčasťou je aj zariadenie na čistenie odpadových vôd zo starej a z novej skládky. Aktuálne merania Greenpeace potvrdzujú predchádzajúce zistenia Ministerstva životného prostredia (z roku 2016), že čistiareň odpadových vôd a aj zásobná nádrž, v ktorej sa majú odpadové vody z oboch skládok pred čistením zachytávať, kapacitne nevyhovujú a škodlivé látky naďalej unikajú do životného prostredia. Rieka Orava pritom predstavuje územie, ktoré je charakterizované ako chránený areál, ramsarská lokalita a územie NATURY 2000.

„Opäť narážame na nefunkčný systém kontrol v oblasti životného prostredia. Zodpovedné orgány o probléme síce vedia, ale žiadne riešenie neprichádza. Argument, že sanácia starej skládky je jedna z priorít Ministerstva životného prostredia SR, však vzhľadom na pokračujúci únik látok nebezpečných pre zdravie a životné prostredia nie je postačujúci. Opäť teda vyzývame ministerstvo k zmene kontrolných mechanizmov, tak ako to sľúbilo v januári tohto roku,“ hovorí Ivana Kohutková, riaditeľka Greenpeace Slovensko.

Arzén je chemická látka s toxickými účinkami pre ľudské zdravie. Ide o látku, ktorá je mutagénna a karcinogénna. V životnom prostredí sa nerozkladá, ale naopak zotrváva v ňom, pričom značná časť sa nachádza napr. vo vodných sedimentoch a pôde. Následne sa môže hromadiť v telách živých organizmov. Vyššie dávky arzénu môžu poškodiť organizmus človeka. Dlhodobé požívanie vody s nízkymi koncentráciami arzénu vyvoláva chronické ochorenia. Môže tiež spôsobiť dermatologické zmeny na pokožke, ekzémy a alergiu, podnietiť výskyt srdcovocievnych chorôb a potratov. 

Kategórie
Tagy