Jedy z maďarského odkaliska unikajú do Dunaja

Odbery Greenpeace z koryta Dunaja potvrdili únik nebezpečných látok do Dunaja

Tlačová správa - 21. decembra, 2011
Výsledky odberov sedimentov z koryta Dunaja ukázali, že z odkaliska v maďarskom Almásfüzitő unikajú do Dunaja nebezpečné látky. Vzorky, ktoré odobral Greenpeace v piatok 9. decembra 2011 obsahovali nadlimitné množstvá arzénu, molybdénu a brómu. Greenpeace žiada zodpovedné maďarské úrady, aby zabezpečili ukončenie prevádzky nebezpečného odkaliska.

Zatsavte nebezpečné odkalisko

„Maďarské úrady stále nepodnikli žiadne kroky na to, aby chránili prírodu a zdravie ľudí v okolí nebezpečného odkaliska napriek tomu, že sme niekoľkokrát upozornili na jeho nevyhovujúci stav. Odkalisko nedisponuje základným systémom izolácie a zadržiavania nebezpečných látok. Teraz sme našli dôkaz, že z neho unikajú nebezpečné látky do Dunaja. Na dunajskej strane odkaliska neexistuje monitorovací systém, ktorý by ukázal, koľko látok uniká do rieky a koľko uniká do spodných vôd,“ povedal expert na toxické látky Greenpeace Stredná a východná Európa (CEE), Gergely Simon.

Greenpeace odobral vzorky sedimentov v čase nízkej hladiny Dunaja na miestach, na ktoré bežne nie je možný prístup. Vo vzorke odobratej z brehu pod severovýchodným koncom odkaliska potvrdili laboratóriá najmä zvýšené hodnoty arzénu a to až 324 mg/kg, pritom limit pre túto nebezpečnú látku je 15 mg/kg.

Odkalisko s červeným kalom pri obci Almásfüzitő je podobné ako odkalisko v Ajke, ktorého hrádza sa minulý rok pretrhla a spôsobila ekologickú haváriu. Podľa zistení Greenpeace je v technickom stave odkaliska niekoľko závažných problémov, napriek tomu maďarské úrady predĺžili minulý rok prevádzkovateľovi Tatai Környezetvédelmi Zrt. povolenie na prevádzku.

Greenpeace upozorňuje na nebezpečné odkalisko od septembra. Organizácia žiada zodpovedné maďarské úrady, aby okamžite zastavili povolenie na prevádzku a dovoz ďalšieho odpadu na odkalisko. Aktivisti požiadali aj maďarskú vládu, aby prijala všetky legislatívne rámce Európskej únie tak, aby bolo v Maďarsku zodpovedne nakladané s nebezpečným odpadom podľa princípov trvalej udržateľnosti.

Kategórie