Návrh energetickej politiky vracia Slovensko o 40 rokov späť

Tlačová správa - 25. októbra, 2013
Organizácia Greenpeace dnes poslala svoje pripomienky k návrhu Energetickej politiky SR. V nich kritizuje predložený návrh ako nedostatočný, jednostranne zameraný iba na rozvoj jadrovej energetiky a udržanie neprijateľného stavu podpory ťažby a spaľovania hnedého uhlia. Organizácii sa zároveň nepáči spôsob, akým je celá politika pripravovaná a preto žiada jej stiahnutie a prepracovanie na nezávislej odbornej úrovni.

„Energetická politika je dokument, ktorý bude určovať, kam sa bude Slovensko uberať v energetickom sektore na dlhú dobu. Musíme však skonštatovať, že materiál vôbec nereflektuje súčasné trendy a vyzerá ako z minulého storočia. Nájdeme tu prognózy, ktoré majú presvedčiť verejnosť, že Slovensko potrebuje nové veľké centralizované zdroje výroby energie. Pokračovať má podpora ťažby a spaľovania uhlia. Politika má extrémne neambiciózne ciele v oblasti rozvoja obnoviteľných  zdrojov a až zarážajúco chýba snaha o úsporu energií a plán na efektívne využívanie energie,“ povedal koordinátor kampaní Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Podľa Greenpeace by naplnenie politiky prinieslo nielen ďalšie neprestávajúce zaťažovanie životného prostredia, ale dostane Slovensko na chvost Európskej únie v oblasti rozvoja udržateľnej energetiky a  bude ohrozovať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu.

V pripomienkach Greenpeace požaduje:

- aby bol v Energetickej politike SR spracovaný Referenčný scenár, ktorý bude uvažovať s 1 % ročným poklesom hrubej domácej spotreby energií a Úsporný scenár, ktorý bude uvažovať s 2 % ročným poklesom spotreby energií.

- aby energetická politika stanovila čo najrýchlejšie ukončenie ťažby a spaľovania uhlia a to najneskôr do roku 2020 a zakázala ďalšie spoluspaľovanie biomasy a uhlia.

- aby energetická politika stanovila cieľ rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na úroveň aspoň 30 % v roku 2020 a legálne záväzných 45 % z hrubej domácej spotreby energií do roku 2030.

- aby energetická politika SR stanovila postupné ukončenie trendu rozvoja jadrovej energetiky, tak ako je tomu vo väčšine krajín Európskej únie.