Novela atómového zákona naďalej obmedzuje práva občanov na informácie

Tlačová správa - 13. septembra, 2011
Greenpeace a VIA IURIS vyzývajú poslancov, aby namiesto predkladanej novely prijali úpravu, ktorá bude v súlade s Ústavou SR a medzinárodnými predpismi.

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice

V týchto dňoch sa bude na pôde Národnej rady SR prerokovávať aj tzv. atómový zákon , ktorý obsahuje aj obmedzenie prístupu k informáciám o jadrových zariadeniach. Organizácie Greenpeace a VIA IURIS upozorňujú, že navrhnutá novela je aj po vykonaných zmenách naďalej v rozpore s Ústavou SR, európskymi predpismi a Aarhuským dohovorom.
„Utajené by mali byť aj celé dokumenty, ktoré sa týkajú bezpečnosti prevádzky alebo konania o povolení stavby jadrových zariadení. Samozrejme chápeme, že existujú informácie, ktoré nie je možné poskytnúť verejnosti z dôvodu ochrany jadrových zariadení, napríklad pred teroristickým útokom. Tieto citlivé informácie by sa však mali z dokumentov vylúčiť a nemali by byť kvôli tomu utajené kompletne celé dokumenty,“ povedala koordinátorka energetickej kampane Greenpeace Andrea Zlatňanská.

Paušálne a úplné utajenie dokumentov týkajúcich sa jadrového priemyslu podľa atómového zákona bolo zavedené v marci 2010. Vtedy NR SR bez verejnej diskusie schválila poslanecký pozmeňujúci návrh predložený až na rokovaní výboru, ktorý do novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vložil nesúvisiace novely štyroch zákonov. Najnovšia predkladaná novela síce znižuje množstvo utajených dokumentov, ale stále nie dostatočne.

„Ani v súčasnosti predkladaná novela neodstraňuje problém paušálneho a kompletného utajenia mnohých celých dokumentov týkajúcich sa procesu povoľovania, čo je v zjavnom rozpore s Ústavou SR, predpismi EÚ a medzinárodným Aarhuským dohovorom. Považujeme to za obmedzenie slobodného prístupu k informáciám, ktoré v demokratickej spoločnosti nemá miesto,“ uviedol právnik spolupracujúci s VIA IURIS Peter Wilfling.

Celosvetový trend jadrového priemyslu je v posledných rokoch a najmä po škandáloch po havárii v japonskej Fukušime jasný – viac transparentnosti a umožnenie kontroly štátnych orgánov odbornou či laickou verejnosťou. Všetky dokumenty, ktoré majú byť na Slovensku utajené, príslušné úrady jadrového dozoru v zahraničí poskytujú buď k nahliadnutiu, alebo vo forme kópií a vyčierňujú iba konkrétne a naozaj citlivé informácie. A to aj v krajinách propagujúcich jadrovú energiu ako je Fínsko, či Česká republika. Dokonca ani v Ruskej federácii podobné obmedzenie neexistuje.

„Je nemysliteľné, aby boli informácie o projektoch jadrových zariadení poskytnuté len úzkej skupine ľudí, ktorí majú navyše záujem na rozvoji jadrovej energetiky, bez akejkoľvek kontroly verejnosti. Bez informácií nie je možné posúdiť riziko projektu pre bezpečnosť a zdravie ľudí. Účasť verejnosti pri povoľovaní projektov jadrových zariadení, ktorú požadujú medzinárodné dohovory aj predpisy Európskej únie, sa tak stáva iba formalitou,“ dodala Zlatňanská.

Kategórie
Tagy