Obyvatelia V4 vnímajú rozvoj obnoviteľných zdrojov pozitívne

Tlačová správa - 17. júna, 2014
Občania krajín Vyšehradskej štvorky (V4), majú diametrálne odlišný názor na rozvoj obnoviteľných zdrojov energií (OZE), úspory a zvyšovanie energetickej efektívnosti, ako ich vlády. Politické stanoviská vlád V4 sú k ďalšiemu výraznejšiemu rozvoju obnoviteľných zdrojov skôr skeptické a odmietajú návrh Európskej komisie na nové záväzné ciele ich rozvoja. Naopak občania krajín V4 takýto rozvoj podporujú a nebránia sa ani spoločným záväzným cieľom na celoeurópskej úrovni. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku realizovala na objednávku Greenpeace nezávislá medzinárodná agentúra IPSOS.

Prieskum sa uskutočnil na vzorke vyše 2500 respondentov na prelome mája a júna 2014. Až 80 % respondentov z krajín V4 je presvedčených, že rozvoj obnoviteľných zdrojov energie povedie k zníženiu závislosti od dovozov energetických surovín z krajín mimo Európskej únie. V oblasti energetických úspor je o tom presvedčených 76 % občanov V4.

Ešte výraznejšie sú výsledky v oblasti podpory spoločných záväzných cieľov EÚ.  Až 86 % respondentov totiž podporuje spoločné záväzné ciele pre rozvoj obnoviteľných zdrojov a 85 % spoločné ciele pre oblasť znižovanie spotreby energie.

„Pre politikov by mal byť výsledok tohto prieskumu jasným signálom, aby zmenili svoj odmietavý postoj k rozvoju obnoviteľných zdrojov. Potrebujeme lídrov, ktorí vidia energetickú nezávislosť nášho regiónu založenú na úsporách energií, energetickej efektívnosti a využívaní energetického potenciálu domácich obnoviteľných zdrojov,“ povedal koordinátor energetickej kampane Greenpeace Stredná a východná Európa Jiří Jeřábek. 

Slovenské výsledky prieskumu sa veľmi nelíšia od tých z celej Vyšehradskej štvorky. Takmer tri štvrtiny obyvateľov Slovenska si myslí, že zvyšovanie produkcie energie z OZE povedie k nižšej závislosti krajiny od dovozu energií zo štátov mimo EÚ. K rovnakému cieľu povedie podľa 70 % občanov aj obmedzovanie plytvania s energiami. Až 86 % ľudí si myslí, že by sa štáty EÚ mali dohodnúť na spoločnom a záväznom vyššom cieli pre OZE a 82 % podporuje rovnakú dohodu pre úspory energie. Až 70 % ľudí vníma ako problém energetickú závislosť na Rusku.

„Tieto výsledky sú v príkrom rozpore s tým, ako vidí riešenie tejto situácie slovenská vláda. Namiesto podpory vyšších cieľov pre obnoviteľné zdroje energie, úspory energie a znižovanie emisií skleníkových plynov presadzuje vláda Roberta Fica našu pokračujúcu energetickú závislosť na krajinách mimo EÚ,“ uviedol koordinátor energetickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Organizácia Greenpeace dlhodobo apeluje na vlády Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska, aby v rámci EÚ podporili prijatie ambicióznych plánov rozvoja OZE do roku 2030. Znižovanie energetickej závislosti a energetická bezpečnosť Európskej únie bude témou najbližšieho summitu EÚ 26. - 27. júna2014 v Bruseli.

Kategórie