Stanovisko organizácie Greenpeace k navrhovaným trasám ropovodného prepojenia Bratislava - Schwechat

Tlačová správa - 9. januára, 2013
Vláda SR má na svojom dnešnom rokovaní prediskutovať „Informáciu o projekte ropovodného prepojenia Bratislava-Schwechat“ a posúdiť strategický charakter a realizovateľnosť prepojenia ropovodu Družba s rafinériou Schwechat. Organizácia Greenpeace má výhrady voči dopadom takéhoto projektu na životné prostredie a rovnako voči deklarácii projektu ako strategického pre Slovensko.

Podľa názoru Greenpeace nie je v záujme ochrany životného prostredia zvyšovať tlak na lokality, ktoré si doposiaľ zachovali svoj prírodný charakter, ani na mestské aglomerácie, kde už sú iné zdroje znečistenia a občania sú vystavení negatívnym vplyvom iných priemyselných činností.

„Predkladatelia v materiáli sami konštatujú, že na základe predbežných analýz vplyvu na životné prostredie sú všetky trasy realizovateľné s rôznou mierou vplyvu na životné prostredie. Konkrétne vplyvy budú ešte musieť byť predmetom procesu hodnotenia vplyvu na životné prostredie (proces EIA), do ktorého sa Greenpeace zapojí“, povedal riaditeľ Greenpeace Juraj Rizman. 

Projekt prepojenia Bratislavy a Schwechatu bol pôvodne pripravený ako jednosmerný projekt, ktorého zámerom bolo prioritne dostať ropu z Ruskej federácie k finálnemu odberateľovi – teda do rakúskej rafinérie OMV. O možnosti reverzného chodu sa začalo uvažovať, až keď sa proti zámeru postavili občania a mimovládne organizácie. Samotný predkladateľ aj v materiáli na dnešné rokovanie vlády konštatuje, že hlavným dôvodom činnosti spoločnosti Bratislava-Schwechat Pipeline GmbH bude zásobovanie rafinérie Schwechat ruskou ropou.

„Dlhodobo sledujeme snahu firmy Transpetrol a Ministerstva hospodárstva SR deklarovať plánovaný ropovod Bratislava – Schwechat ako strategický energetický projekt pre Slovensko. V tomto štádiu príprav projektu však takéto konštatovanie zo strany predkladateľa považujeme skôr za propagandu, ako za objektívne pomenovanie skutočnosti,“ uviedol Rizman.

Ako ďalej pripomenul kapacita reverzného toku a jeho údajne strategický význam pre SR bola v minulosti spochybnená niektorými nezávislými energetickými expertmi. Greenpeace považuje za potrebné posúdiť, či ide naozaj o strategický projekt, alebo či neexistujú iné ekonomicky a environmentálne prijateľnejšie spôsoby diverzifikácie transportu ropy na územie SR. Veľký potenciál pre Slovensko vidí Greenpeace v znižovaní závislosti na dovoze energetických surovín a v podpore šetrenia energií, ktoré by Slovensko viac ochránili od krízových situácií v energetike.