Slovensko pre Mochovce čelí druhej sťažnosti na Aarhuskom výbore

Tlačová správa - 2. júla, 2013
Aarhuský výbor pri Organizácii spojených národov v Ženeve bude posudzovať aj sťažnosť na nedostatočné zapojenie verejnosti pri povoľovaní výstavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Už druhú sťažnosť podali mimovládne organizácie Greenpeace Slovensko, Via Iuris a Global 2000/Priatelia Zeme Rakúsko, v spolupráci s Oekobuero.

Vo svojej súčasnej sťažnosti organizácie namietajú, že verejnosť nemá garantovaný dostatočný prístup k súdnemu prieskumu rozhodnutí týkajúcich sa dostavby 3. a 4. bloku elektrárne. Namietajú tiež neprimeranú dĺžku konania, v ktorom sa má rozhodnúť o práve verejnosti na účasť v rozhodovaní o Mochovciach. Žiadajú, aby Výbor rozhodol aj o tom, či mal slovenský súd dočasne odložiť výkon rozhodnutia ohľadom stavebných prác na výstavbe reaktorov, keď posudzoval odvolanie Greenpeace proti trom povoleniam v rámci konania o zmene stavby pred dokončením. Napokon žiadajú aj preskúmanie slovenskej legislatívy, ktorá neprimerane obmedzuje prístup verejnosti k informáciám ohľadom jadrových zariadení.

„Aj napriek tomu, že Aarhuský výbor už raz konštatoval, že Slovenská republika porušila Dohovor, Úrad jadrového dozoru aj Ministerstvo životného prostredia doposiaľ ignorujú jeho zistenia a spôsobenú chybu odmietajú napraviť. Rozhodli sme sa preto podať ďalšiu sťažnosť a dúfame, že sa veci konečne pohnú. Slovensko je signatárom Aarhuského dohovoru, ale bezprecedentne ignoruje jeho pravidlá a mechanizmy, čím hrubo zasahuje do práv verejnosti,“ povedala advokátka spolupracujúca s VIA IURIS Eva Kováčechová.

Organizácie už v minulosti na Aarhuskom výbore spor pre Mochovce vyhrali. Ten po preskúmaní sťažnosti dospel k záveru, že Slovenská republika verejnosti nezabezpečila riadnu účasť počas povoľovania dostavby JE Mochovce. V prípade, že Aarhuský výbor dá za pravdu mimovládnym organizáciám, Európska komisia môže začať proti Slovensku infringement, teda konanie o porušení medzinárodných záväzkov.

„Nie je nám ľahostajné, že musíme využívať takéto prostriedky, aby nám bolo právo na účasť v procese povoľovania tak významnej stavby uznané. Nemáme však na výber, lebo rozhodovanie súdov v tejto veci trvá príliš dlho, zatiaľ čo výstavba pokračuje. Principiálny spor, ktorý riešime, môže byť dôležitý aj v budúcnosti pri iných projektoch,“ povedala koordinátorka energetickej kampane Greenpeace Andrea Zlatňanská.


V januári 2011 vydal Aarhuský výbor konečné zistenia a odporúčania ohľadne sťažnosti, ktorú v roku 2009 podali mimovládne organizácie Greenpeace, Global 2000, VIA IURIS a Za Matku Zem. Výbor potvrdil svoje predbežné zistenia z októbra 2010, podľa ktorých Slovenská republika porušila článok 6 ods. 4 Aarhuského dohovoru tým, že nezabezpečila včasnú a účinnú účasť verejnosti na rozhodovaní o dostavbe elektrárne Mochovce 3, 4 v roku 2008, kedy Úrad jadrového dozoru (ÚJD) rozhodoval o povolení na zmenu stavby.

Kategórie