Výsledky sú opäť zlé! Greenpeace kontroloval odpadové vody v Novákoch

Tlačová správa - 1. augusta, 2017
Zamestnanci Greenpeace opätovne odobrali vzorky odpadových vôd, ktoré do rieky Nitra vypúšťa spoločnosť Fortischem v Novákoch. Výsledky potvrdili prítomnosť viacerých nebezpečných látok, z ktorých niektoré prekračujú zákonné limity. Greenpeace v tejto súvislosti dlhodobo poukazuje na nefunkčný systém kontrol odpadových vôd vypúšťaných do životného prostredia.

Greenpeace Slovensko realizoval odber vo februári 2017 počas dvadsiatich štyroch hodín. Tentokrát však išlo o odber ôsmich bodových vzoriek, ktoré boli analyzované v akreditovanom laboratóriu samostatne. Dôvodom bolo zistiť koncentrácie látok v rôznych časových intervaloch.

V odpadových vodách zistili prítomnosť viacerých nebezpečných látok, ktorých koncentrácie presahujú zákonom stanovené limity. Jedno z najväčších rizík predstavuje ortuť, ktorej obsah sa pohyboval od 14 μg/l do 487 μg/l. Až v šiestich vzorkách ortuť mala viacnásobne vyššiu koncentráciu ako množstvo stanovené Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. (50 μg/l). Ortuť patrí medzi ťažké kovy, ktoré sú pre živý organizmus škodlivé i v tom najmenšom množstve, a je zaradená do zoznamu prioritných nebezpečných látok. Je zarážajúce, že aj napriek tomu nemá spoločnosť Fortischem v povolení na vypúšťanie odpadových vôd pre túto látku stanovený limit.

Vzorky tiež obsahovali vysoký obsah benzénu, ktorého množstvá sa pohybovali v rozmedzí 51.0 ± 2.6 μg/l - 140.8 ± 9.6 μg/l. Hodnota imisného limitu podľa uvedeného Nariadenia vlády SR je 50 μg/l. Tá bola prekročená vo všetkých vzorkách. Ide pritom o látku, ktorá je spôsobuje rakovinu, poškodzuje ľudský plod a ohrozuje rozmnožovací systém.

Environmentalisti zaznamenali aj široké spektrum a relatívne vysoké množstvo prchavých organických látok (od 47 do 75). Významnú časť tvorili halogénové prchavé organické zlúčeniny, ktoré sa vyznačujú toxickými vlastnosťami a niektoré z nich sú karcinogénne. Aj teraz zistili prítomnosť vinylchloridu vo vysokých koncentráciách (360.4 ± 13.9 μg/l to 9419.0 ± 1148.9 μg/l). Limit pre odpadové a povrchové vody slovenská legislatíva nedefinuje (limitná hodnota v pitných vodách je 0, 5 μg/l). Táto látka však spôsobuje rakovinu a poškodzuje ľudský plod.

„Nie je akceptovateľné, že aj pri druhom meraní sme v odpadových vodách zaznamenali prítomnosť nebezpečných látok, z ktorých viaceré svojim množstvom prekračujú zákonom stanovené limity. Naše výsledky opäť dokazujú, že systém kontrolného systému je nefunkčný a jeho výsledkom je vypúšťanie nebezpečných látok do životného prostredia.“ hovorí Ivana Kohutková, riaditeľka Greenpeace Slovensko.

Tohtoročnými odbermi Greenpeace Slovensko nadviazal na svoje odbery v júni 2016 a ministerskú kontrolu, ktorú štát realizoval po zverejnení minuloročných výsledkov. Environmentalisti zaznamenali pri júnových odberoch prítomnosť nebezpečných chemikálií vo vysokých koncentráciách, napríklad vinylchloridu či benzénu. Výsledky ministerskej kontroly boli údajne v poriadku.