Zelená koalícia chce s envirorezortom konštruktívnu spoluprácu

Tlačová správa - 26. februára, 2014
Environmentálne mimovládne organizácie združené v sieti Zelená koalícia oslovili v pondelok tento týždeň ministra životného prostredia Petra Žigu so žiadosťou o stretnutie, na ktorom chcú diskutovať o účasti mimovládnych organizácií na tvorbe zákonov a koncepcií. Zelená koalícia vznikla koncom roka 2013 a združuje najväčšie environmentálne mimovládne organizácie (EMVO) s cieľom riešiť problémy v prierezových témach, ktoré zasahujú do viacerých oblastí ochrany životného prostredia.

„Radi by sme nadviazali korektnú komunikáciu a spoluprácu a tak predišli situáciám, keď ministerstvo pripravuje koncepčné materiály a návrhy zákonov bez účasti mimovládnych organizácií. To potom vedie ku konfliktom, najmä, keď sa MVO usilujú upozorniť na nedostatky v týchto návrhoch. Ak by existovala pravidelná komunikácia MŽP s EMVO, bolo by možné vyhnúť sa takýmto situáciám. Ušetrili by sme čas aj prácu na oboch stranách a v konečnom dôsledku by sme aj spoločne pomohli ochrane životného prostredia,“ povedal koordinátor Zelenej koalície Roman Havlíček.

Najnovším príkladom je novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorá mala výrazné nedostatky a ktorú MVO preto žiadali prepracovať. Na stretnutí chcú MVO s ministrom diskutovať aj o ďalších témach, napríklad o zastúpení v Rade Environmentálneho fondu a Rade environmentálnych projektov ako aj o pripravovanom operačnom programe Kvalita životného prostredia, ktorý určí, ako sa budú využívať fondy EÚ v sektore životného prostredia do roku 2020.

Zelená koalícia mimovládnych organizácií vznikla ako platforma neziskových organizácií venujúcich sa ochrane životného prostredia a prírody v roku 2013. Jej hlavným cieľom je predovšetkým napĺňanie práva na prístup k informáciám, práva na účasť na rozhodovaní a práva na prístup k spravodlivosti vo veciach týkajúcich sa životného prostredia. Zapája sa do tvorby environmentálnych politík a legislatívy, vrátane otázok financovania v sektoru životného prostredia.

Členmi Zelenej koalície v súčasnosti sú: Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie, Greenpeace Slovensko, Ochrana dravcov na Slovensku, Priatelia Zeme-SPZ, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Združenie Slatinka.

Kategórie