S kurjenjem premoga v TE Trbovlje je treba prenehati

Odprto pismo ministru Černaču

Sporočilo za javnost - november 30, 2012
Ljubljana, 30. november 2012 -

Spoštovani minister gospod Zvonko Černač,

V preteklih dneh smo lahko v medijih zasledili poročanja v zvezi z novimi načrti vodstva Termoelektrarne Trbovlje (TET), ki so zasnovani na nedavno pridobljenem energetskem soglasju za obnovo 125 megavatnega bloka. S tem naj bi se proizvodnja električne energije na tej lokaciji podaljšala za nadaljnjih 30 let. Kot lahko sklepamo, so želje in načrti trenutnega vodstva TET, da se kot energetski vir še dalje uporablja premog.

Na tem mestu moramo izraziti veliko ogorčenje nad potezo vašega ministrstva, ki je izdalo energetsko soglasje, ki dopušča nadaljnje kurjenje premoga v TET. S to odločitvijo ministrstvo kaže, da očitno ne prepoznava tveganj, ki jih nadaljnje kurjenja premoga prinaša tako za HSE, družbo ki je v 100 % državni lasti, za Slovenijo in za prebivalce v ožji in širši regiji.

Zadnje tri leta spremljamo početje HSE in Termoelektrarne Šoštanj, ki sta navkljub izostanku kakršnekoli nacionalne energetske strategije, izsilila podporo države megalomanskemu projektu 6. bloka v Šoštanju.  Sedaj se zgodba ponavlja v Trbovlju. Slednje kaže na to, da ne vi, ne vaši strokovni sodelavci ne upoštevate priporočil stroke, ki je že v Osnutku Nacionalnega energetskega programa (NEP) 2010-2030 zapisala:

 »… proizvodnja električne energije iz uvoženega premoga na lokaciji TET glede na: sedanje obratovalne stroške, omejene možnosti za podaljšanje življenjske dobe, zahtevano izboljšanje obratovalnih parametrov enote TET4 (praktično ne bo mogoče doseganje izkoristkov za BAT tehnologije), višje stroške goriva (dodatni stroški za transport premoga, pričakovana cena uvoženega premoga je višja od nabavne cene goriva danes - glej Dolgoročne energetske bilance za NEP do leta 2030 - Izhodišča, poglavje Davki in cene), dodatne stroške (odplačilo investicije, cene emisijskih kuponov) ter zmanjšane prihodke zaradi neupravičenosti do državne pomoči za zagotavljanje zanesljive oskrbe iz domačih virov primarne energije, ne bo konkurenčna, ne glede na dejstvo, da je investicija relativno nizka (ocenjena na 70 mio EUR).« /…/ »Podobno ne bo konkurenčna proizvodnja električne energije iz uvoženega premoga v novi enoti velikosti do 300 MW. Pri tej velikosti premogove termoelektrarne ne dosegajo izkoristkov BAT za nove tehnologije, proizvodnja pa bi bila obremenjena, kot je prej našteto (kuponi, cena premoga, odplačilo investicije) ter brez državne pomoči.«[i]

Pripravljavci NEP-a dodajajo, da ima energetika v Zasavju velik pomen, zato predlog NEP predvideva  izgradnjo HE na Srednji Savi ter nadaljnje izkoriščanja lokacije TET v energetske namene. V NEP je omogočen razvoj termo energetike na lokaciji TET in kot najbolj verjetna rešitev, sladno z DPN v pripravi, je upoštevana izgradnja plinsko parne elektrarne moči do 290 MW ali izgradnja plinske turbine moči do 130 MW za terciarno regulacijo.

Okoljevarstveni organizaciji Greenpeace v Sloveniiji in Focus, društvo za sonaraven razvoj se s tako usmeritvijo lahko strinjamo, saj so hidroelektrarne ob primerni umestitvi v prostor opredeljene kot vir čiste, trajnostne energije, medtem ko premog sodi na pogorišče zgodovine in kot tak ostaja nesprejemljiv energetski vir ne glede na njegov izvor.

Samo v tem letu smo bili v Sloveniji priča trem izrednim vremenskim pojavom, ki jih lahko po mnenju stroke povežemo s podnebnimi spremembami: pozebo, sušo in poplavami[ii]. Že odobritev izgradnje bloka 6 v Šoštanju je Slovenijo omejila pri doseganju potrebnih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Zato lahko samo potrdimo strokovnjakom Inštituta Jožef Stefan, ki so v zvezi z nadaljnjo rabo premoga v TET zapisali: »Proizvodnja električne energije iz rjavega premoga, v novem ali prenovljenem objektu, ki potrebuje državne pomoči, ker ni konkurenčen na trgu, je popolnoma nesprejemljiva s stališča podnebne politike Slovenije in EU.«[iii]

Prav tako je potrebno izpostaviti, da je država v letih 2001-2012 namenila več kot 200 milijonov EUR državne pomoči (izražena v stalnih cenah 2010) v obliki subvencije za proizvodnjo električne energije v TET[iv]. Očitno gre za projekt, ki brez državne pomoči ne bi bil mogoč in vsi indikatorji kažejo, da se slika ne bo spremenila tudi ob predlagani obnovi. Prav tako je nerealno pričakovati nadaljevanje rudarjenja v Zasavju zaradi že prejetih državnih pomoči za zapiranje zasavskih premogovnikov v preteklih letih. Zaradi njih je nadaljnje pridobivanje premoga na istem območju izključeno ali pa bi bilo potrebno do sedaj prejeto pomoč vračati.

Greenpeace v Sloveniji in Focus, društvo za sonaravni razvoj, vas pozivamo, da v skladu s svojimi pooblastili zaustavite vse nadaljnje aktivnosti, povezane z odobritvijo obnove Termoelektrarne Trbovlje, ki bi kot energetski vir uporabljala  premog še nadaljnjih 30 let. 

Civilna družba od vas zahteva konkretno in ambiciozno usmeritev k obnovljivim virom energije, ki poleg zmanjšanja onesnaženja, Sloveniji odpirajo priložnosti za izhod iz krize, povečanje konkurenčnosti gospodarstva, zmanjševanje brezposelnosti kot tudi potrebno izvajanje aktivne podnebne politike[v]

Neupoštevanje teh dejstev ter priporočil stroke in civilne družbe nas bo samo še dodatno utrdilo v mnenju, da se v slovenski energetiki lahko počne vse, kar se hoče, brez treznega razmisleka in brez upoštevanja vseh družbenih stroškov, ki nastajajo z oklepanjem fosilnih mastodontov. Vaše ministrstvo prepogosto igra pri tem vlogo tihega statista, ki doslej ni bilo sposobno pravočasno in v skladu z družbenimi pričakovanji in omejitvami, pripraviti energetske strategije, ki bi odgovarjala na trenutne in prihajajoče izzive.

Verjamemo, da boste naša opozorila vzeli resno in se v skladu s pričakovanji, v najkrajšem možnem času opredelili proti predlogu, ki prihaja iz TE Trbovlje. 


Mag. Nina Štros,                                                                                          
vodja Greenpeace CEE v Sloveniji
V imenu: Greenpeace v Sloveniji in Focus, društvo za sonaravni razvoj


OPOMBE:

[i]            Institut "Jožef Stefan", Center za energetsko učinkovitost (CEU), Ljubljana: Poročilo o javni obravnavi predloga NEP 1. del, str. 25,  februar, 2012, Ljubljana, Slovenija. Dostopno na: http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.gov.si/pageuploads/Energetika/Zelena_knjiga_NEP_2009/NEP_2010_2030/NEP_javna_obravnava_Porocilo.pdf.

[ii]          James E. Hansen, NASA Goddard Institute for Space Studies: Climate change is here — and worse than we thought. Dostopno na: http://www.washingtonpost.com/opinions/climate-change-is-here--and-worse-than-we-thought/2012/08/03/6ae604c2-dd90-11e1-8e43-4a3c4375504a_story.html.

[iii]        Institut "Jožef Stefan", str. 26.

[iv]         MZIP: Informacijski portal energetika, Statistika. Dostopno na: http://www.energetika-portal.si/statistika/.

[v]          Plan B za Slovenijo: Plan B za Slovenijo 4.0: Prispevek za Strategijo razvoja Slovenije 2014 - 2020. November, 2012, Ljubljana. Dostopno na: http://www.planbzaslovenijo.si/upload/SRS/plan-b-zeleni-razvojni-preboj.pdf.