Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Fladen och Lilla Middelgrund skyddade mot bottentrålning

Pressmeddelande - 15 augusti, 2009
Idag klockan 09.54 placerades det sista av Greenpeace 180 granitblock ut på Fladen. Därmed har unika miljöer som bubbelrev, märlbottnar, sand och grusbottnar (1) i Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund effektivt skyddats mot det värsta hotet – bottentrålning. (2)

- Den här veckan har Greenpeace visat att det går att skydda våra mest värdefulla havsmiljöer om bara viljan finns. Sverige har 144 marina Natura 2000-områden, men bara några få har regler för fisket. Nu måste regeringen ta sitt ansvar och skydda dem!, säger Isadora Wronski, Greenpeace havskampanj.

Sveriges regering säger att havsmiljön har hög prioritet. Samtidigt är det tydligt att de lagar och regler som gäller inte ens klarar av att skydda våra mest unika och skyddsvärda havsområden. Det måste Sverige arbeta för att åtgärda, både hemma och i EU.

Kattegatt-aktionen fick regeringen att bekänna färg. Talet om att havsmiljön har hög prioritet ekar väldigt falskt i ljuset av jordbruksminister Eskil Erlandssons ansträngningar att förhindra genomförandet av naturskyddslagstiftningen.

Det är också märkligt att Naturvårdsverket valde att överklaga (3) Länsstyrelsen i Hallands beslut att Greenpeace bevarandeåtgärd, helt enligt lagen, inte är tillståndspliktig. Samma statliga verk konstaterade nämligen att länsstyrelsen kunde uppdra åt Greenpeace att placera ut stenar i sitt remissvar.

- Både miljöministern och jordbruksministern har ett ansvar att lösa konflikten mellan miljövård och yrkesfiske, motsättningarna är ett allvarligt hot mot havsmiljön. Ministrarna måste nu få med sina EU-kollegor och arbeta för en reform av EU:s gemensamma fiskepolitik som gör det enkelt för enskilda medlemsländer att juridiskt reglera fisket i alla Natura 2000-områden. Stenblock ska inte behövas, säger Staffan Danielsson, Greenpeace havskampanj. (4)

Fladen och Lilla Middelgrund är extremt tydliga exempel på problematiken eftersom de ligger i ekonomisk zon och därför är extra svåra att skydda. (5) Men det finns många andra Natura 2000-områden – innanför Sveriges territorialvattengräns - där dagens regler ger regeringen vissa möjligheter att redan nu reglera fisket. Tyvärr har i princip inget skyddats i dessa områden heller.

I Sverige finns 144 marina Natura 2000 områden. Samma problem att skydda naturvärdena mot fiske i skyddade områden, t.ex. Natura 2000 områden, har alla Europas kuststater. Trots att EU:s medlemsländer har en skyldighet att skydda de marina Natura 2000 områdena har de flesta i likhet med Sverige inte kunnat lösa konflikten med fiskepolitiken.

Greenpeace vill ha lagar och regler som gör det möjligt att inrätta riktiga marina reservat skyddade mot alla destruktiva aktiviteter, inklusive fiske. Vi fortsätter att kräva ett juridiskt skydd som även reglerar fiske för våra mest värdefulla marina miljöer.

Hjälper inte det kommer vi tvingas att skydda havsområden fysiskt. Att kompromissa bort havsmiljön är inget alternativ. Nu är det upp till regeringarna i Europa om stenblock ska vara nödvändiga.

För mer information kontakta:

Staffan Danielsson, Greenpeace talesperson i havsfrågor (Stockholm), +46 70 353 65 85

Isadora Wronski, Greenpeace talesperson i havsfrågor (Ute på Fladen), +46 703 01 25 34

Jan Isakson, Greenpeace projektledare (Varberg), +46 70 608 74 83

Stillbilder och video: Jason White, +45 60 21 83 24

Noter:

1. Undervattensbilder från Fladen och Lilla Middelgrund:

http://www.greenpeace.org/sweden/nyheter/fantastiska-havsmiljoeer-dokume 

2. Faktablad om marina reservat och problemen med att ge dem ett adekvat skydd:

http://www.greenpeace.org/raw/content/sweden/rapporter-och-dokument/faktablad-marina-reservat.pdf 

3. Naturvårdsverket har överklagat Länsstyrelsens beslut att Greenpeace bevarandeåtgärd inte är tillståndspliktig.  Detta ärende har ännu inte tagits upp av miljödomstolen. Här finner ni däremot Greenpeace yttrande till miljödomstolen:

http://mkbstenar.files.wordpress.com/2009/08/greenpeace-yttrande-till-miljodomstolen-akt-m1714-09_5.pdf

Läs också Greenpeace pressmeddelande (090616) med anledning av överklagandet:

http://www.greenpeace.org/sweden/press/pressmeddelanden/greenpeace-vaelkomnar-proevning 

4. Skriftliga frågor i Riksdagen.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren har svarat på frågor om hur Fladen och Lilla Middelgrund kan skyddas mot alla miljöhot, inklusive fiske, i riksdagen. (2008/09:878 och 2008/09:877)

Miljöministern säger att:

“/…/länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och därigenom den myndighet som har att agera i de fall det uppdagas att det vidtas en åtgärd eller bedrivs en verksamhet som riskerar att påverka dessa områden på ett icke acceptabelt sätt.” 

Problemet är att länsstyrelsen inte kan göra någonting för att stoppa det största identifierade hotet mot havsmiljön – yrkesfisket. Den färska regelförändring som miljöministern hänvisar till i sitt svar har inte förändrat denna situation.<

Igår fredag ställdes ytterligare en skriftlig fråga till miljöministern i riksdagen av Miljöpartiets Tina Ehn. Läs frågan här:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GW111156

5. Bakgrund om Greenpeace projekt att fysiskt skydda Fladen och Lilla Middelgrund (engelska):

http://www.greenpeace.org/raw/content/sweden/rapporter-och-dokument/media-briefing-stones.pdf

Alla bakgrundsdokument, myndighetsbeslut, yttranden, överklaganden etc. rörande vårt projekt att fysiskt skydda havsområden finns på:

http://www.greenpeace.se/mkb

Ämnen