Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

"Sverige spelar rysk roulette med Kattegatt-torsken"

Greenpeace och yrkesfiskarna i Halland i gemensamt uttalande

Pressmeddelande - 3 augusti, 2009
I Kattegatt-torskens kärnområde har Naturvårdsverket gett Falkenbergs kommun tillstånd att dumpa 80 000 kubikmeter giftiga muddermassor, som bland annat innehåller miljögiftet TBT. Området är dessutom viktigt för havskräfta, ett skaldjur som gräver hålor i bottensedimenten och därigenom kommer åt miljögifterna.
Naturvårdsverkets tillstånd till dumpning av giftiga muddermassor från Falkenbergs hamn gavs visserligen med ett antal villkor, men innebär ändå att miljögifter från sedimenten i Falkenbergs hamn kommer att spridas i Kattegatts känsliga havsmiljö.

- Det är obegripligt att Naturvårdsverket godkänner att Falkenbergs kommuns dumpning av giftiga muddermassor får ske i ett ekologiskt viktigt och mycket utsatt havsområde. Havet har alltför länge används som sopstation, och nu räcker det, menar Greenpeace och Hallandsfiskarna i ett gemensamt uttalande.

Sverige och Danmark blev förra året eniga om att stänga ett område i Kattegatt för att skydda torskens lekområde. Beslutet kom som en reaktion på de dystra rapporter från Internationella Havsforskningsrådet ICES, vars råd till fiskeriministrar har varit att stoppa fisket på Kattegatt-torsk sedan 2002. Området för stängningen blev valt därför att forskare kunnat visa att området i östra Kattegatt är särskilt viktigt som torskens lekområde vilket även Miljööverdomstolen fastslog i domen som stoppade vindkraftsutbyggnaden på Skottarevet i Halland.

- I sedimenten i Falkenbergs hamn ligger miljögifter som ansamlats under lång tid. Det är vansinne att dumpa ut dem i havsmiljön, som sedan ackumuleras i näringskedjan för att sedan hamna på människors matbord. Vi kommer att överklaga dispensen till miljödomstolen, säger Viking Bengtsson, ordförande i Hallandsfiskarna. Detta är också ett av de viktigaste havskräftsområdena i Kattegatt och havskräftsfisket är idag vårt viktigaste fiske. Havskräftan lever i och gräver gångar i sedimenten vilket gör den särskilt exponerad för miljögifter.

- Vi hoppas miljödomstolen gör en rimligare tolkning av miljöbalkens uttryckliga förbud mot dumpning än vad Naturvårdsverket gör, säger Staffan Danielsson, talesperson i havsfrågor, Greenpeace. Naturvårdsverket har tagit ett orimligt beslut som står i bjärt kontrast till regeringens löfte att prioritera havsmiljön. Detta område behöver bli helt fredat från alla hot, däribland dumpning av miljögifter och inte bara från torskfiske.

Dumpningstillståndet upprör både fiskare och miljövänner även på västra sidan av Kattegatt. Hanne Lyng Winter, Greenpeace talesperson i havsfrågor i Danmark, anser att man spelar rysk roulett med Kattegattorsken.

- Det var svårt för Danmark och Sverige att enas om att stänga detta viktiga lekområde för torskfiske. Vi förstår inte varför Sverige väljer att först kämpa hårt för att få till stånd ett skyddat område för torsk och sedan riskera att effekten av skyddet minskar genom att dumpa miljögifter just där. Vill Sverige rädda den akut hotade Kattegatt-torsken eller ej?, säger Hanne Lyng Winter.

Kontaktuppgifter

Staffan Danielsson + 46 703 53 65 85, talesperson Greenpeace (Sverige)
Viking Bengtsson + 46 705 731139, ordförande Hallandsfiskarna
Hanne Lyng Winter + 45 28 10 90 59, talesperson Greenpeace (Danmark)