Üçüncü Şahıslarla İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Politikası

Sayfa - 14 Kasım, 2011
Ekim 2009 EDM* toplantısında kabul edilen, destekçilerimiz ile ilişkiler kararını içerecek şekilde Kasım 2009’da güncellenmiştir.

Giriş

Greenpeace bağımsızlığına çok önem vermektedir. Greenpeace, yürüttüğü hiç bir faaliyetten dolayı bu bağımsızlıktan ödün vermez.

Greenpeace, üçüncü şahıslarla ilişkileri amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırdığı, kitlelere ulaşmasını sağladığı veya çevre dostu çözümlerin başarılı olmasına yardımcı olduğu, Greenpeace'in bağımsızlığını tehlikeye düşürmediği sürece destekler.

Greenpeace'in bağımsızlığını tehlikeye düşürecek ilişkiler şunlar olabilir:

 1. Üçüncü şahıslarla kurulacak Greenpeace'in ifade özgürlüğüne kısıtlama getirecek herhangi bir ilişki;
 2. Devlet kuruluşlarından, siyasi partilerden veya şirketlerden Greenpeace'in doğrudan yarar sağlaması;
 3. İlişkinin sonucu olarak üçüncü şahsın aşırı ve haksız yarar sağlaması;

Kesin çizgilerle bir saptama yapılamayan durumlarda, eğer bu ilişkinin Greenpeace'in bağımsızlığına zarar verebileceği şeklinde güçlü bir algılama olasılığı karşısında Greenpeace söz konusu ilişkiyi başlatmayacak ve sürdürmeyecektir.

Bu politika belgesi bu konudaki tüm kararlar ve bazı sık karşılaşılan durumlar ile ilgili kuralları saptar.

Genel İlkeler

İlkeler

 1. Greenpeace şiddetsiz eylemler yürüten bağımsız bir örgüttür. Bu faaliyetinde bireylerin özgür iradeleri ile yaptıkları destekleri ve vakıflardan aldığı desteği kaynak olarak kullanır.
 2. Greenpeace, devletlerden, şirketlerden, siyasi partilerden, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlardan fon ve nakit bağış talep etmez ve bu tür bağışları kabul etmez.
 3. Greenpeace, bağımsızlığını, amaçlarını, hedeflerini ve varlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir bağışı talep ve kabul etmez.
 4. Greenpeace, herhangi bir bağışı reddetme hakkını saklı tutar.

Bundan dolayı tüm üçüncü şahıslarla yürütülecek ilişkiler:

 • Örgütün sürdürülebilirliğini sağlayacak bir gelir yaratır ve bu gelirin devamlılığı için bir çerçeve oluştururken, bağımsızlığını tehlikeye atmamalıdır.
 • Greenpeace'in aktif, bağımsız, uluslararası ve saygın bir kurum olarak kamuoyu algısına uygun olmalıdır.
 • Bir Greenpeace ofisinin attığı her adımda bir diğer Greenpeace ofisinin faaliyetlerini dikkate alacak şekilde planlanmalıdır.
 • Greenpeace adının kullanımını korumalıdır.
 • Görevimizi ileri götürmemize katkıda bulunmalıdır.

Destekçilerimiz bizim en değerli varlığımızdır ve onlara hesap verebilir olmamızı sağlayan şeffaflık ve yüksek raporlama standartları aracılığı ile gerekli sistemler kurulmalıdır.

Greenpeace, etik kaynak geliştirme politika ilkelerini de içeren INGO2 Hesap Verilebilirlik Şartı'nın imzacısıdır:

 • evrensel ilkelere saygı
 • bağımsızlık
 • sorumlu kampanyacılık
 • etkin programlar
 • ayrımcılık yapmama
 • şeffaflık
 • iyi yönetişim
 • etik kaynak geliştirme
 • profesyonel yönetim
 • etik kaynak geliştirme
 • profesyonel yönetim

Üçüncü şahışlarla ilişkiler

Kampanya odaklı ilişkiler

Diğer sivil toplum kuruluşları ile dayanışma öncelikli kampanyalarımızın kazanılmasına ciddi katkıda bulunabileceği ve/veya kamuoyunda imajımızı güçlendireceği ve görevimize katkıda bulunabileceği sürece teşvik edilirler. Bu tür bir dayanışmaya girilirken, dayanışmanın amacını, süresini, tarafların yüklenim ve sorumluluklarını belirleyen bir işbirliği anlaşması / ortak anlayış protokolü imzalanır.

İş dünyası ve devletler ile birlikte alınan inisiyatifler - hatta en olağandışı olanlar - öncelikli kampanyalarımızdan birinin kazanılması için ciddi destek potansiyeli taşıyor ise (Çığır Açan Çözümler gibi) teşvik edilirler. Bu tür inisiyatifler süreli olmalı ve değerlerimizi, güvenilirliğimizi zedelememelidir. Eğer bu ilişkiler çerçevesinde üçüncü şahıslardan birinin logomuzu kullanması gerekirse, bu kullanım mutabık kalınan bölge, süre ve kampanya ile sınırlı olacaktır. AB çapında veya uluslararası boyutta sonuçları olabilecek durumlarda kullanım izni IED3 tarafından verilebilir. Ulusal sınırlar içinde kalan konular ile ilgili olarak NRO4 ED5 karar vermeye yetkilidir. Ancak, bu kararı vermeden GPI6'a danışır.

İş dünyası ile pozitif inisiyatiflere girilebilir (ürünler, hizmetler, teknolojiler ve markalar) ancak bizim markamız ile onların markasının yan yana gelmesi söz konusu olamaz.

Bizim programımıza yakın ve değerleri bizim değerlerimize paralel diğer STK'lar ile ortak çalışmalarda logomuzu onların logoları ile birlikte kullanabiliriz.

Greenpeace adının üçüncü şahısların iletişiminde kullanılması

Üçüncü şahısların kendi iletişimlerinde Greenpeace adını kullanmalarına ve ondan söz etmelerine izin vermek gerektiğinde bu yetki, kendi bölgeleri ile ilgili olarak NRO'lara, genel olarak da Greenpeace International'a aittir. NRO ve Greenpeace International'da bu konu ile ilgili yürütülen karar süreçleri açık ve net olmalıdır.

Greenpeace International tüm NROları bir alıcı olarak tedarikçilerinin Greenpeace ile yaptıkları sözleşmelerde gizlilik ilkesine sadakati temin etmelerini teşvik eder. Greenpeace için yapılan işlerde Greenpeace'in alıcı olarak tanıklığının istenmesi, adının alıcı olarak satıcılarımızdan birinin web sitesinde veya broşüründe geçmesi kabul edilebilir olmakla birlikte, her bir vaka için ED'nin, uluslararası konular ile ilgili olarak da IED'nin kararına gereksinim vardır. Greenpeace bu tür talepleri ancak aşağıdaki koşullarda kabul eder:

 1. Eğer her koşulda ilgili iletişim yapılacaksa veya bu iletişimden Greenpeace'in maddi olmayan yarar sağlayacağı beklentisi varsa; ve
 2. (i) ilgili NROnun bölgesi, (ii) belirli bir süre ve (iii) teslim edilen / verilen hizmete atıfta bulunma ile sınırlı olmak kaydıyla.

Greenpeace adının iş amacı ile kullanılması

Greenpeace çalışma alanı

Bizim çalışma alanımız çevre ile ilgili kampanya yürütmektir. Greenpeace adı altında şirket kurulması veya Greenpeace tarafından kurulmuş veya kontrol edilen şirketler ile Greenpeace isim ve logo kullanım sözleşmelerinin yapılması, ciddi bir kampanya kazanma potansiyelinin görülmesi ile mümkündür. AB çapında veya uluslararası boyutta etkileri olabilecek vakalar için karar IED tarafından verilir. Sadece ulusal nitelikte olan konular ile ilgili olarak NRO ED'si, önceden IED'ye danışmak şartı ile karar verebilir.

Greenpeace kuruluşları

Greenpeace adı ile hukuk veya vergisel nedenler ile kurulmuş Greenpeace kuruluşları varlıklarını sürdürebilir. Gelecekte kurulacak olanlar IED onayı ve bu politika belgesine uymayı gerektirir.

Lisanslama

Bir NRO tarafından, veya onun adına üçüncü bir şahıs tarafından yapılan satışa sunulacak eşyalar ve ilgili lisans sözleşmeleri Greenpeace'in lisanslama, temiz üretim, marka birlikteliği ve marka ve benzerlerinin kullanılması politikalarına uygun olmalıdır.

Reklamlar

Greenpeace reklamlarının, değerlerini paylaşmayabilen şirketler ile birlikte yer almamasını gözetir. Ancak, bazı durumlarda (özellikle online reklamlarda) bu yerleştirme tesadüfi ve kaçınılmaz olabilir. İstenmeyen bir reklam yerleştirmesi görüldüğünde ilgili Greenpeace ofisi gerekli girişimlerde bulunacaktır.

Etkinlikler

Düzenlenecek etkinliklerde veya bu etkinliklerle ilgili malzemelerde Greenpeace logosunun kullanılması veya bu etkinliklerde Greenpeace'in bir paydaş olarak anılması istekleri gelebilir. Etkinliğin esas olarak bir şirket tarafından veya bir şirketin yararına düzenlenmemesi halinde bu istekler kabul edilebilir.

E-ticaret

Yukarıdaki ilkeler e-ticaret ve Greenpeace ile üçüncü kişilerin internet üzerinde kurdukları işbirliklerinde de geçerlidir.

Üçüncü şahıslarla ilişkilerde iç iletişim

Bir Greenpeace kuruluşu, bir uluslararası oyuncu ile ortaklık yaptığında, bu ortaklığın kurulması öncesinde bu Greenpeace kuruluşu, söz konusu ortaklıktan etkileneceği düşünülebilen tüm Greenpeace kuruluşlarını durumdan haberdar etmek zorundadır. Her durumda, genel bir değerlendirme yapılması ve olası sorunların saptanabilmesi için GPI'ın gelişmeden önceden haberdar edilmesi gerekir.

Destekçilerimiz ile ilişkiler

Potansiyel ve aktif destekçilerimiz ile ilişkilerimizi düzenleyen ilkelerimiz şunlardır:

 1. İlişkinin sahibi destekçimizdir. Bilginin kendilerine nasıl ulaşacağı ve hangi listelere üye olacakları tamamen kendi seçimleridir. Bizim sorumluluğumuz sahip oldukları seçeneklerden - bu seçenekler arasından araştırma ve analizler sonucu saptanan en çok tercih edilen seçenek birinci sırada yer alacaktır - onları haberdar etmek ve onlara Greenpeace ile daha derin bir ilişkiye doğru götüren katılım aşamalarında yol göstermektir. Destekçiler, açık izinleri olmaksızın bizim kurumsal ihtiyaçlarımız gerekçe gösterilerek bir yerden diğerine aktarılamazlar.
 2. Greenpeace e-posta listelerine üye olan herkes Greenpeace malzemelerini satın alacakları yer hakkında kolayca bilgi edinebilmeli ve tercih ettikleri yöntemi kolayca seçebilmelidir.
 3. Greenpeace ile bir iletişim ilişkisine giren herkese - her kanaldan - ülkelerindeki NRO veya ülkelerinde NRO olmayanlar için GPI aracılığı ile kaynak yaratma amaçlı ulaşmak mümkün olacaktır.
 4. İlgi grubu yaklaşımlarımızı geliştirerek, teknolojiyi, daha iyi uygulamaları ve açık politikaları kullanarak destekçilerimizi küresel alanda kurumun öncelikli program hedefleri doğrultusunda harekete geçirme yeteneği kazanmalıyız.

Kaynak Geliştirme

Etik Kurallar

Tüm Greenpeace ofisleri ve ilişkili tedarikçileri Greenpeace adına çalışırken, faaliyette bulundukları ülkelerdeki uygun kaynak geliştirme ve tanıtım kurumları tarafından ilan edilen etik kurallara uymayı kabul eder.

Armağanlar

Greenpeace şirketler ve devletlerden kaynak talep etmez ve kabul etmez. Şirketler, bireylerden bağımsız, kar amaçlı hukuksal varlıklar olarak tarif edilir. Ancak, aşağıda sayılan özel durumlarda bu ilişki kabul edilebilir:

Bedelsiz katkılar

Bedelsiz katkılar - malzeme veya hizmet desteği - Greenpeace'in kampanya bağımsızlığını tehlikeye düşürmedikçe kabul edilebilir. Bu destekler gerçek destek olmalı, pazarlama amaçlı olmamalı, sponsorluk karşılığı verilmemeli ve Greenpeace'in güvenilirliğine gölge düşürmemelidir. Bu tür katkılar Greenpeace veya desteği veren tarafından basit bir şekilde duyurulabilir. Katkının gerçek bedelini yansıtan alındı belgeleri Greenpeace tarafından düzenlenebilir. Sonunda Greenpeace'e katkı olarak verilmek amacı ile bir şirketten diğerine sponsorluk çerçevesinde aktarılan malların kabulü mümkün değildir.

Greenpeace'in güvenilirliğini tehlikeye atmayacak şekilde olması şartıyla ücretsiz tanıtım ve iletişim imkanı sağlanması kabul edilir.

Greenpeace'in güvenilirliğini tehlikeye atmayacak şekilde olması şartıyla bedelsiz çalışma alanı tahsisi kabul edilir.

Her türlü bedelsiz katkı NRO ED'sinin veya IED'nin onayını gerektirir. Şeffaflık amacı ile değeri 10,000 EURO'yu aşan her türlü bedelsiz katkı yıllık faaliyet raporunda belirtilerek kamuoyuna duyurulur.

Hizmet bedelleri

Greenpeace ve çalışanları başka kurumlara bedelli danışmanlık veya benzeri hizmetler vermezler. Greenpeace çalışanları, belli durumlarda maddi çıkar olarak görülebilecek armağanları veya davetleri kabul etmeyebilirler. Doğrudan bireye değil de Greenpeace'e yapılan konuşmacılık bedelleri kabul edilebilir. Kararsızlık durumunda çalışanlar üstlerine bilgi vermeli ve danışmalıdır.

Ürün/hizmet satışları

Greenpeace'in güvenilirliğine zarar vermeyecek şekilde düzenlenen ve alıcı/destekçi odaklı yapılan ürün ve hizmet satışları gelirlerinden bir kısmının Greenpeace'e aktarılması kabul edilebilir. Şöyle ki, karar verici alıcı/destekçi olmalı ve bu alım işlemi sonucunda ödediği bedelin bir kısmının Greenpeace'e aktarılacağı bilgisine sahip bulunmalıdır. Bu ilişkinin ticari şartları bir sözleşme (lisans) ile saptanmış olmalıdır.

Ürünler/hizmetler uluslararası ürün ve lisans şartlarına uygun olmalıdır.

Müşteri odaklı olmaları nedeni ile piyangolar kabul edilebilir kaynaklardır. Adımıza düzenlenen veya elde edilen gelirin önemli bir kısmını iyi amaçlara ayıran üçüncü şahıslar tarafından düzenlenen piyangolar olabilir. Bu piyangoların etik standartlarının güvence altına alınabilmesi için bağımsız bir kurum tarafından yönetilmesi gerekir.

Bağış eşleme

Bir şirket, bir bireyin yaptığı bağışa eşleme yolu ile bir katkıda bulunuyorsa, sadece bireyin bağışı kabul edilir. Şirketin bağışı kabul edilmez.

Etkinlikler

Greenpeace'in bir paydaş olarak tanındığı etkinliklerden kaynak sağlaması, söz konusu etkinlik esas olarak bir şirketin yararına düzenlenmemesi şartıyla mümkündür.

Etik Kuralların Çerçevesi

Dürüstlük

Kaynak geliştirme faaliyeti sadece yürütülen veya planlanan kampanyalar veya Greenpeace tarafından üstlenilen veya desteklenen kampanyalar için yürütülür.

Mali açıklık

Greenpeace gelir kaynakları ve harcamaları, harcamalarının kaynak geliştirme dahil çeşitli faaliyetlere nasıl dağıldığı ile ilgili bilgileri tam bir açıklık ve hesap verilebilirlik anlayışı ile destekçileri, kamuoyu, medya ve resmi kurumlar ile paylaşabilir. Ek olarak, her dileyen Ulusal veya Uluslararası düzeydeki denetimden geçmiş mali tabloları ve/veya yıllık faaliyet raporunu ücretsiz olarak veya basım ve yollama ücretini ödeyerek edinebilir.

Bilginin korunması ve yönetimi

 1. Tüm Greenpeace ofisleri ve Greenpeace adına hareket ettiklerinde tedarikçileri, ulusal veya bölgesel sınırları içinde geçerli bilgi koruma kurallarına uyacak ve kanunun gerektirmesi halinde uygun bilgi koruma kurumlarına kaydolacaklardır.
 2. Tüm Greenpeace ofisleri destekçilerden gelecek bir daha e-posta almama veya iletişim kurulmama taleplerine uyacaktır. Bu talepler ilgili destekçi bilgi kaydına işlenecektir.
 3. Destekçi/üye bilgileri üçüncü şahıslara "satılmayacak" veya "kiralanmayacaktır".
 4. "Benzer bakışlara sahip kurumlar" ile destekçi/üye bilgisi "paylaşımı" yapılan durumlarda destekçi/üyeye bu tip bir uygulanmanın "dışında kalma opsiyonu" daha baştan sunulacaktır. Bu tür bir paylaşıma katılmama kararları ilgili destekçi bilgi kaydına işlenecektir.

Ulusal sınırlar

 1. Bir başka ulusal ofisin bölgesinde başka bir Greenpeace NRO'sunun veya Greenpeace International'ın kaynak geliştirme faaliyeti ancak, o bölgede kaynak geliştirme yetkisine sahip NRO'nun önceden vereceği yazılı izin ve GPI Destek Geliştirme Direktörü'nin onayı ile yapılabilir. Tüm bu faaliyet talepleri Greenpeace Ulusaşırı Kaynak Geliştirme kurallarına tabidir.
 2. Uluslararası medyada (CNN International, International Herald Tribune gibi) üzerinden yapılacak kaynak geliştirme çağrıları GPI'ın sorumluluğundadır. Bu çağrılardan elde edilen bilgiler, bilginin geldiği kaynak ülkedeki NRO'ya verilerek bu NRO'nun kaynak geliştirme faaliyetlerinde bu bilgileri takibi sağlanır.
 3. Bir NRO'ya, bir başka ülkede bulunan bir destekçi tarafından kendiliğinden verilen ve kısıtlanmamış armağanlar TEFR7 kurallarına tabidir ve alıcı ülkedeki NRO'ya gelir kaydedilir ve kaynak ülkedeki NRO için bir kaynak oluşturmaz.

Kaynak geliştirme ve çocuklar

Çocuklardan kaynak temini veya bunların kayıtlarının saklanması ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası özel kural ve kanunlara Greenpeace uyacaktır.

Koşullu ve koşulsuz kaynaklar

 1. Biz kaynak geliştirme faaliyetlerimizi Greenpeace için yürütürüz. İnsanlar, dünyanın neresinde olursa olsun çevreyi korumak için Greenpeace'e destek verirler. Ulusal ofisler, doğrudan veya dolaylı olarak bedelini ödememiş olsalar ve doğrudan katılmamış olsalar dahi bütün Greenpeace dünyasının aydınlatıcı kampanyalarını kullanabilirler.
 2. Greenpeace tüm örgütün çalışmalarını, kampanyalarını kullanarak, faaliyette bulunduğumuz ülkelerde ve işaret etmeye çaba gösterdiğimiz sorunlara yönelik olarak aydınlatıcı bir yaklaşım ile destekçilerimize sunarak kaynak geliştirme faaliyetinde bulunur.
 3. Greenpeace kaynak geliştirme faaliyeti içinde aktif olarak, belli projelere veya ülkelere harcanması için hukuki ve/veya ahlaki sınırlamalar koyan "koşullu" veya "tahsis edilmiş" fonların arayışı içinde değildir.
 4. Bir NRO tarafından GPI'a ödenen bir katkı ile ilgili olarak kısıt getirenherhangi bir tasarruf önceden GPI tarafından onaylanmalıdır.

Koşullu kaynaklar politikasının istisnaları

Öte yandan, istisnaları gerektiren bir dizi örnek de vardır.

 1. Ulusal hukuk düzeninde yardım veya kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan bağışların önceden tanımlanmış amaçlar ve projeler için yapılmasını emretmesi hali.
 2. Bağışın bağışlayan tarafından açık bir şekilde belli bir şekilde, yani koşullu olarak kullanılmasının belirtilmesi hali. Bu durumda, makul olmayan koşul ve kısıtların bulunması halinde Greenpeace bağışı kabul etmeme hakkına sahiptir.
 3. Kaynaklara erişimin tek koşulunun açık bir şekilde tanımlanmış bir proje, tanımlı bir bütçe ve proje zamanı olması hali. Bu durum hemen hemen sadece Vakıflar ve Yardım Kuruluşları aracılığı ile alınacak kaynaklar için geçerlidir.
 4. Kurumun yıllık faaliyet bütçesi dışında kaynaklara gereksinim gösteren büyük projeler ile ilgili olarak destekçi, önemli destekçi ve vakıflara başvuruda bulunulması hali.
 5. Greenpeace kullanımı kısıtlanmış kaynakları, bu kaynakların alınmak üzere destekçilere sunulan projeler ilgili NRO ED veya GPI ED tarafından onaylanmış mevcut plan ve programların bir parçası olmaları halinde kabul edecektir. Mümkün olan hallerde, bu destek proje süresini kapsayacak, ücret ve sabit giderleri karşılayacak şekilde talep edilecektir.

Vakıflar ve Yardım Fonları

 1. Greenpeace verecekleri desteklere makul olmayan veya Greenpeace'in faaliyetini kısıtlayan şartlar öne süren Vakıflardan kaynak talep etmez.
 2. Greenpeace desteğin şartı olarak talep edilmesi halinde dönemsel ve nihai mali ve faaliyet raporlarını verir.
 3. Ne bir Greenpeace Ofisi ne de GPI bir başka Greenpeace NRO'nun bölgesinde bulunan bir vakıf ile söz konusu NRO'nun ED'si ve Uluslararası Kaynak Geliştirme Direktörünün yazılı onayı olmadan destek amaçlı temasa geçmez. Bu işlemler Greenpeace Ulusaşırı Kaynak Geliştirme kurallarına tabidir.
 4. Bir çok durumda Greenpeace NRO veya GPI adına başvurunun GPI tarafından yapılması daha uygundur. Bu başvurunun başvurulacak vakfın bulunduğu ülkenin yetki bölgesinde bulunduğu NRO tarafından önceden onaylanması gerekir. Bu işlemler Greenpeace Uluslaşırı Kaynak Geliştirme kurallarına tabidir.
 5. GPI, tüm kurum adına tüm ulusaşırı başvuruların ve bu başvurulara ilgili vakıflar tarafından NRO'larına veya GPI'a verilen yanıtları içeren bir veri tabanı tutacaktır. Bu veri tabanı gelecekte yapılacak başvurular için bir kaynak ve kayıt oluşturacaktır.
 6. Greenpeace, kaynaklarını siyasi partilerden temin eden vakıflardan kaynak arayışına girişmez ve kaynak kabul etmez.
 7. Greenpeace, elde edilen kaynakların bir havuzdan gelmesi ve bu havuza verilen devlet katkısının %50nin altında olması halleri (örneğin bir grup vakfın bir araya gelerek oluşturduğu ve belli bir proje veya coğrafya ile ilgili tanımlı hedefi olan ayrı fonlama araçları) hariç, devlet tarafından fonlanan vakıflardan kaynak arayışına girmez ve kaynak kabul etmez.
 8. Greenpeace, Avrupa Birliği, Bileşmiş Milletler gibi örgütler tarafından kaynak sağlanan vakıflardan, oluşturulan bir fon havuzuna bu örgütlerin katkılarının %50nin altında olması halleri hariç kaynak arayışına girmez ve kaynak kabul etmez.
 9. Greenpeace, esas olarak şirketlerin yardım kuruluşları olarak kurulan vakıflardan kaynak arayışına girmez ve kaynak kabul etmez.

Hediye/bağış kabulü

 1. Greenpeace NRO'ları ve GPI, 5,000 EURO ve üzeri değeri olan tüm hediye ve ayni bağışları bunların Greenpeace Kaynak Geliştirme İlkeleri ve Politikalarına uygun olup olmadığını inceler. Her NRO inceleme limitini 5,000 EURO'nun altında saptamakta özgürdür.
 2. Greenpeace değerinden bağımsız olarak her hediye ve bağışı inceleme hakkına sahiptir.
 3. İnceleme, hediyenin veya bağışın verilme şeklinin ve/veya vereninin bu belgede açıklanan kurum ilkelerine aykırı bir durum oluşturup oluşturmadığını saptamaktır. Bu tür bir saptama yapıldığında hediye / bağış reddedilir.
 4. NRO Genel Direktörü veya GPI Uluslararası Genel Direktör bir hediye / bağışı kabul edip reddetmeye karar veren kişidir.
 5. İnceleme işlemi için GPI Mali İşler Kurallarına bakınız.

Ulusal Bölgesel Ofisler Kaynak geliştirme direktörü atanması

Bir NRO tarafından Kaynak Geliştirme Direktörü atanması durumunda, Genel Direktörün GPI Kaynak Geliştirme Direktörü veya temsilcisini sürece dahil etmesi tavsiye edilir.

NRO yıllık tanıtım planları ve bütçeleri

Kurumsal Gelişme Planı çerçevesinde her Ulusal / Bölgesel Ofis yıllık ve üç yıllık kaynak geliştirme stratejilerini, ilgili bütçeler ile birlikte gözden geçirilmesi, yorumlanması ve tavsiyelerde bulunulması için GPI Kaynak Geliştirme Direktörüne, bu ekipten birine veya GPI Kaynak Geliştirme Direktörünün görevlendireceği bir başka deneyimli üst düzey görevliye gönderecektir.

Bağış kaynakları - kabul / red durumu özeti

V Kabul edilebilir

X Kabul edilmez

bagislar

Online bağış

Destekçilerin online kampanyalar yolu ile bir başka NRO'nun ülkesinden bağış yapmaları halinde o destekçiler ile ilişki bu hukuken mümkün ise ve destekçinin talebi de bu ise ev sahibi ülkede faaliyet gösteren NRO tarafından sürdürülür. İlk bağış bağışın yapıldığı NRO bünyesinde kalır.

Miras yolu ile kaynak yaratma

Miras yolu ile yapılan bağışlarda gizlilik esastır ve miras yolu ile kaynak yaratma işlemlerinde biz bu gizliliği koruma taahhüdü veririz.

Bizim için herhangi bir kişinin mirası ile ilgili niyetlerini bilme gereksinimimiz yoktur. Biz sadece kişilere mirasları ile niyetlerini Greenpeace ile paylaşmak isteyip istemediklerini sorarız. Miras yolu ile kaynak yaratma faaliyetini en uygun bir biçimde yürütmek için ulusal kaynak geliştirme meslek kuruluşlarının koyduğu ahlaki ve düzenleyici kurallara uyacağımız taahhüdünü veririz.

Bize miras yolu ile bağış yapanlar ile ilgili haberleri onların bu cömertliklerini duyurmak amacı ile, onların (ve gerekirse ailelerinin) açık izni olmadıkça onların kimliklerini açıklamayacak şekilde yaparız.

Bizi vasiyetnamelerine dahil eden halen hayatta olan kişilerin isimlerini ancak onların açık izni olması halinde duyururuz.

Destekçilerimizin miraslarının kullanımı konusunda var olabilecek özel taleplerini yerine getirmek için elimizden geleni yaparız.

Bizi vasiyetnamelerine dahil etmiş olduklarını bildirmiş olsalar dahi, destekçilerimizin bu konuda fikir değiştirme hakkına sahip olduklarını biliriz.

Destekçilerimizin vermek istedikleri miras şekline saygı duyarız.

Destekçilerimizin Greenpeace'i vasiyetnamelerine dahil etmelerinin kendi uygun gördükleri bir zamanda verecekleri bir karar olması gerektiğine saygı duyarız.

Greenpeace dünyayı daha iyi bir yer yapmaya çalışmakta ve bu miras yolu ile bağışlar bu faaliyete kaynak sağlamakta önemli bir yer tutmaktadır. Her destekçimize vasiyetleri yolu ile bir fark yaratma fırsatı vermek isteriz.

Kategoriler