Terwijl onze actie in Doel na 2 dagen nog steeds aan de gang is, trok onze energiecampaigner Eloi Glorieux naar het federaal Parlement. Hij ging er zich uitspreken tegen de levensduurverlenging van onze oude en versleten kerncentrales. Greenpeace werd uitgenodigd op een hoorzitting in de kamercommissie Economie om zijn standpunt kenbaar te maken over de levensduurverlenging van de oude kernreactoren Doel 1 en Doel 2. Het zal niet verbazen dat ons verhaal anders klonk dan dat van de andere genodigden: Electrabel, het Studiecentrum voor Kernenergie, het NIRAS, het FANC, enz.

Ouderdomskwaaltjes

We benadrukten in ons betoog dat naast de kwetsbaarheid van de kernreactoren - als gevolg van de ouderdomsfenomenen - ook de enorme bevolkingsdichtheid rondom de kerncentrales in rekening moet worden gebracht. De criteria voor levensduurverlenging zouden in België veel strenger moeten zijn dan in andere landen. Nergens in Europa liggen steden zo dicht bij een kerncentrale als Antwerpen bij Doel ligt. Als er in Doel iets misgaat, moeten 1,5 miljoen mensen in een straal van 30 km geëvacueerd worden. Kunnen we dit aan en, zo ja, is dit het risico waard?

Een te groot risico

Verzekeringsmaatschappijen weigeren de hoge kosten van een kernramp te dekken omdat ze het risico te groot vinden. Er is wereldwijd bitter weinig operationele ervaring met kernreactoren ouder dan 40 jaar. Naast de verhoogde risico's door materiaaldegradatie is de samenleving de voorbije 40 jaar natuurlijk ook kwetsbaarder geworden. Actuele fenomenen zoals terrorisme en sabotage maken dat het langer openhouden van de oude reactoren ons in een nieuw tijdperk van verhoogde risico's brengt. Toen ze in de jaren 70 van de vorige eeuw gebouwd werden, werd dit soort risico's niet ingecalculeerd.

Kernramp in Doel = failliet van België

Eigenaardig dat een zo genucleariseerd land als België nooit de kostprijs van een kernramp heeft berekend. Greenpeace heeft dit recent wel gedaan. Conclusie: een zware kernramp in Doel kost tussen de 740 en de 1.400 miljard euro of minstens vier maal het BBP van ons land. Een kernramp in Doel betekent met andere woorden het failliet van België.

Mede daarom eist Greenpeace dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) geen compromissen sluit inzake veiligheid. De oude reactoren moeten beantwoorden aan dezelfde veiligheidsnormen die vandaag van nieuwe reactoren verwacht worden. 

Onze eisen

Van een regering die er aan denkt de levensduur van oude reactoren te verlengen verwachten we dat ze vooraf :

- de effectieve invoering oplegt van alle verbeteringsacties die tijdens de stresstesten werden geïdentificeerd 

- een milieueffectenrapport laat opmaken met daaraan gekoppeld een grensoverschrijdend publiek consultatieproces

- een nieuw nucleair noodplan opstelt, waarbij gans het grondgebied als noodzone wordt ingedeeld

- de operatoren en toeleveranciers van kerncentrales onbeperkt aansprakelijk stelt voor de totale schade van een kernramp

Is dit technisch onhaalbaar of te duur? Dan moeten de oude reactoren definitief gesloten worden.