Minister Verwilghen heeft sleutel tot duurzame energietoekomst in handen

Nieuwsartikel - 19 december, 2006
Greenpeace voerde actie voor het kabinet van federaal minister bevoegd voor energie Marc Verwilghen. De actie aan het kabinet werd vanmorgen vroeg voorafgegaan door een symbolische sluiting van de twee kerncentrales en zeven steenkoolcentrales die België rijk is (1). De federale minister van Energie stelde al herhaaldelijk de wet op de kernuitstap in vraag en richtte daartoe de Commissie Energie2030 op die vorige maand pleitte voor het verlengen van de levensduur van de kerncentrales. De milieuvereniging vraagt de minister letterlijk “om te schakelen” en zonder dralen werk te maken van de sluiting van de negen centrales.

Actie voor het kabinet van federaal minister bevoegd voor energie Marc Verwilghen.

Actie aan de centrale te Amercoeur.

Actie voor het kabinet van federaal minister bevoegd voor energie Marc Verwilghen.

Actie voor het kabinet van federaal minister bevoegd voor energie Marc Verwilghen.

Eerder dan het zoveelste technische rapport af te wachten, roept Greenpeace minister Verwilghen op duidelijke politieke keuzes te maken vooraleer de opwarming van de aarde onomkeerbaar wordt. Doelstellingen voor hernieuwbare energie en maatregelen inzake energie-efficiëntie zijn daarbij onontbeerlijk. 

Greenpeace-actievoerders hebben vanochtend de negen centrales "vervallen" verklaard en zo minister Verwilghen eraan herinnerd dat elektriciteitsproductie via kern-en steenkoolcentrales achterhaald is. Zij wachten minister Verwilghen nu op aan zijn kabinet en vragen hem om de hendel die in het rode vlak van vervuilende elektriciteitsproductie staat te "switchen" naar het groene vlak dat staat voor duurzame opwekking van elektriciteit (3). België staat voor belangrijke keuzes op het vlak van het energiebeleid voor de volgende decennia. In ons land is de elektriciteitssector verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen. Hoog tijd dus om op een duurzame en veilige manier elektriciteit te produceren. Maar ook hoog tijd om het energieverbruik te verminderen. De positieve effecten van duurzame energieproductie en de voordelen van energie-efficiëntie worden in het energiedebat vooralsnog stiefmoederlijk behandeld. Volkomen onterecht.

Een duurzame energietoekomst is mogelijk, ook in België. Het energiescenario van Greenpeace (4) toont aan dat het mogelijk is tegen 2050 de CO2-uitstoot in België met 70% terug te dringen. Fossiele brandstoffen moeten dan wel zo snel mogelijk vervangen worden door hernieuwbare bronnen. En ook dat is een haalbare kaart: hernieuwbare energiebronnen kunnen in ons land tegen 2050 instaan voor 65% van de elektriciteitsproductie (5). Door hernieuwbare bronnen en energie-efficiëntie een significante rol te laten spelen in onze elektriciteitsvoorziening kunnen de steenkool- en kernenergiecentrales geleidelijk aan gesloten worden.

“Momenteel bedraagt het aandeel hernieuwbare energie in onze elektriciteitsproductie slechts 2%, een van de laagste scores in vergelijking met andere Europese landen.  Daarmee zijn we nog ver verwijderd van de kortetermijndoelstelling van 6% tegen 2010”,

licht Karen Janssens, campagneverantwoordelijke klimaat en energie bij Greenpeace toe.

“In januari zal de Europese Commissie een pakket energiemaatregelen voorstellen. Op 15 februari zal de Europese Raad van ministers van Energie onderhandelen over doelstellingen voor hernieuwbare energie. Greenpeace vraagt aan minister Verwilghen dat hij het Europese streefdoel van 25% hernieuwbare energie tegen 2020 steunt."

Energie-efficiëntie staat mogelijks nog lager op de politieke agenda dan investeringen in hernieuwbare energie. In het Living Planet rapport van het Wereldnatuurfonds (6) stijgt België van de 20ste naar de 13de plaats in de lijst van landen die natuurlijke bronnen verkwisten. Die slechte notering heeft vooral te maken met ons hoog energieverbruik. “De meest beloftevolle energiebron voor België is zonder twijfel energie-efficiëntie,"

zegt Karen Janssens.

“Wij vragen aan minister Verwilghen dat hij samen met zijn regionale collega’s bevoegd voor energie tegen juni 2007 een ambitieus Belgisch actieplan voor energie-efficiëntie aan de Europese Commissie voorlegt. Het energiescenario van Greenpeace laat zien dat het mogelijk is om tegen 2050 onze energie-efficiëntie met meer dan 40% te verbeteren, door de energievraag te doen dalen en tegelijkertijd op een meer efficiënte manier elektriciteit te produceren.”

Maar de wil om het potentieel van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in ons land te ontginnen, ontbreekt. “Beleidsmensen wachten liever op het zoveelste technische rapport om zo de hete aardappel van zich af te houden. Ze beseffen te weinig dat ze daarmee de duurzame energietoekomst van België op het spel zetten”

, voegt Wendel Trio, campagnedirecteur Greenpeace toe.

“De elektriciteitssector is in volle hervorming. De investeringen van vandaag zullen onze toekomst bepalen. Daarom vragen wij aan minister Verwilghen een snelle en duidelijke reactie op het energiescenario van Greenpeace dat uitgaat van de sluiting van de steenkool- en kerncentrales en voluit de kaart van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie trekt.”

 

Noten voor de redactie:

(1) Steenkoolcentrales: in Vlaanderen Mol, Ruien, Rodenhuize en Langerlo, in Wallonië Amercoeur, Awirs en Monceau. Kerncentrales: Doel (Antwerpen) en Tihange (Hoei)

(2) Zie www.ce2030.be

(3) Vandaag wordt 55% van onze elektriciteit opgewekt in nucleaire centrales en 11% in steenkoolcentrales. Tegen 2050 zou 80% van onze stroom opgewekt kunnen worden uit hernieuwbare bronnen (windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa). Bron: Energiescenario Greenpeace, een studie van het Duits Centrum voor Ruimteluchtvaart (DLR). Klik hier om het rapport te raadplegen. 

(4) Energiescenario Greenpeace (zie referentie hierboven)

(5) Energiescenario Greenpeace (zie referentie hierboven)

(6) Living Planet Report 2006 van WWF International.

Onderwerpen