Protestactie in de kerncentrale van Tihange

Verlenging van de levensduur van kerncentrales is gevaarlijk en zinloos, er bestaan alternatieven!

Persbericht - 25 oktober, 2006
een dertigtal Greenpeace-activisten is vanmorgen desite van de kerncentrale in Tihange binnengedrongen. Met deze actie wil Greenpeace de veroudering van de Belgische kerncentrales en de veiligheidsproblemen die dat met zich meebrengt, aanklagen (1). Deze actie volgt op het protest van maandag aan de steenkoolcentrale van Ruien. Met deacties wil Greenpeace de politieke verantwoordelijken aanzetten tot een propere elektriciteitsproductie en vraagt ze steenkool en kernenergie de rug toe te keren. Het is perfect mogelijk de vervuilende elektriciteitsvoorzieningachterwege te laten door te investeren in meer energie-efficiëntie en de elektriciteitsproductie te heroriënteren naar hernieuwbare energie zoals biomassa, zon en windkracht. De politieke verantwoordelijken hebben hetblijkbaar nog niet begrepen. Een analyse van de centrales voor elektriciteitsproductie die tegen 2010 operationeel zullen zijn, toont aan dat de drie oudste kerncentrales in werkelijkheid al tegen 2010 vervangen zullen zijn. Door in kernenergie te blijven investeren, worden alternatieven afgeremd.

Een dertigtal actievoerders van Greenpeace drong de kerncentrale van Tihange binnen en schilderde er een enorme barst op koepel van de reactor. Met deze actie wil Greenpeace de veroudering van de Belgische kerncentrales en de veiligheidsproblemen die dat met zich meebrengt, aanklagen

De reactor van Tihange 1 vierde vorig jaar zijn 30ste verjaardag. Het was oorspronkelijk voorzien dat alle kerncentrales 30 jaar na opstart gesloten zouden worden. Na twintig jaar beginnen de centrales immers te verouderen en stijgt het risico op ongelukken. Er doen zich dan meer incidenten voor zoals kleine lekken, al dan niet zichtbare barsten en kortsluitingen (2). De materialen van de reactor takelen verder af. Zo kunnen zich ernstige barsten voordoen in de deksels van het reactorvat (3). De impact van een verzwakking van de reactor laat zich gemakkelijk voorspellen. Belangrijke hoeveelheden radioactiviteit kunnen vrijkomen in dichtbevolkte agglomeraties in de buurt van kerncentrales zoals Antwerpen en Luik.

"Men moet heel goed beseffen dat een verlenging van de levensduur van een kerncentrale misschien vanuit financieel standpunt een goede zaak is voor de beheerder, maar vanuit veiligheidsstandpunt onaanvaardbare risico's met zich meebrengt voor de hele bevolking," zegt Karen Janssens,

campagneverantwoordelijke energie en klimaat bij Greenpeace. "In België heeft men de levensduur van kerncentrales op 40 jaar gebracht. Wereldwijd zijn er al een 100-tal reactoren gesloten. De gemiddelde levensduur van die reactoren was

21 jaar…"(4).

De vrijmaking van de elektriciteitsmarkt versterkt de onzekerheid over de veroudering van de reactoren. Wendel Trio, campagnedirecteur: "Met de vrijmaking zal de logica van de concurrentie nog sterker spelen. De elektriciteitsproducenten zullen proberen zo rendabel mogelijk te produceren.

Het is maar de vraag of het veiligheidsaspect van nucleaire centrales aan deze economische druk zal kunnen weerstaan."

De verdedigers van kernenergie stellen kerncentrales voor als een oplossing voor de klimaatverandering. Door de kernuitstap in het ongewisse te laten, worden investeringen in hernieuwbare energie afgeremd. De investeringen betekenen

minder geld voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Elektriciteit opgewekt in kerncentrales is een struikelblok voor grootschalige energieproductie op basis van hernieuwbare bronnen omdat de twee technologieën incompatibel zijn. Kerncentrales produceren immers continu ongeveer evenveel

energie en monopoliseren op die manier het netwerk. De continue productie van energie leidt bovendien tot heel wat energieverspilling. Landen met een sterk nucleair profiel, scoren doorgaans ook slecht op het vlak van energie-efficiëntie.

"Nieuwe elektriciteitscentrales met een verhoogd rendement zijn opgestart of zullen binnenkort (tegen 2010) opgestart worden. Hun verwachte elektriciteitsproductie - 14.000 GWh - vertegenwoordigt meer dan de productie van de 3 oudste kerncentrales in België samen" voegt Karen Janssens toe (5).

"Dat is de reden waarom Greenpeace er bij de politici op aandringt de kerncentrales nu te sluiten."

In juni 2006 heeft Greenpeace aan de ministers bevoegd voor energie en leefmilieu (op federaal en gewestniveau) het Energiescenario voorgelegd. Dit scenario licht toe hoe België een snelle kernuitstap, diversificatie van de energiebronnen en een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot kan

combineren. Het klassement van elektriciteitsleveranciers van groene stroom dat Greenpeace in aansluiting op het Energiescenario heeft gepubliceerd, toont alvast aan dat de  diversificatie in elektriciteitsproductie begonnen is.

Foto's in hoge resolutie zijn beschikbaar op : http://www.greenpeace.org/persbeelden

Videobeelden (Beta) beschikbaar via Robberechts :     02/712.83.86

De Groene Stroomgids en leveranciersklassement zijn te vinden op

http://www.greenpeace.org/groenestroom

Notes:

(1) Dossier 'Kerncentrales voorbij houdbaarheidsdatum. De gevaren van levensduurverlenging van de Belgische reactoren.' opgesteld in samenwerking met les Amis de la Terre, de Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Voor Moeder Aarde en WWF, oktober 2006, beschikbaar op www.greenpeace.be (zie link boven)

(2) Uit de inspecties van de Associatie Vinçotte Nucleair bleek dat zich in België in 2005 maar liefst 17 anomalieën en 1 incident hebben voorgedaan of een verdubbeling tegenover 2004. Nog in 2005 werd een incident van niveau 2 op de Internationale Nucleaire gebeurtenissenschaal (INES, International Nuclear Event Scale) vastgesteld in België. Dit jaar deed zich een tweede incident van hetzelfde type voor, naast de 14 anomalieën die al voor 2006 (tot en met oktober) werden vastgesteld.

(3) Dit probleem werd vastgesteld in drukwaterreactoren in Frankrijk, Zweden en Zwitserland. Het meest zorgwekkende voorbeeld is dat van de Davis Besse reactor in de Verenigde Staten, waar de scheuren slechts na een tiental jaar ontdektwerden, ondanks visuele inspecties. Zie ook dossier ‘Kerncentrales voorbij houdbaarheidsdatum’

(4) Zie dossier ‘Kerncentrales voorbij houdbaarheidsdatum’

(5) Document 'De kernuitstap ... in werkelijkheid al een realiteit'

Onderwerpen