Greenpeace roept CD&V op de kernuitstap te bevestigen

Goed bestuur laat zich niet rijmen met onveilige kernenergie

Persbericht - 22 mei, 2007
Greenpeace heeft vandaag een vat met een tiental kilogram radioactief slib op de stoep voor het CD&V-hoofdkwartier in de Wetstraat afgezet. Het besmet slib is afkomstig van de oevers van de Molse Nete. Uit metingen van een Frans labo en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol blijkt dat het slib zodanig vervuild is dat het volgens de wettelijke normen als kernafval beschouwd moet worden. Met deze actie roept Greenpeace de CD&V op haar standpunt inzake kernenergie bij te sturen en de wet op de kernuitstap alsnog te bevestigen.

Greenpeace neemt stalen en meet de radioactieve vervuiling van slib in de Molse Nete

CD&Vis vandaag (naast de Lijst Dedecker) de enige democratische partijdie uitdrukkelijk de levensduur van de kerncentrales wil verlengen,zelfs al zijn er voldoende alternatieven aanwezig. Nochtans bestaater geen oplossing voor het kernafval. Jaarlijks wordt in de Belgischekerncentrales zo'n 120 ton hoogradioactief afval geproduceerd. Datafval zal nog miljoenen jaren gevaarlijk radioactief blijven en deopwerking ervan kost handenvol geld (1). Kernafval legt dus eenenorme hypotheek op de volgende generaties. Niet echt een toonbeeldvan goed bestuur.

Ondertussenstapelen de problemen met kernafval zich verder op. In de Molse Netewordt al meer dan 50 jaar radioactief afvalwater geloosd. Datafvalwater is afkomstig van de opwerking van kernafval, het nucleaironderzoek en de productie van splijtstoffen. Greenpeace nam stalenvan het slib op de oevers tot op meer dan 3 km van het lozingspuntvan Belgoprocess (waar Belgisch kernafval verwerkt wordt) in de Nete.De stalen werden onderzocht in het Franse labo ACRO en bij het SCKzelf. Uit het labo-onderzoek blijkt nu dat de oevers zodanig vervuildzijn dat ze volgens de Europese normen onder kernafval vallen. Ditbetekent ondermeer een reëel gevaar voor recreanten enomwonenden die de oevers betreden. Het probleem van de Molse Nete isniet nieuw en is jammer genoeg het zoveelste voorbeeld van deproblemen die voortvloeien uit kernenergie.

"Hetpleidooi van de CD&V om de oude kerncentrales nog enkele jarenlanger open te houden is niet alleen gevaarlijk, de verlengingbedreigt bovendien de ontwikkeling van duurzame vormen vanelektriciteitsproductie zoals hernieuwbare energie,warmtekrachtkoppeling en energie-efficiëntie," voegt Jan VandePutte, kernenergiespecialist bij Greenpeace toe. Op lange termijnzijn duurzame energie en energie-efficiëntie bovendien de enigerealistische opties in de strijd tegen de klimaatverandering. Desluiting van de 3 oudste en kleinste reactoren tegen 2015 (2) kangemakkelijk opgevangen worden door de projecten dieelektriciteitsbedrijven in ons land plannen tegen 2011. (3)

Deaanhoudende onzekerheid over de kernuitstap verziekt hetinvesteringsklimaat, remt de modernisering van deelektriciteitssector af en hypothekeert de Belgische bijdrage aan derealisatie van de Europeses klimaatdoelstellingen (4). Dat is nietalleen een slechte zaak voor het milieu, maar ook voor de economie ende tewerkstelling. Opnieuw geen voorbeeld van goed bestuur.

Greenpeaceroept CD&V op om samen werk te maken van een moderne, schone encompetitieve elektriciteitssector. 50 jaar kernenergie heeft onsland heel wat (milieu)ellende bezorgd en hoge kosten gegenereerd diedoor de consumenten werden betaald. Vandaag moet er prioritair werkgemaakt worden van een definitieve sluiting van de kerncentrales.

Notes: (1) NIRAS schat dat de kosten voor opwerking van kernafval voor België op 5,6 miljard euro komen. Dit is een schatting, die dus louter hypothetisch is.(2) Doel 1, Doel 2 en Tihange 1, samen goed voor 11% van het Belgisch productievermogen(3) www.greenpeace.org/het-licht-zal-niet-uitgaan(4) Tegen 2020 een daling van minstens 20% van uitstoot van broeikasgassen en 20% van de energieproductie moet - eveneens tegen 2020 - uit hernieuwbare energie komen.

Onderwerpen