Energierapport op maat van Electrabel

Persbericht - 22 juni, 2007
De Commissie Energie 2030 (CE2030) stelde vandaag haar eindrapport voor aan de pers. Na de fundamentele kritiek op haar tussentijds rapport, o.a. vanwege de gewesten en de Nationale Bank, is de Commissie er niet in geslaagd hieraan te beantwoorden en werden vooral cosmetische verbeteringen aangebracht. De studie blijft eenzijdig de kostprijs van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie overschatten, de kostprijs van kernenergie onderschatten, en komt daardoor tot de conclusie dat kernenergie goedkoper zou zijn. Dit rapport heeft dus geen geloofwaardigheid, en mist elke beleidsrelevantie.

DeNationale Bank formuleerde haar kritiek op het tussentijds rapportals volgt: "Het voorlopige verslag is niet conform de omschrevendoelstellingen." De methode van de Commissie Energie 2030 wasonvoldoende gemotiveerd, de studie houdt geen rekening met andereenergievormen dan elektriciteit, en gaat niet genoeg in op desociaal-economische aspecten van mogelijke beleidskeuzes. Ten slottezei de CE2030 in haar ontwerprapport ook te weinig over kernafval. DeBank bevestigde daarmee de kritiek die eerder door de milieubewegingen de vakbonden werd gegeven.

Vandaagstellen de milieuorganisaties vast dat de Commissie nog steeds geenrekening houdt met de problematiek van het kernafval. In januaridit jaar kwam de Nationale Instelling voor Radioactief Afval (NIRAS)in een vertrouwelijk rapport nog tot de vaststelling dat detechnologie voor het beheer van het kernafval nog niet gekend is endat daardoor de kostprijs erg onzeker is. Op de vraag wat er moetgebeuren met de 120 ton hoog-radioactief afval die elk jaar in dekernreactoren wordt geproduceerd, geeft de Commissie geen antwoord.

Prof.D'Haeseleer, voorzitter van de Commissie, verklaarde bovendien op depersconferentie dat zij de onterechte superwinsten van Electrabelniet bestudeerd hebben. Die winsten zijn een gevolg van de zeer hogeelektriciteitstarieven die de consumenten betaald hebben voordat deelektriciteitsmarkt werd opgemaakt. De 'mottenballentaks' - hetwetsvoorstel om die winsten te recupereren - werd evenminbestudeerd door de Commissie.

Ook dekritiek van dr. Eichhammer van het Duitse Fraunhofer Institut - eenvan de leidinggevende Europese onderzoeksinstituten inzake energie -blijft onbeantwoord. De Commissie overschat nl. de kostprijs vanenergie-efficiëntie, waardoor het potentieel te laag wordtingeschat. Hiermee is de Commissie in tegenstrijd met de doelstellingvan de Europese Commissie om 20% energie te besparen tegen 2020.

Het lijktwel alsof de conclusies en aanbevelingen van dit rapport werdengeschreven voordat de studie werd uitgevoerd. En toevallig of niet,komen de aanbevelingen heel goed uit voor Electrabel dat door hetlanger openhouden van de oude kern- en steenkoolcentrales elk jaarmeer dan een miljard euro winst kan doorsluizen naar haar Fransemoederholding Suez. Dit is niet in het belang van het milieu, dehuishoudens en de bedrijven. De uitdaging voor de nieuwe regering isom een energiebeleid op poten te zetten dat én het milieu énén de economie én de consument ten goede komt door dekeuze te maken voor een efficiëntere en hernieuwbareenergiesector. De kerncentrales langer openhouden zal de ontwikkelingvan de alternatieven vertragen.

Demilieuorganisaties betreuren tenslotte dat het volledige rapport nogsteeds niet ter beschikking is gesteld van de pers. Enkel op basisdaarvan is een meer gedetailleerde beoordeling mogelijk.