Nucleaire veiligheidscrisis in de maak?

Volgens nieuw rapport daalt veiligheid van kerncentrales scherp en valt ernstig nucleair ongeluk niet uit te sluiten

Persbericht - 25 april, 2005
Het risicogehalte van de westerse kerncentrales is de laatste jaren duidelijk toegenomen. De reden? Een combinatie van verouderde kernreactoren, de liberalisering van de elektriciteitsmarkt en gewijzigde internationale omstandigheden. De kans op een ernstig nucleair ongeluk is vandaag groter dan ooit tevoren. Dat is de conclusie van een rapport over de status van nucleaire risico’s wereldwijd (1), dat Greenpeace publiceert aan de vooravond van de negentiende verjaardag van de Tsjernobyl-ramp en van een hoorzitting over energievoorziening in het Vlaamse Parlement.

Greenpeace voert actie bij de kerncentrale van Tihange op de tiende verjaardag van de kernramp in Chernobyl.

De conclusies van het rapport zijn behoorlijk verontrustend (2). Degemiddelde leeftijd van de kernreactoren bedraagt 21 jaar. In Belgiëzijn de reactoren van Doel 1 en 2 en van Tihange 1 reeds 30 jaar, devoorziene leeftijd van deze reactoren. De wet op de kernuitstap heefthun leven met 10 jaar verlengd. Dat leidt tot de aftakeling van vitaleonderdelen waardoor de kans op een ernstig ongeluk vanzelfsprekendtoeneemt.

De liberalisering van de elektriciteitsmarkt zorgt bovendien voorverminderde investeringen in veiligheid. Dat werkt slijtage in de hand,en doet de veiligheidsmarges dalen. Nucleaire controle-instanties zijnniet in staat om een antwoord te bieden op deze nieuwe realiteit (3).

Kerncentrales blijken onvoldoende gewapend tegen mogelijke terroristische aanslagen

- waarvan de klassieke vliegtuigcrash slechts één scenario is. Ook de klimaatverandering stelt de nucleaire industrie voor nieuwemoeilijkheden. Overstromingen, extreme droogtes en de stijging van dezeespiegel verhogen de kans op een nieuwe nucleaire ramp.

Een ongeluk in een kernreactor van het 'lichtwater' type zoals deze inDoel en Tihange - en het merendeel van de reactoren wereldwijd - zoueen ernstige kernramp kunnen veroorzaken. Daarbij zou meerdere keren dehoeveelheid straling van de Tsjernobyl-ramp kunnen vrijkomen. Dat zouleiden tot grote hoeveelheden slachtoffers van kanker - tot meer dan 1miljoen. Het zou ook aanleiding kunnen geven tot het ontruimen vangrote gebieden (tot 100.000 km², of meer dan drie keer het Belgischgrondgebied)

"De nucleaire industrie stelt kerncentrales voor als een oplossing voorde klimaatverandering, maar probeert daarmee eigenlijk een diepe crisiste verbergen. Er worden nauwelijks nog nieuwe kerncentrales gebouwd, dekosten lopen torenhoog op en de bestaande reactoren zijn sterkverouderd", aldus Jean-François Fauconnier, klimaatcampaigner bijGreenpeace België.

Morgen start het Vlaams parlement met een reeks hoorzittingen over deenergievoorziening in Vlaanderen, waarbij onder andere de wet aangaandede kernuitstap onder de loep wordt genomen. "De vorige regeerperiode isna een breedvoerig debat in het federale Parlement duidelijk gekozenvoor de kernuitstap. Ondertussen zijn de veiligheidsrisico's van onzekerncentrales niet afgenomen. Dat bepaalde mensen in de Vlaamseregering, nota bene op de verjaardag van de ramp in Tsjernobyl, dekernuitstap opnieuw in vraag stellen en alzo pogen deze doos vanPandora opnieuw te openen, is onbegrijpelijk. Pure tijdsverspilling,want kernenergie behoort tot het verleden", zo stelt Jean-FrançoisFauconnier.

Notes: (1)‘Nuclear Reactor Hazards, Ongoing Dangers of Operating Nuclear Technology in the 21st Century’, opgesteld voor Greenpeace door Helmut Hirsch, Oda Becker, Mycle Schneider et Antony Froggatt, april 2005. Rapport beschikbaar op:http://www.greenpeace.org/belgium/nl/press/reports/nuclearreactorhazardsreport (2)Zie de 'executive summary' van het rapport van pagina 5 tot 11. (3)Eind 2004 legde de Belgische pers een document bloot van het controle-organisme van de Belgische kerncentrales, Association Vinçotte-Nucléaire (AVN) omtrent lacunes en nalatigheden in het veiligheidsbeleid in de Belgische nucleaire centrales. In haar jaarverslag van 2003 maakt AVN een inventaris op van de technische problemen in onze kerncentrales. Dat rapport is te vinden op : http://www.avn.be/nl/7_publications/9_1_rapports_annuels.asp.

Onderwerpen