Вода за живот или вода за въглища

Публикация - юли 2, 2014
Настоящият втори доклад на “Грийнпийс“ - България по темата въглищa разглежда два тревожни аспекта, свързани с работата на топлоелектрическите централи:
  • Изменение на климата - засушаване
    Засушаването в голяма част от света и конкретно в България в следствие нклиматичните промени има директно отношение към количеството вода, необходимо за въглищната индустрия.
  • Замърсяване на водите и околната среда
    Вторият аспект е свързан с трайното замърсяване на водите от добива, преработката, транспорта, изгарянето и депонирането на въглищата.

Вода за живот или вода за въглища

Вода за живот или вода за въглища