Какво да направя?

Страница - октомври 23, 2016

Въздухът, който дишаме, е на всички нас. Често обаче нашите действия и бездействие водят до влошаване на неговото качество, а от там и до негативни последици за нашето здраве и околната среда.

Подобряването качеството на атмосферния въздух изисква комплексни мерки, политическа воля и информираност от страна на населението. Ето някои конкретни примери, които могат да доведат до намаляване на замърсяването от различни източници:

  • Да заменим остарялата горивна база (печки) с по-енергийно ефективни горивни инсталации

Значителна част от населението в страната се отоплява на дърва и въглища. Голяма част от съществуващата горивна база е остаряла, ниско-ефективна и замърсяваща. Тя може да се замени със съвременни инсталации на биомаса – печки на дърва с висок коефициент на полезно действие, пелетни инсталации, инсталации на дървесен чипс и отоплителни тела с висока топлинна ефективност. Освен че са по-ефективни, всички те имат потенциал да се произвеждат и разпространяват от местни доставчици и да спомогнат за развитието на местната икономика.

  • Да използваме възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за отопление на дома

Възобновяемата енергия е навсякъде около нас, достъпна е, намира се там, където ни е необходима, и най-вече не замърсява околната среда. Съществуват различни начини, по които ВЕИ могат да се използват за отопление на дома. Изборът зависи от преобладаващите климатични условия, от характеристиките на вашия дом и от предимствата и недостатъците на самите източници. Сред най-разпространените ВЕИ решения са слънчевите колектори за топла вода, биомасата, фотоволтаичните панели. се още с недостатъчно разгърнат потенциал са термопомпите и малките вятърни турбини.

  • Да алармираме отговорните институции, когато станем свидетели на нередности при работата на ТЕЦ

Въглищните топлоелектрически централи са основният източник на серен диоксид във въздуха. Макар през последните години повечето централи да имат поставени сероочистващи инсталации, те невинаги работят според предписанията или дори има случаи, когато изцяло не работят. Такива ситуации трябва да се сигнализирана съответната регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ). Активното гражданско участие в такива ситуации е важно, за да се държат операторите на централите отговорни за замърсяването и да се приложат необходимите мерки за предотвратяването му. 

  • Да алармираме местните органи за моторни превозни средства, които видимо не отговарят на екологичните изисквания

Автомобилният транспорт е отговорен за значителна част от емисиите на азотни оксиди, които от своя страна спомагат за формирането на фини прахови частици и озон. За да се намали замърсяването с NOX е важно да се намали ползването на личен транспорт за сметка на използването на удобен градски транспорт и по-екологични начина за придвижване като велосипед, например. Важно е също така да има засилен контрол върху автомобилите дали отговарят на стандартите за емисии и възможност на КАТ да санкционира при наличие на неизправност.

  • Да бъдем информирани за здравните и екологични последици от горенето на въглища

Една от най-важните стъпки към подобряване качеството на въздуха е да сме информирани за последиците от това, че дишаме замърсен въздух. Какво и как замърсява въздуха е от съществено значение. Вече съществуват сайтове и мобилни приложения, които ни дават всекидневна информация за състоянието на въздуха в по-големите населени места. Веднъж информирани можем да изискваме и настояваме за промяна.

Информация можем да получим и от информационната система на ИАОС. Особено важно е това за най-уязвимите групи от населението (децата и възрастните хора), които могат да вземат своевременни мерки като например да не излизат при завишени норми на замърсяване или да използват маски за лице. Със знанието за проблема започва и неговото решаване. Ето защо стартирахме пилотния проект „Прахоброячи“ в гр. Стара Загора. Чрез информиране на жителите на града и правейки ги преки наблюдатели и участници в процеса по следене чистотата на въздуха, който дишат, те ще могат да подходят адекватно и информирано към проблема и упражнят гражданските си права за чист въздух и комфортна среда на живот.