Кога има замърсяване?

Страница - октомври 23, 2016

Таблицата по-долу показва пределно допустимите концентрации, определени от българското законодателство, за всеки един от тези замърсители:

Както се вижда от таблицата, някои от замърсителите имат средноденонощни, средночасови или средногодишни норми. Нормите да ФПЧ, SO2 и NOX не трябва да се превишават повече от определен брой за една календарна година.

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), чрез регионалните инспекции по околна среда и води, следи за качеството на атмосферния въздух в страната. Съществуват 34 автоматични измервателни станции (АИС), 9 пункта с ръчно пробонабиране и допълнително 7 системи на принципа на диференциална оптична атомноабсорбционна спектрофотометрия, които са разположени в 34 населени места.

(Източник: Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) www.eea.government.bg)

Някои общини позволяват на гражданите да следят информацията, която се подава от измервателните пунктове в интернет. Ето няколко полезни линка:

За София: http://93.123.36.139/

За Бургас: http://air.burgas.bg/bg/air/index/6/

За Стара Загора: http://178.169.162.59/

За Пловдив: http://ecomonitoring.plovdiv.bg/plovdiv/air_quality.jsp