40 засадени дървета на незаконните черни пътища към мините в Перник

Съобщение за печата - април 28, 2015
Местната гражданска инициатива (МГИ) „Съседите на Рекоул” организира протестна акция за показно засаждане на дръвчета на територията на унищожения зелен пояс между открития рудник и пернишкия квартал „Стара Тева”. Събитието се проведе на 26 април, 2015 г. под мотото „Искаме си РЕКУЛТИВАЦИЯТА!”.

40 дръвчета бяха засадени на незаконните черни пътища към обезлесения парк „Урса”, които са направени, за да се достига до откритите рудници.

В акцията се включиха жители на пернишките квартали „Стара Тева”, „Димова махала” и „Рудничар” (кварталите наброяват няколко хиляди души).

Целта на „Съседите на Рекоул” е да изострят общественото внимание към липсата на същински рекултивационни дейности след приключване на минните концесионни договори в България.

Членовете на местната инициатива са силно притеснени от занижения контрол, законовите пропуски и отказа на замесените административни органи да поемат своята отговорност.

„С акцията искаме да си помогнем сами и да възстановим поне 40 дръвчета в унищожения зелен пояс между открития рудник и квартал „Стара Тева”. Искаме да покажем на обществеността, че в Перник има хора, които се вълнуват от рекултивацията на нарушените от минна дейност терени.

Очакваме публично обсъждане на проблема с участието на всички замесени страни”, заявиха от „Съседите на Рекоул”.

В Перник „Съседите на Рекоул” отчитат редица проблеми. Сегашният концесионер (концесията приключва през май) извършва изкопни дейности по способа „открит рудник” на отстояние 300 м от жилищните сгради в урбанизирана територия. В пункт „Шахтьор" са отчетени чести превишения на концентрацията на фини прахови частици (в сравнение със средните месечни нива). Липсва контрол върху изсичането на лесопарк „Урса”, въпреки гражданските сигнали за непрекъсната бракониерска дейност. Гората се изсича, за да се строят незаконни галерии за добив на въглища.

Незаконните галерии подкопават основите на близките къщи и ЖП линията Перник–Волуяк, която вече два пъти е ремонтирана за милиони левове, основно с пари на данъкоплатците. Високите подпочвени води наводняват мазетата на къщите в кварталите „Рудничар” и „Стара Тева”. По информация на Община Перник и Министерство на икономиката в годишните работни проекти на концесионера липсват мерки и средства за опазване на околната среда и водите и за рекултивация на нарушените терени.

За организатора на „Искаме си РЕКУЛТИВАЦИЯТА!”:

Организатор на проекта „Искаме си РЕКУЛТИВАЦИЯТА!” е местната гражданска инициатива (МГИ) „Съседите на Рекоул“ (учредена по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление). Инициативата е създадена на 23.03.2014 г. в гр. Перник. Задачите ѝ са да се поставят и обсъдят въпросите, засягащи живота, здравето и собствеността на гражданите, живеещи в кварталите в непосредствена близост до участък „Гладно поле - А" на находище 1 „Пернишки въглищен басейн", община Перник, област Перник.

Председател на МГИ „Съседите на Рекоул” е г-жа Галина Гергинова-Асенова.