СТАНОВИЩЕ на „Грийнпийс“ – България относно

Съобщение за печата - септември 22, 2015
разработването на План за управление на Национален парк „Рила“ (2015-2024)

До:  г-жа Снежана Петрова

Директор, Дирекция Природен парк „Витоша“

ул. „Антим I“ № 17

София 1303

 

Копие до: г-жа Ивелина Василева,

Министър на околната среда и водите

бул. „Княгиня Мария” 22

София

 

 

СТАНОВИЩЕ

на

„Грийнпийс“-България относно разработването на

План за управление на Природен парк „Витоша“ (2015-2024 г.)

 

Уважаема г-жо Петрова,

Като екологична организация ние насочваме нашите усилия към осветяването на наболели екологични проблеми и конфликти. Тяхното адекватно разрешаване ще доведе до опазване на околната среда, устойчиво развитие и социална справедливост. Устойчивото икономическо развитие и опазването на природното богатство на Природен парк „Витоша” не са две несъвместими неща.

Във връзка с проекта за план за управление на ПП „Витоша“ на „Пролес Инженеринг“ ООД по договор Nо. ОПОС-03-145/10.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на ПП „Витоша“ между ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Дирекция на ПП „Витоша“ и ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Пролес Инженеринг“ ООД, Ви представяме нашите предложения в няколко сфери от разработения проект за План за управление на ПП „Витоша“ (2015 – 2024 г.).

Ще обърнем внимание върху темите за (1) енергийната независимост на хижите, забрана за горене на твърди изкопаеми горива, и (2) забрана за застрояване на територията на ПП „Витоша“.

(1)   Енергийната независимост на хижите, забрана за горене на твърди изкопаеми горива

Туристическите хижи и заслони на територията на ПП „Витоша“ представляват отдалечени от урбанизираните райони места за отдих и настаняване. Като такива те се нуждаят от различни видове енергия (електрическа, топлинна, механична).

В момента съществуващите хижи и заслони се захранват от намиращите се на територията на парка малки водни електроцентрали, най-често чрез мрежа ниско напрежение, които в много случаи са нестабилни и уязвими. За да компенсират тази нестабилност и непостоянство, голяма част от хижите разчитат и на допълнителни (дизелови) генератори. Отоплението се извършва чрез парно, печки на дърва или електрически печки – ниско-ефективни и неустойчиви методи за отопление, които не допринасят съществено за подобряване на  предлаганите от хижите/заслоните услуги. Използваните в момента източници за електрическа и топлинна енергия правят тези постройки зависими както от атмосферните условия (количествата вода в речните корита), така и от набавянето и доставката на гориво (основно твърди горива, включително и са наблюдавани случаи на горене на въглища).

Този проблем дава отражение върху състоянието на един от основните компоненти на околната среда – качеството на атмосферния въздух. Макар и да липсва текущо наблюдение на качеството на атмосферния въздух на територията на ПП „Витоша“, през последните години се наблюдава завишаване на нормите за фини прахови частици (ФПЧ10), като един от основните фактори за това в плана се посочва именно горенето на твърди горива.

Отдалечеността и труднодостъпният характер на районите, в които се намират хижите, предоставят възможност тези постройки да се възползват от производството на енергия от възобновяеми източници. Това ще позволи за едновременното подобряване на енергийната ефективност и намаляване на негативните ефекти върху околната среда. В тази връзка, ние също отчитаме за положително от екологично и енергоефективно естество решението за захранване на хижа Кумата на базата на пелети. Чрез инсталирането на системи на база възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични панели, колектори за топла вода, малки вятърни генератори, системи на биомаса) хижите и заслоните могат да бъдат напълно независими от и без това слабата и нестабилна електропреносна мрежа на територията на парка. С достигане на енергийна независимост, хижите ще могат да увеличат своята достъпност и по-голям поток от посетители ще могат да се възползват от тях целогодишно.

Самите наематели / стопани на планинските хижи виждат в инсталациите за производство на енергия от ВЕИ решение на техните проблеми. Изграждането на подобни обекти на територията на планинските хижи ще премахне нуждата от редовно снабдяване с твърди и течни горива, което ще намали екологичния отпечатък на ПП „Витоша“.

Инсталирането на хибридни системи (микс между фотоволтаични панели, малки вятърни генератори, биомаса системи, колектори за топла вода) ще гарантира енергийната обезпеченост на постройките, като същевременно ще подобри и увеличи тяхната енергийна ефективност. В зависимост от географските и геоложки характеристики на разположение на хижите и заслоните, могат да се направят оценки за най-подходящ и икономически издържани ВЕИ системи, които бързо да възвърнат инвестицията си.

Насочване на средства и усилия за подобряване енергийната ефективност на хижите и заслоните (вкл. и чрез инсталиране на ВЕИ системи) ще подобри тяхната достъпност и условията, които предлагат на туристите. Освен това, ще подпомогне за развитието на еко-туризма като нагледни примери за екологичните ползи от ползването на ВЕИ енергия и подобряването на енергийната ефективност (чрез смяна на горивна база, подобряване на изолация и т.н.).

Подобряване��о на енергийната ефективност на хижите и заслоните на територията на парка (чрез подмяна на горивната база, инсталирането на възобновяеми източници на енергия) ще помогне за подобряване на само на условията и достъпността на съоръженията.

В тази връзка са и предложенията ни по Част 3.2 Режими и норми за ПП „Витоша“. Предлагаме да се включи следния режим:

  • Забрана за горене на твърди изкопаеми горива (въглища) за производство на топлинна и електроенергия

По Част 3.2.2 Строителство и инфраструктура:

  • Предлагаме в забраната за строителство да се добави като изключение „обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с до 30 кВт мощност”.

В допълнение предлагаме да се насърчи сътрудничеството между управата на ПП „Витоша“ и собствениците и наемателите на хижите и заслоните, с цел да се създадат условия за по-лесно и бързо осъществяване на проекти за инсталиране на ВЕИ системи. Важно е да се отбележи, че освен соларните панели и колекторите за топла вода, малките вятърни генератори и горивните системи на биомаса представляват достъпни решения.

Финансирането на подобни проекти може да стане чрез различни програми на Европейския съюз. Например да се кандидатства по две от оперативните програми – „Околна среда“ и „Региони в растеж“ – нещо, което вече се прави за модернизирането и ремонта на хижите в България.

Смятаме, че планинските хижи и заслони на територията на ПП „Витоша“ имат потенциална да станат не само по-енергийно ефективни, но и енергийно независими и примери за доброто развитие на инфраструктурата на територията на всеки природен парк и/или защитена територия.

(2)   Забрана за застрояване на територията на ПП „Витоша“

Считаме, че целите и режимите на така предоставения проект на План за управление на ПП „Витоша“ допускат строителство, в противоречие с целите на защитената територия.

Проектът на План за управление на ПП „Витоша“ премахва всички досегашни забрани за промяна на предназначението на териториите, както и премахва забраните за ново строителство с изключение на вили, хотели и промишлени предприятия. По този начин се създава възможност за реализирането на всякакви други видове нови строежи, включително спортни съоръжения, нови пътища и паркинги. Настояваме досегашните забрани да се запазят. Вместо това, вече съществуващи сгради и спортни зони трябва да бъдат възстановени или обновени, включително и както сме посочили по-горе – с цел подобряване на енергийната им ефективност. Всяко друго предложение за ново строителство следва да отпадне, тъй като не отговаря на главната цел на управлението на парка – опазване на природата и биологичното разнообразие.

Липсват адекватни режими и забрани с цел опазване на природни ресурси в ПП „Витоша“. Например, предложението за показател за етажност до 7 м. на новопланираните сгради и съоръжения, както е описано в Нормите по ползване на ресурсите и строителството, е недопустимо (стр. 532 от План’2). Приоритетните природни местообитания в ПП „Витоша“ не следва да се възприемат като зона за развитие на сградния фонд, а като приоритетни с оглед възстановяването и опазването им, заради тяхната уязвимост и наличие на богато биологично разнообразие. Необходимо е въвеждането на комплекс от мерки за отстраняване или намаляване на отрицателно действащите фактори, а не създаването на предпоставки за възникване на нови такива отрицателни фактори като новопланирани сгради и съоръжения с показател за етажност до 7 м. 

Считаме, че в този вид проектът не гарантира бъдещо опазване на ПП „Витоша“. Настояваме ДПП „Витоша“ като възложител да върне проекта за доработка, съобразно гореизброените коментари, като преработеният проект бъде подложен на подобрен процес на обществено консултиране.

Очакваме Вашите отговори.

30.09.2015 г.

Теодора Стоянова,

Координатор кампания „Климат и енергия“

 

Деница Петрова,

Ръководител „Грийнпийс“-България